Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

Op deze pagina:

4 hulpmiddelenleveranciers in Utrecht in plaats van 3

26-1-2022 | Per 1 april 2022 heeft de gemeente Utrecht 4 partijen voor de levering en het onderhoud van Wmo hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiels. Dat is de uitkomst van een aanbesteding die de gemeente heeft gehouden. De 4 partijen zijn de 3 huidige leveranciers Kersten Hulpmiddelenspecialist, Medipoint en Meyra. Daarnaast treedt Welzorg Nederland toe als nieuwe partij.

Voor meer informatie lees het nieuwsbericht


250 gratis babypakketten van Stichting Babyspullen

11-1-2022 | Vanaf januari 2022 gaat de gemeente Utrecht 1 jaar lang, 250 pakketten met babyspullen financieren, voor kwetsbare ouders in onze stad. Registreer u éénmalig als hulpverlener en vraag daarna een pakket aan voor ouder en kind!

In Utrecht zetten we samen met veel organisaties in op een kansrijke start. De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van kinderen. In de periode wordt de basis gelegd voor de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling.

Effecten armoede verminderen

Er gebeurt al veel om (aanstaande) ouders en hun (ongeboren) kindje te ondersteunen, ook bij geldzorgen. Stichting Babyspullen wil met het verstrekken van gratis babypakketten de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. Professionals vragen de pakketten aan en na toekenning krijgen (aanstaande) ouder(s) het babystartpakket voor de 1e maanden. Het 2e pakket ontvangen ouder(s) later en kunnen zij gebruiken totdat het kindje ongeveer 2 jaar oud is. Het pakket bevat vooral kleertjes in verschillende maten. Bekijk een overzicht van de inhoud van de 2 pakketten.

Uit onderzoek bleek dat verzendkosten van de pakketten voor ouders een knelpunt was, in de procedure van St. Babyspullen. Daarom gaan we als gemeente 250 pakketten financieren inclusief de verzendkosten.

Er zijn nog vele andere mogelijkheden vanuit de gemeente voor inwoners met geldzorgen. Zo kunt u een tegemoetkoming voor een babyuitzet aanvragen via bijzondere bijstand. Bekijk de video met de belangrijkste regelingen vanuit de gemeente Utrecht.

Meedenken?

We willen graag samen met het geboortenetwerk kijken hoe we dit aanbod en relevante armoederegelingen voor ouders met jonge kinderen in kwetsbare situatie(s) meer bekendheid kunnen geven en makkelijk toegankelijk kunnen maken. Hebt u suggesties hiervoor of wilt u hierover een keertje meedenken? Mail dan naar gezondopgroeien@utrecht.nl


Wijziging woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

24-12-2021 | Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp. Op 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Daarmee veranderen de spelregels die bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor het betalen van de jeugdhulp.

Wat verandert er?

Het huidige woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op moment van de zorgvraag. Of, als het gaat om jeugdhulp met verblijf, de woonplaats waar de jeugdige stond ingeschreven vóór het verblijfstraject.

De zorg verandert niet

De spelregels veranderen dus. Het kan zijn dat een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Voor deze jeugdigen komt er een overdracht. De inhoudelijke zorg die het (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook houdt het (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.

Op dit moment zijn partijen hard aan het werk om de overdracht te regelen. Dit proces zal doorlopen in de 1e helft van 2022.

Utrechtse werkwijze

In Utrecht werken we op een andere manier dan in de meeste gemeenten. Dat heeft ook invloed op hoe we de overdracht van jeugdigen van en naar Utrecht regelen.

Het belangrijkste verschil is dat in Utrecht KOOS Utrecht en Spoor030 namens de gemeente Utrecht optreden als hoofdaannemer.  Dat betekent voor de overdracht onder andere dat KOOS Utrecht en Spoor030 betrokken raken bij cliënten waarvoor Utrecht verantwoordelijk wordt. Ook doen zij de bekostiging van de jeugdhulp.

Is er al een samenwerking tussen KOOS Utrecht of Spoor030 en de uitvoerende organisatie? Dan kan de overgedragen cliënt vallen onder de bestaande hoofd- en onderaannemerscontracten.

Is er nog geen samenwerking met de uitvoerende organisatie? KOOS Utrecht of Spoor030 neemt contact op met de uitvoerende organisatie om een overeenkomst af te sluiten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijziging van het woonplaatsbeginsel? Kijk dan op de themapagina van de VNG/i-Sociaal Domein.


DigiTaalhuis Utrecht zeer succesvol

21-12-21 | DigiTaalhuis Utrecht heeft op 16 december 2021 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Het DigiTaalhuis is een gratis inloopspreekuur in de Utrechtse bibliotheken. Mensen  kunnen er terecht voor al hun vragen over taal en digitaal. Er is persoonlijk advies en gelegenheid om te oefenen. Er is een DigiTaalhuis in Bibliotheek Hoograven, Zuilen, Kanaleneiland, Overvecht, Neude, Leidsche Rijn en Vleuterweide. Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Positief oordeel

DigiTaalhuis Utrecht scoort op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft DigiTaalhuis Utrecht de bevestiging gekregen dat de functies, de organisatie en de diensten op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Bekroning

Het DigiTaalhuis Utrecht, een samenwerking tussen de 3 kernpartners Digiwijs 3.0, Taal Doet Meer en Bibliotheek Utrecht, is erg blij met de uitslag. Voor de 3 kernpartners is de certificering een bekroning op het jarenlang bouwen aan een kwalitatief DigiTaalhuis voor de stad Utrecht.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma's en diensten voor geletterdheid.


Utrecht breidt aanpak City Deal Eenvoudig Maatwerk uit

17-12-21 | Eerst mensen, dan regels. We zijn het aan inwoners verplicht om ‘uit te zoomen’ als gezinnen met gestapelde problemen bij ons aankloppen. Ze hebben soms een dringende situatie op het gebied van wonen, inkomen, schulden, onderwijs en/of veiligheid. Dan moeten we verder kijken dan het hokje uitkeringsgerechtigde, cliënt in jeugdhulp of schuldhulpverlening.

Precies dát gebeurt met de aanpak van de City Deal Eenvoudig Maatwerk in Overvecht, Ondiep/Zuilen en Kanaleneiland. En we pakken door, ook in andere wijken. In de City Deal Eenvoudig Maatwerk onderzoeken we samen met andere partners wat de inwoner nodig heeft als regels en wetten vastlopen. Maatwerk moet vanzelfsprekend worden.

Welke ruimte biedt de wet?

Hoe stellen we de leefwereld centraal in plaats van onze systeemwereld? Waar spreken de wetten elkaar mogelijk tegen? Niet zeggen: ‘dat mag niet van de wet’. We kijken als professionals liever met elkaar welke ruimte de wet biedt. Ruimte om samen met inwoners en partners tot oplossingen te komen voor inwoners met problemen op meerdere leefgebieden.

De meeste inwoners willen graag hun leven weer op orde krijgen. Maar zij kunnen dat vaak niet alleen en niet meteen. Soms lijkt iemand bijvoorbeeld bewust fraude te plegen, maar is er sprake van onwetendheid of van misbruik door iemand uit de omgeving van de inwoner.

Begeleiding van inwoners in moeilijke situaties vraagt van ons goede voorbereiding, veel afstemming tussen partners en soms een langere periode van monitoring.

Alert zijn op problemen van inwoners in kwetsbare situaties

We passen onze ervaringen breed toe, zodat we niet alleen dat ene gezin helpen maar ook andere gezinnen met soortgelijke problemen.

We werken steeds meer datagericht, zodat we moeilijke situaties voor inwoners beter en sneller zien aankomen. Zo weet je dat als iemand gaat scheiden én bijstand én een woning aanvraagt, je alert moet zijn. Als er vaker een patroon te herkennen is, moeten we misschien de regels aanpassen.

We zetten de aanpak City Deal Eenvoudig Maatwerk door en breiden uit

Wekelijks zijn er doorbraaktafels van de City Deal Eenvoudig Maatwerk bij de buurtteams van Kanaleneiland, Zuilen/Ondiep en Overvecht. Hier bespreken we de situaties met onder andere woningbouwcorporaties, afgevaardigden van Werk en Inkomen, Zorgverzekeraars en UWV.

De overige wijken kunnen momenteel cases inbrengen op de stedelijke doorbraaktafel. Per wijk zijn er ‘koplopers’, die vraagbaak en ambassadeur zijn voor collega’s in de wijk voor de aanpak City Deal Eenvoudig Maatwerk. Met succes! We experimenteren en leren veel. De komende 2 jaar trainen we ook professionals in Hoograven Tolsteeg, Lunetten, Dichterswijk/Rivierenwijk, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern, Oost, Noordoost, Binnenstad en West. En professionals van partners in het sociale domein, zoals onderwijsteams. We zetten de aanpak City Deal Eenvoudig Maatwerk dus door.

Meer informatie?

Lees de komende nieuwsbrieven of neem contact met ons op via citydeal@inbox.nl. Iemand van het City Deal team neemt dan binnen 2 werkdagen contact op.


Utrecht wijkt af van Participatiewet om werkzoekende jongeren sneller te helpen

17-12-2021 | Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren onnodig diep in de schulden raken of buiten beeld raken, gaat Utrecht sneller bijstand toekennen aan deze groep. Voortaan schrappen we de vier weken zoektermijn voor in ieder geval de periode van een jaar en starten direct na goedkeuring van de aanvraag met onze begeleiding naar werk. Daarnaast laten we een gedeelte van de inkomsten van de jongeren vrij. Utrecht wil met deze nieuwe regels deze doelgroep eerder helpen en ruimte geven. De gemeente wijkt hiermee af van de huidige Participatiewet en doet een dringende oproep aan Den Haag om de Participatiewet te herzien.

Wethouder Linda Voortman: “De coronamaatregelen en de economische crisis raken jongeren hard. Jongeren die een aanvraag voor een bijstandsuitkering doen, zijn vaak kwetsbaar met problemen op meerdere gebieden, zoals wonen, financiën of psychische gezondheid. We zien dat de regelgeving sterk in hun nadeel werkt, jongeren in de schulden drijft en soms zelfs tot dakloosheid leidt. Daar moet snel verandering in komen en daarom passen we de regels aan voor onze Utrechtse jongeren. Met de aanpassing van de regels bieden we hen sneller hulp. We geven hiermee ook gehoor aan de oproep van de gemeenteraad om meer voor jongeren te betekenen.”

Jongeren perspectief bieden

Jongeren die zich bij ons melden voor een bijstandsuitkering hoeven met deze wijziging niet meer eerst vier weken zelf te zoeken naar werk voordat hun aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit voorkomt dat jongeren zonder een financiële buffer schulden krijgen. Twee derde van de jaarlijks circa 1000 jongeren die zich melden voor een bijstandsuitkering, zet de aanvraag nu niet door na de zoektermijn van 4 weken. Zij verdwijnen dan uit beeld met het risico op het verergeren van de persoonlijke situatie. Met deze aanpassing in de regels kunnen we nu direct aan de slag om jongeren passende hulp te bieden en naar werk te begeleiden.

Daarnaast kunnen de Utrechtse jongeren tot maximaal 221 euro per maand van de inkomsten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk behouden naast hun uitkering. Voor volwassenen was dit al het geval. Hiermee krijgen jongeren de ruimte om werkervaring op te doen en te ervaren dat werken loont. Werken is goed voor het zelfvertrouwen, de sociale contacten en stimuleert de jongeren om een baan te zoeken.

Oproep wetswijziging

Met dit besluit trekt Utrecht de aanpak voor jongere werkzoekenden gelijk met die voor volwassenen. Daarmee wijkt Utrecht af van de Participatiewet om jongeren eerlijker te behandelen, vanwege de kwetsbare situatie waarin zij zitten. “We moeten wel, want we zien dit als een urgent probleem waar de wet niet op is toegerust. Met deze wijzigingen zijn we er nog niet, want er is meer nodig om de positie van jongeren in de bijstand te verbeteren”, licht Voortman toe. De gemeente roept het Rijk op de Participatiewet voor de groep jongvolwassen werkzoekenden snel te wijzigen en de versoepelingen structureel te maken. In de tussentijd hanteert de gemeente deze wijzigingen in ieder geval gedurende één jaar. We bekijken wat de invloed van de versoepelingen is op de positie van jongeren.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via Werk en Inkomen, gemeente Utrecht, 030 286 52 11 ovv Versoepeling Pwet voor jongvolwassenen


Nieuwe organisaties hulp bij het huishouden vanaf 2022

30-11-2021 | Per 1 januari 2022 organiseren we de hulp bij het huishouden op een andere manier. 4 organisaties gaan hulp bij het huishouden bieden in de stad: Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en Tzorg. Cliënten ontvangen in december een brief waarin staat van welke organisatie zij hulp bij het huishouden krijgen. En vanaf wanneer.

