Monitoring

Op welk niveau vindt monitoring plaats?

Monitoring van de zorg voor jeugd vindt plaats op 2 niveaus:

  1. Het niveau van de maatschappelijke effecten die we op lange termijn met de zorg beogen. Hiervoor hebben we aansluiting gezocht bij de landelijke dataset die door VWS is vastgesteld en door het CBS wordt gemeten in alle gemeenten. Indicatoren zijn:
  • het aantal kinderen in veilige omgeving, het aantal kinderen dat naar school gaat of werkt, het    aantal kinderen dat in contact komt met politie;
  • aangevuld met een aantal indicatoren over opvoeden en opgroeien uit de lokale monitors. 
  1. Het niveau van de jeugdhulp zelf. Hiervoor hanteren we de volgende indicatoren:
  • tevredenheid en toegankelijkheid (voor cliënten en samenwerkingspartners); 
  • kwantiteit en budget (cliëntstromen, bereik, aantal cliënten per type zorgvorm);
  • effectiviteit en kwaliteit.

Alle gegevens worden verzameld in de voortgangsrapportage transitie Zorg voor Jeugd (pdf, 728 kB)

Voor overige vragen kunt u een e-mail sturen naar backofficezorg@utrecht.nl.

Welke monitorings- en verantwoordingsinformatie verwacht de gemeente?

In de leveringsafspraken Jeugdhulp is in het hoofdstuk ‘Monitoren en (bij)sturen’ aangegeven welke monitorings- en verantwoordingsinformatie wij van u willen ontvangen en met welke frequentie. De gemeente genereert een deel van die informatie uit het berichtenverkeer (I-Jeugdstandaard) in aansluiting op de landelijke dataset/monitor sociaal domein. Daarnaast vragen wij periodiek aanvullende informatie over bijvoorbeeld klachten, kwaliteit en werkwijze. Deze wordt benut voor de kwartaal gesprekken.

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030