Zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden

De vraag naar zorg en ondersteuning in de regio Utrecht stijgt. Onder ouderen én onder jongeren. Maar er zijn tekorten op de arbeidsmarkt voor personeel in de zorg en ondersteuning. We willen dat passende zorg en ondersteuning beschikbaar blijft. Daarom moeten we dingen anders doen.

De druk op de zorg en ondersteuning is te groot geworden. We kunnen niet meer voldoen aan de zorgvraag: er is te weinig personeel en te weinig geld. Daarom moeten we de zorg en ondersteuning anders gaan vormgeven. We moeten scherpe keuzes maken. De landelijke (zorg)akkoorden van het Rijk helpen hierbij. Ze geven kaders voor deze keuzes.

De gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren voeren de akkoorden regionaal en lokaal uit. Voor een succesvolle uitvoering is een goede samenwerking tussen het sociaal en het medische domein een voorwaarde. Via de akkoorden is er vanuit het Rijk tijdelijk geld beschikbaar. Dat is bedoeld om structurele verbeteringen en veranderingen door te voeren om passende zorg te kunnen bieden.

Voor inwoners betekent dit dat zij straks niet altijd meer dezelfde zorg en ondersteuning krijgen die zij verwachten, of eerder ontvingen. Daarom willen we dat de Utrechter meer inzet op leefstijl, preventie en versterking van de sociale basis. Hoe blijf je gezond of word je niet minder gezond? Hoe zorg je voor elkaar? En hoe vraag je je omgeving om hulp?

Landelijk akkoord voor de zorg

Een van deze landelijke akkoorden vanuit het Rijk is het Integraal Zorgakkoord 'Samen werken aan gezonde zorg'. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het akkoord ondertekend.

Huidige en toekomstige zorgvraag

Voor het uitvoeren van het IZA maakt elke regio een regiobeeld. In het regiobeeld staan de belangrijkste gegevens over de huidige en toekomstige zorgvraag in de gezondheidszorg en het sociaal domein op een rij. Onder andere over gezondheid, zorggebruik en demografische ontwikkelingen. Het geeft een beeld van de taken (opgaven) waar we aan moeten werken.

Ook voor de regio Utrecht is er een regiobeeld gemaakt.

Bekijk het regiobeeld voor de regio Utrecht

Als belangrijkste opgaven komen uit het regiobeeld naar voren:

  • Er zijn steeds meer ouderen in de regio en zij hebben steeds meer zorg nodig.
  • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten en wijken wat betreft gezondheid.
  • De jeugd is steeds kwetsbaarder. Met name de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen heeft  aandacht nodig.
  • De samenwerking wordt als versnipperd ervaren. Dat komt door regelgeving en financiële modellen.

Deze opgaven werken wij als gemeente met partijen verder uit. Voor het eind van 2023 presenteren we ze in het regioplan voor regio Utrecht.

Meer informatie over regiobeeld en regioplan voor de regio Utrecht

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030