Tegengaan van negatieve sociale gevolgen van corona

De gemeente Utrecht heeft in september 2022 € 11,65 miljoen beschikbaar gesteld aan organisaties om de gevolgen van corona bij de Utrechtse kinderen en jongeren te verzachten en hun veerkracht te herstellen.

Aanvragen is niet meer mogelijk

Het is momenteel niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het volledige bedrag is inmiddels toegekend aan partners in de stad.

1 subsidieregeling voor 4 thema’s

Met de nadere regel Herstel en Veerkracht is het geld van de thema's Versneld vernieuwen, het Nationaal Programma Onderwijs, het Onderwijsachterstanden Budget en Kansrijke Start samengevoegd tot 1 subsidieregeling.

Op basis van het onderzoek De Staat voor de Utrechtse jeugd zijn 4 thema’s bepaald waar extra aandacht en ondersteuning nodig is om de jeugd te helpen na de gevolgen door corona. In totaal zijn 41 projecten toegekend aan partners in de stad. Deze projecten zijn als volgt verdeeld over de thema's:

  1. 7 aanvragen zijn toegekend op het thema ‘Versterken van gelijke kansen voor jonge kinderen’.
  2. 12 aanvragen zijn toegekend op het thema ‘Herstel en veerkracht: passende zorg en ondersteuning voor jeugd’.
  3. 14 aanvragen zijn toegekend op het thema ‘Perspectief voor jongeren/jongvolwassenen en het versterken van hun mentale gezondheid’.
  4. 8 aanvragen zijn toegekend op het thema ‘Herstel en veerkracht op school: verzachten van de corona-effecten op de leergroei en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en het verstevigen van de sociale basis op en rond de school’.

Overzicht toegekende aanvragen Herstel en veerkracht Utrechtse Jeugd

Hieronder treft u een overzicht van de projecten die positief zijn beoordeeld en een subsidie zijn toegekend.

HoofdaanvragerProjectomschrijving
Thema: Versterken gelijke kansen voor jonge kinderen
Stichting Kind & Co LudensHet vergroten van ouderbetrokkenheid op de voorscholen. Door de coronamaatregelen was het contact met ouders en ouderbetrokkenheid rond de voorscholen lastig te organiseren. Professionals en ouders geven het belang aan van goed contact met een pedagogisch medewerker. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling van kinderen, maar zorgt ook voor makkelijkere verbinding richting andere partners zoals het buurtteam of andere kernpartners voor andere hulp- en ondersteuning.
Vriendjes voor Altijd B.V.Kinderopvang ‘plus’ groepen in Overvecht (gestart op september 2022), Kanaleneiland en Leidsche Rijn voor kinderen met een grote zorg/ondersteuningsbehoefte. Voor deze kinderen is op dit moment geen passende plek in de kinderopvang of voorschool. Deze kinderen stonden veelal op een wachtlijst voor dagbehandelgroepen. Door een plek in de kinderopvang ‘plus’-groep, die in beide wijken in hetzelfde gebouw komt als de voorschool, zorgen we voor een passende plek in de wijk, dichtbij voor ouders en kinderen. In deze groep is extra begeleiding aanwezig en werken de kernpartners samen voor verbinding met de thuissituatie, mogelijke zorgvragen en/of perspectief richting onderwijs.
Stichting Kind & Co LudensOm de druk op de pedagogisch medewerkers op de voorscholen te verlichten en gerichtere inzet op kinderen mogelijk te maken werken studenten van de Hogeschool en Universiteit Utrecht mee in de voorscholen. De inzet draagt bij voor de kinderen, ondersteunt de pedagogisch medewerkers en de studenten helpt het in het combineren van studie en (bij)baan.
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek OnderwijsVerbindingsgroep waarin maximaal 16 leerlingen in de peuter/kleuterleeftijd onderwijs volgen. De verbinding tussen voor-en vroegschool staat centraal; de leerkracht en pedagogisch medewerker vormen samen het klassenteam. Uitgangspunt hierbij is dat toegewerkt wordt naar een kansrijke start op de basisschool.
Stichting Openbaar Primair OnderwijsVerbindingsgroep waarin maximaal 16 leerlingen in de peuter/kleuterleeftijd onderwijs volgen. De verbinding tussen voor-en vroegschool staat centraal; de leerkracht en pedagogisch medewerker vormen samen het klassenteam. Uitgangspunt hierbij is dat toegewerkt wordt naar een kansrijke start op de basisschool.
Stichting Parenting Across BordersStichting Parenting Across Borders steunt asielzoekende/statushoudende moeders en vaders en hun baby’s in hun nieuwe rol als ouder. Door het organiseren van dialoog sessies in het asielzoekerscentrum in Overvecht steunen ouders elkaar bij vragen die voor hen van belang zijn. Ook wordt een aantal ouders getraind om zelf een dialoogserie te kunnen begeleiden. De dialoogsessies zorgen ervoor dat ouders meer steun ervaren en hun kindje zich fysiek en mentaal beter kan ontwikkelen en hiermee een betere start heeft in het leven.
Stichting LokalisVersteviging en verbreding van de Collectieve Aanpak. De Collectieve Aanpak is een samenwerking tussen kinderen, ouders, jongeren en organisaties in het Utrechtse jeugddomein. Collectief werken vergroot het netwerk van gezinnen, vermindert stress en zorgt voor meer veerkracht bij ouders en kinderen. Lokalis werkt hierin nauw samen met JoU, Dock, de Jeugdgezondheidszorg, Spoor030 en KOOS.
Thema: Herstel en veerkracht: bieden van passende zorg en ondersteuning voor jeugd
On the move sportvriendenEén op één sportzorg voor jongeren van 12 tot en met 27 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling.
On the move sportvriendenBijdrage aan het ontwikkelen van een plek in Overvecht waar urban sports en cultuur samenkomen.
Stichting specifieke jeugdprojectenInzet van ambassadeurs informele zorg NIZU in samenwerking met KOOS en Spoor030.
Stichting specifieke jeugdprojectenGroepsbegeleiding aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar in het voortgezet onderwijs.
Stichting Jongerenwerk UtrechtInzet van jongerenwerk op 5 basisscholen.
Stichting LokalisActie-onderzoek naar het verminderen prestatiedruk in Vleuten bij jongeren tussen 10 tot 14 jaar.
Stichting jeugdfonds sport en cultuurAanvullend op reguliere activiteiten en mogelijkheden: actief opzoeken en ondersteunen van kinderen in kwetsbare positie ten behoeve van deelname aan sport- en cultuuractiviteiten.
Stichting Taal doet meerTaalles voor ouders met kinderen op de basisschool.
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel VO voor Utrecht en omstrekenHet Gerrit Rietveld college werkt met dit project aan het versterken van de mentale weerbaarheid van haar leerlingen door het vergroten van kennis en zelfredzaamheid. Hiertoe worden specifieke interventies ingezet binnen het lopende programma. Kernpartners worden nauw betrokken bij de uitvoering.
Stichting Youth for Christ NederlandProgramma Talentontwikkeling voor kwetsbare leerlingen in de bovenbouw van de Piramide; gericht op betere emotieregulatie, conflicthantering, betere concentratie en talentonwikkeling.
Geluk B.V.Verdere ontwikkeling en uitbreiden bereik programma Lekker in je Vel.
Stichting Handje HelpenOndersteunen van jongeren die te maken hebben met echtscheiding van ouders om de negatieve impact hiervan te beperken. In samenwerking met Villa Pinedo.
Thema: Versterken van perspectief voor jongeren/jongvolwassenen - versterken mentale gezondheid
Cultuur 19(Aanvullende) Culturele activiteiten voor specifieke groep jongeren met kwetsbaarheden in de wijk Leidsche Rijn (LVB groep/langdurig ziek/prikkelarm).
Stichting de Weg van de HeldSportactiviteiten (groepstraining en één op één begeleiding). Deze trainingen zijn gericht op kwetsbare jongeren met psychische en sociaal emotionele problemen.
Bureau LWPC B.V.Jongeren die op de wachtlijst staan van de GGZ wordt ondersteuning aangeboden en kunnen zo werken aan hun herstel. Dit gaat om begeleiding door ervaringsdeskundige, themabijeenkomsten, psycho-educatie en creatieve bijeenkomsten.
Stichting TivoliVredenburgBijdrage aan Faal Festival. Dit is een avondvullend festival. Het programma bestaat uit een mix van interviews, gesprekken, experimenten en optredens rondom mentale gezondheid, falen, kwetsbaarheid en veerkracht in de breedste zin van het woord.
Stichting U centraalToepassen van de interventie Join Us: groepstraining voor jongeren van 20 tot 25 jaar die kampen met eenzaamheid.
Stichting BlauwlichtHet versterken van de mentale veerkracht van jongeren via de methodiek van de cursus In Beeld. Door middel van foto-opdrachten en oefeningen krijgen deelnemers tools aangereikt om (beter) om te kunnen gaan met mentale problemen die het dagelijks functioneren belemmeren.
Stichting Jongerenwerk UtrechtStart van welzijn op recept voor jongeren in Noordwest en Hoograven. Jongeren met lichte psychosociale klachten kunnen door de huisarts worden doorverwezen naar een professional van Stichting. JoU die samen met de jongere kijkt wat de mogelijkheden zijn.
Mix 2000 B.V.Inspiratie & Motivatie meetings in verschillende wijken voor en door jongeren. Versterken van welbevinden en veerkracht van jongeren onder andere door vergroten sociale contacten/vaardigheden, verminderen prestatiedruk, taboedoorbrekend praten over mentale gezondheid.
Geluks B.V.GeluksCafés zetten in op laagdrempelige ontmoetingen tussen jongeren op inspirerende, betekenisvolle plekken in de stad. Het gesprek gaat over waar jongeren gelukkig of juist ongelukkig van worden. Waar het veilig is, je kwetsbaar mag zijn en waar je verrast en uitgedaagd wordt.
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie4 initiatieven die gezamenlijk ingezet gaan worden om onze studenten te versterken in hun mentale gezondheid en het taboe te doorbreken op dit thema.
  1. Project Geestkracht (taboe doorbreken)
  2. Theatervoorstelling van Stichting Time out (gericht op docenten en studenten)
  3. Tentoonstelling ‘Open over depressiviteit’ door Stichting Open mind
  4. Training Mental Health First Aid
 
Stichting BuurtsportRüya (Turks voor ‘droom’) is een preventieprogramma van vijf bijeenkomsten voor meiden van 14-19 jaar en hun ouders. De methodiek richt zich op de opvoeding van meisjes en op de communicatie tussen ouders en dochters. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders en dochters met een Turkse achtergrond te ondersteunen en daarmee psychische problemen bij de meiden te voorkomen.
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-NederlandDe training ‘Levenskunst’ is een preventief aanbod wat jongeren ondersteunt bij het ontwikkelen van geestelijke weerbaarheid ten aanzien van thema’s zoals eenzaamheid, onzekerheid, machteloosheid en onmaakbaarheid die nu eenmaal bij het leven horen. Stress, FOMO, prestatiedruk, het komt allemaal voorbij. De training is bestemd voor jongvolwassen inwoners van Utrecht (leeftijd ca. 20-30 jaar). In de training staan menszijn en normalisering van levenservaringen centraal.
Parnassia groep B.V.Stress, leed en disfunctioneren verminderen rondom bijzondere (psychose-achtige) ervaringen bij jongeren in de Utrecht regio. Dit door houvast te bieden bij in eerste instantie achterdocht. Milde achterdocht sneller signaleren, sneller van antwoord en steun voorzien op een laagdrempelige manier, de weerbaarheid van de jongere hieromtrent te vergroten en om het aantal transities naar een eerste psychose bij jongeren in de regio Utrecht te verlagen. Daarmee verminderen intensieve en langdurige GGZ-trajecten.
Time ShiftOns doel is om jongvolwassenen tussen 17 en 27 jaar in Utrecht toegang te geven tot een tool die hen in staat stelt emotionele verbindingen en contact met elkaar te maken op een toegankelijke, vermakelijke en uitdagende manier. Deze tool is een uniek coöperatief bordspel voor twee tot tien spelers.
Thema: Herstel en veerkracht op school: verzachten van de corona-effecten op de leergroei en sociaal-emotionele ontwikkeling van leeringen en het verstevigen van de sociale basis op en rond de school
Cultuur en School UtrechtSamen met scholen zorgen voor een in het curriculum ingebed programma van cultuuronderwijs, waardoor cultuuronderwijs niet meer op zich staat. Deelname aan cultuuronderwijs kan leerlingen een extra zetje in de rug geven wat ze in coronatijd juist hebben gemist en speelt vooral op het gebied van sociale vaardigheden, communicatie een belangrijke, aanvullende rol.
Stichting DOCK UtrechtKwartiermaker sociale basis op school. Versterken zichtbaarheid van de sociale basispartners op en rond de school zodat zij beter benaderbaar zijn voor de school en gezinnen.
Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO)De gezamenlijke schoolbesturen met SPO als penvoerder organiseren door middel van inzet van studenten een extra ondersteuningsaanbod voor kinderen die moeite hebben met lezen. Het doorlopen van dit ondersteuningsaanbod is voor veel kinderen voldoende om weer mee te kunnen doen op het niveau van de klas, en voor kinderen bij wie sprake is van vermoedens van dyslexie een voorwaarde om in aanmerking te komen voor vergoede zorg.
Stichting Taal Doet MeerOndersteuningstrajecten voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, vanuit partners in de sociale basis.
Bibliotheek Utrecht (1)De Bibliotheek en de scholenkoepels zien de noodzaak om intensiever en structureel samen te werken aan leesbevordering en leesmotivatie. Het programma de Bibliotheek op school maakt een omslag van losse activiteiten en leencollecties naar een structurele samenwerking met de scholen via een op maat gemaakt leesplan met activiteiten, een vaste collectie en expertise van een leesmedia-consulent van de bibliotheek in de school en een getrainde leescoördinator in het leerkrachtenteam.
Dok 030. B.V.Het opzetten van een stagebureau voor Overvechtse MBO-studenten. Deze studenten aan een stageplek helpen door ze zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden, bedrijven een rol te geven in het bieden van stageplaatsen en de ouders bewuster te maken van hun rol in de loopbaan van hun kind(eren).
Stichting de bibliotheek Utrecht (2)In aanvulling op de eerste aanvraag voor de Bibliotheek op school, richt de bibliotheek zich samen met Globe in deze tweede aanvraag op het ontwikkelen van een bibliotheek op school- aanpak voor leerlingen op het Vmbo. Juist deze leerlingen hebben vaak een grote afstand tot "plezier in lezen” en zijn in coronatijd nog minder gaan lezen.
Al AmalOrganiseren van een laagdrempelige ouderinloop op enkele scholen, waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten en vragen op allerlei levensgebieden kunnen stellen. Waarbij de ouders uiteindelijk zoveel mogelijk zelf organiseren.

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030