Inburgering

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet inburgering. De gemeente heeft nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers met een inburgeringsplicht. Het doel van de wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En zo snel mogelijk werk vinden.

Over wat we als gemeente doen voor inburgeraars leest u op de pagina Inburgeringsbeleid.

Informatie voor inburgeraars leest u op de pagina’s Inburgeren en Welkomhuis.

Wilt u als professional meer weten over de Utrechtse aanpak? Stuur dan een e-mail naar gesprekinburgering@utrecht.nl

Resultaten Utrechtse aanpak inburgering

Sinds de nieuwe wet Inburgering 2021 per 1 januari 2022 hebben we zelf controle over het inburgeren van nieuwkomers. Met de Utrechtse aanpak inburgering zijn we erin geslaagd een grotere groep inburgeraars in korte tijd goed te ondersteunen bij hun start in deze stad.

Tweede voortgangsrapportage inburgering 2023

De tweede voortgangsrapportage is klaar. Hierin leest u de voortgang op de opgave inburgering. Belangrijke punten zijn: 

  • Het aantal inburgeringsplichtigen dat wij begeleiden is de afgelopen 2 jaar meer gegroeid dan verwacht. 
  • Inburgeraars verblijven (te) lang op een AZC door woningtekort. 
  • Samenwerkingspartners hebben moeite om personeel en vrijwilligers te vinden. 
  • Het eerste contact met gezinsmigranten verloopt moeizaam, omdat er gegevens ontbreken. 
  • In september is de eerste persoon geslaagd voor de inburgering volgens de Wet Inburgering 2021. Een prestatie van formaat om binnen 1,5 jaar taalniveau B1 en de verplichte modules, zoals het participatieverklaringstraject (PVT) te halen. Met onze partners werken we hard om een vlot en succesvol traject voor alle nieuwe Utrechtse inburgeringsplichtigen mogelijk te maken. Onze partners zijn onder andere VluchtelingenWerk, de buurtteams, maatschappelijke organisaties, ROC’s, (taal)scholen, werkgevers en de Hogeschool van Utrecht.
  • We spelen op diverse onderdelen een leidende en vernieuwende rol in Nederland. Te denken valt aan tools voor financiële zelfredzaamheid, onze werkwijze voor monitoren, de samenwerking in Inburgering030 en de Kansrijke Start, waarin we al op het AZC starten met de inburgering. We zijn daarmee een gewaardeerde en veelgevraagde gesprekspartner zowel bij het Rijk als in diverse gemeentelijke samenwerkingsverbanden. We verwachten dat het nieuwe Welkomhuis een verbindende rol gaat spelen. Zo weten nieuwe mensen in Utrecht zich nog sneller thuis. 

Bekijk de voortgangsrapportage inburgering 2023
 

Wat cijfers over Utrechtse aanpak in 2022

  • In totaal 638 mensen zijn inburgeringsplichtig geworden op basis van de Wet inburgering 2021 (Wi2021).
  • 500 van hen waren op 31 december 2022 in begeleiding.
  • Een deel van hen woont in Utrecht en een ander deel nog in een asielzoekerscentrum (azc) in Nederland.
  • 850 inburgeraars uit de Ondertussengroep (inburgeraars onder de oude inburgeringswet) begeleid.

Lees meer over de Utrechtse aanpak, cijfers 2022, eerste resultaten en proeven

Ruim € 2 miljoen Europese subsidie voor Utrechtse aanpak inburgering

We ontvangen € 2,3 miljoen Europese subsidie om de gezondheid van statushouders te ondersteunen en hen snel en blijvend naar betaald werk te begeleiden. Over een periode van 2023 - 2026 financiert de gemeente hieruit 2 projecten: Vesta en U-Match. Beide projecten helpen mee om statushouders en andere inburgeraars snel mee te laten doen in de maatschappij. Het hebben van werk speelt hierin een belangrijke rol.

Vesta verbetering van de gezondheid

Van de Europese subsidie uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) gaat € 1,2 miljoen naar Vesta. Hiermee gaan we de samenwerking en samenhang sterker maken tussen de verschillende partners die zich richten op het verbeteren van de psychische gezondheid van statushouders. Door te informeren en te voorkomen ondersteunen we de statushouders. Zo kunnen we een deel van de zware problemen eerder herkennen en kunnen we voorkomen dat deze problemen erger worden. Ook verbinden we de informele en formele zorg met elkaar. Utrecht onderscheidt zich door het inzetten van personen die Utrechtse statushouders en professionals met elkaar verbindt.

U-Match combineren van taal en werk

Voor U-Match is € 1,1 miljoen subsidie beschikbaar. Met dit geld zetten we 3 trajecten voor statushouders op. Hierbij combineren we het leren van de taal met het leiden naar werk in sectoren waar in Utrecht en omgeving een tekort is aan medewerkers. Lopende het project ontwikkelen we hiervoor met de Hogeschool Utrecht en werkgevers de beste aanpak.

Meer werk van werk maken

We zijn erin geslaagd om de nieuwe inburgeraars goed te ondersteunen bij hun start in Utrecht. In 2023 zetten we verder in op nog meer werk maken van werk. Door te leren van de kansen die Oekraïners kregen en samen met werkgevers te onderzoeken wat wel kan. Ook vragen we het Rijk om voor een doorbraak te zorgen in het oplossen van de knelpunten die we bij asielzoekers en statushouders zien. Daarnaast kijken we hoe onze Utrechtse partners uit het ‘sociaal domein’ en onze werkgevers zich nog meer kunnen inzetten voor inburgeraars.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur