Privacyinformatie

De bescherming van uw persoonsgegevens bij Volksgezondheid

Volksgezondheid vraagt al haar cliënten persoonlijke gegevens te overleggen, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Deze gegevens komen in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die Volksgezondheid van u heeft. De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist dat met deze gegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt omgegaan. De wet eist een goede beveiliging, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen zonder uw toestemming.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening gegevensbescherming gaat over het verwerken van gegevens. Verwerken betekent: verzamelen, aanvullen, bewaren, corrigeren, verwijderen, het overdragen van gegevens aan anderen of het vernietigen ervan. De wet schrijft voor wanneer een instelling of organisatie persoonsgegevens mag verzamelen, welke informatie gevraagd mag worden en wie ermee mag werken. Bovendien geeft de wet u een aantal rechten. Dit alles is bedoeld om er voor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Protocol Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volksgezondheid heeft de werkwijze voor de bescherming van uw gegevens opgenomen in een protocol dat bestemd is voor alle medewerkers. Daarin wordt aangegeven aan welke eisen Volksgezondheid in het kader van de wet moet voldoen, bijvoorbeeld wie toegang heeft tot uw gegevens. Als u dat wenst kunt u een exemplaar aanvragen bij het documentatiecentrum van Volksgezondheid.

Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt?

De gegevens mogen volgens de wet alleen worden verwerkt als: 

 • de organisatie de gegevens nodig heeft om een wettelijke verplichting na te komen (het bijhouden van patiënt/cliënt gegevens); 
 • de organisatie de gegevens nodig heeft om haar taak goed uit te kunnen voeren (zorg verlenen); 
 • u (of uw wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde) uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en de gegevens noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of begeleiding van u; 
 • de gegevensverwerking van levensbelang is voor u.

Wie mogen met de gegevens werken?

Medewerkers van Volksgezondheid en in bepaalde gevallen instanties buiten Volksgezondheid, maar dan alleen na uitdrukkelijke toestemming van u of wanneer de wet het voorschrijft.

Rechten van de cliënt

Wanneer Volksgezondheid over uw persoonsgegevens beschikt, hebt u een aantal rechten.

 • Kennisgeving en/of inzage (kopie) van gegevens
  Volksgezondheid kan u op verzoek aangeven welke gegevens van u aanwezig zijn en hoe men eraan is gekomen. Ook kunt u vragen of u kopieën van de gegevens krijgt. Als dit wordt geweigerd moet duidelijk aangegeven worden wat daarvan de redenen zijn.
 • Correctie en/of aanvulling of verwijdering van gegevens
  Wanneer u, na inzage in de gegevens, vindt, dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen dat te veranderen.
 • Vernietiging of anonimiseren van gegevens
  U kunt Volksgezondheid vragen uw gegevens te vernietigen of de herkenbare gegevens te verwijderen. Op enkele uitzonderingen na zal aan het verzoek tot vernietiging binnen 3 maanden worden voldaan. Gegevens worden in ieder geval vernietigd binnen een jaar nadat de bewaartermijn is verstreken.
 • Afscherming van gegevens
  Wanneer u uw gegevens niet wilt laten vernietigen, maar ook niet wilt dat medewerkers inzage hebben in al uw gegevens, kunt u een verzoek tot afscherming van bepaalde gegevens indienen.
 • Mededeling van gegevensverstrekking aan derden
  U kunt Volksgezondheid vragen aan u door te geven of, en aan wie, in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt
 • Overdracht van gegevens
  Om bepaalde redenen, bijvoorbeeld een verhuizing, kunt u Volksgezondheid vragen uw gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld de GGD in uw nieuwe woonplaats). Dit verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de overdracht wettelijk niet is toegestaan of moet worden uitgesteld.

Schriftelijke verzoeken

Volksgezondheid respecteert uw rechten. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn vragen wij u uw verzoeken schriftelijk in te dienen t.a.v. de directeur. Indien gewenst kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.

Termijn en kosten

Op uw verzoeken kunt u, tenzij anders bepaald, binnen 4 weken antwoord verwachten. Bij inwilliging van bepaalde verzoeken kan aan u een redelijke vergoeding worden gevraagd.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop Volksgezondheid met uw persoonsgegevens omgaat, is het mogelijk een klacht in te dienen bij Volksgezondheid, zie hiervoor de klachtenregeling.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming zie ook de brochure 'We zijn allemaal bekende Nederlanders' (pdf, 120kB).