Meer informatie voor cliënten hulp bij het huishouden
Meer informatie voor medewerkers hulp bij het huishouden


Aan de slag met gezonde leefstijl

30-11-2021| Leefstijl in de 24 uursopvang en beschermd wonen is belangrijk. Dit was dé uitkomst van de bijeenkomst op 2 november door professionals en beleidsmakers in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, beschermd thuis & beschermd verblijf.

Inspiratie uit de praktijk

Inspirerende praktijkvoorbeelden die tijdens de bijeenkomst zijn gedeeld:

  • Over gevarieerd en samen eten bij de Stek.
  • Gratis sporten en meedoen met activiteiten bij de Sportcoalitie voor kwetsbare Utrechters die nergens anders terecht kunnen.
  • Uit het onderzoeksrapport gezond leven van Meetellen! blijkt hoe belangrijk maatwerk en ondersteuning is voor Utrechters in kwetsbare situaties om gezond te kunnen leven.
  • Careyn, Jellinek en Lisanne Koomen deelden hun kennis en praktijkervaring op de thema’s voeding, roken, slapen, stress en medicatie.

Het programma werd afgewisseld met bewegen door Cognitieve fitness en Thiro training.

Subsidie voor leefstijl

Wilt u ook aan de slag en hebt u als organisatie een goed idee om Utrechters te helpen bij een gezonde leefstijl?

Vraag subsidie aan


Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2021- 2022

26-11-2021| In de informatiekrant Zorg en Ondersteuning staat informatie over zelfstandig blijven wonen, mantelzorg, rondkomen, sporten en bewegen, meedoen in Utrecht én over mogelijke ondersteuning door vrijwilligers of organisaties. Vanaf 2 december wordt deze krant huis-aan-huis verspreid. Veel Utrechtse partijen, zoals buurtteams, U Centraal, sociaal makelaars, aanvullende zorgaanbieders en de gemeente hebben hier een bijdrage aan geleverd. De krant is een uitgave van ETT media. 

Bekijk de digitale versie


Hoe gaat het met de gezondheid van Utrechtse jongvolwassenen?

28-10-2021 | In het voorjaar van 2021, midden in de coronacrisis, is voor het eerst onderzoek gedaan naar de gezondheid van jongvolwassenen in de provincie Utrecht. Kort na de tweede volledige lockdown voelt 66% van jongvolwassenen in de gemeente Utrecht zich gezond. Een kwart heeft matige tot ernstige psychische klachten en 9% voelt zich hierdoor ernstig beperkt in het dagelijkse leven. Veel jongvolwassenen zijn in het voorjaar van 2021 enigszins eenzaam, bij 3% is dat ernstig. In het voorjaar van 2022 is er een tweede meting onder deze groep.

Lees een samenvatting van de resultaten en de cijfers voor de gemeente Utrecht op de Volksgezondheidsmonitor


Utrecht tekent tegen eenzaamheid

11-10-2021 | Eenzaamheid kun je alleen samen oplossen. Daarom is Utrecht gestart met het netwerk Utrecht Omarmt. Het netwerk telt nu rond de 80 bedrijven, bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers, vrijwilligersorganisaties en professionele zorg- en welzijnspartners. Zij zetten zich samen duurzaam in voor het verminderen van eenzaamheid. Op 4 oktober ondertekenden 60 van hen een ‘Ik-doe-mee-verklaring’ tijdens de vijfde (hybride) netwerkbijeenkomst. Met deze verklaring beloven de organisaties:

  • actief bij te dragen aan de ambitie van het netwerk
  • het thema eenzaamheid op de agenda te houden in de eigen organisatie
  • verbinding te zoeken met andere organisaties uit het netwerk.

Over een paar maanden heeft het netwerk Utrecht Omarmt een eigen website. Meer weten over het netwerk en de activiteiten? Meld u aan voor de nieuwsbrief en word lid van de LinkedIngroep. Voor meer informatie en vragen stuurt u een e-mail naar eenzaamheid@utrecht.nl.


Zo vroeg mogelijk investeren in een kansrijke start voor Utrechtse kinderen

23-09-2021 | Kinderen die geboren worden in gezinnen in een kwetsbare situatie komen we in alle lagen van de bevolking tegen, ook in gezinnen met hoger opgeleide ouders. Daarnaast zien we dat de kans op sterfte rondom de geboorte in Overvecht en Zuidwest anderhalf keer zo hoog is als in de rest van de stad. Ook al gaat het met de meeste kinderen van 0 tot en met 2 jaar in Utrecht goed, het maakt nog altijd uit waar uw wieg staat voor de kans op kwetsbaarheid.

Deze én vele andere nieuwe informatie in de speciale uitgave over de eerste 1000 dagen, laten zien dat er nog steeds veel werk te doen is. We delen deze uitgave daarom graag met iedereen die betrokken is bij (aanstaande) ouders en jonge kinderen. Want de inzichten uit deze special kunnen ons helpen om nóg beter problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en waar nodig passende zorg en ondersteuning bieden.

Lees de special kansrijke start


 

Hoe gaat het met de Utrechtse jeugd in coronatijd?

23-09-2021 | In april 2021, net voor het einde van de tweede lockdown, ging het goed met de meeste Utrechtse kinderen en jongeren. Dit blijkt uit kwalitatief onderzoek onder kinderen (10-11 jaar) van 3 basisscholen en jongeren (13-15 jaar) van 1 middelbare school in coronatijd. Desondanks ervaren ze de coronatijd voornamelijk als negatief en missen ze uitjes en sociale contacten. Kinderen en jongeren noemen veel negatieve veranderingen die in de meeste gevallen opgelost worden met de versoepeling van de maatregelen. Daarnaast zien we dat kinderen en jongeren de situatie proberen te relativeren en er het beste van maken. Dit laat de weerbaarheid en veerkracht van de jeugd zien. Wel vragen jongeren meer aandacht voor psychische gezondheid onder leeftijdsgenoten.

Lees op de Volksgezondheidsmonitor het hele onderzoek Jeugd in Coronatijd


 

Subsidie tegengaan negatieve sociale effecten corona

22-09-2021 | Vanuit de maatregel versneld vernieuwen kennen we dit najaar ruim 2,3 miljoen euro subsidie toe aan organisaties in de stad. Dit bedrag komt bovenop de 1,4 miljoen die we voor de zomer al verleenden aan eerdere aanvragen. De projecten zijn gericht op het tegengaan van negatieve sociale effecten van corona en de maatregelen. Ze dragen daarnaast bij aan innovatie en transformatie van de zorg.

Bekijk welke organisaties subsidie hebben gekregen


Kinderen aanmelden voor de basisschool: zo gaat dat vanaf 1 oktober

08-09-2021 | De Utrechtse scholen en de gemeente Utrecht hebben een nieuwe manier om kinderen aan te melden op een basisschool in Utrecht. Vanaf 1 oktober kunnen ouders en verzorgers basisscholen kiezen en hun kind digitaal aanmelden via de website naardebasisschool.utrecht.nl.

In 5 stappen naar de basisschool in Utrecht

Aanmelden kan in het hele kwartaal waarin het kind 3 jaar wordt. Na de inschrijving mag het kind als het 4 jaar wordt naar school. Op naardebasisschool.utrecht.nl staat wat ouders en verzorgers moeten doen voordat hun kind naar school mag. In totaal zijn er 5 stappen. Alle kinderen in Utrecht maken evenveel kans om op een school naar keuze te komen. De nieuwe manier van aanmelden is open, eerlijk en eenvoudig. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. Ze kunnen meerdere scholen opgeven. De plaatsen op school worden eerlijk verdeeld. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt.

Meer informatie voor ouders en samenwerkingspartners

We sturen ouders en verzorgers een brief met informatie over hoe ze een school kunnen kiezen. Dat gebeurt wanneer hun kind 2 jaar wordt. Wordt het kind 3 jaar? Dan krijgen ze een brief en folder met informatie over hoe ze hun kind kunnen aanmelden en inschrijven bij de basisscholen. Ze ontvangen ook een herinneringskaart zodat ze op tijd hun kind aanmelden.
De samenwerkingspartners van de gemeente Utrecht en de basisscholen ontvangen ook folders en posters om ouders en verzorgers te informeren. Wilt u ook posters om op te hangen of folders om ouders te informeren of uw medewerkers?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met 14 030 of stuur een e-mail naar aanmeldenbasisschool@utrecht.nl.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030