Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Sagenn per 1 januari 2025 nieuwe taalaanbieder Volwasseneducatie

22-05-2024 | Per 1 januari 2025 start Sagenn als taalaanbieder voor formele en non-formele volwasseneducatie in stad Utrecht en de subregio’s Stichtse Vecht, ZuidOost, Lekstroom en Groene Hart. Dit is het resultaat van een aanbestedingsproces. Dit betekent dat de huidige taalaanbieder NLTraining haar opdracht verliest. 

Wat betekent dit

Sagenn gaat de komende 2 jaar het educatieaanbod in de arbeidsmarktregio Midden Utrecht verzorgen. De opdracht kan tot 3 keer met 2 jaar verlengd worden. De duur van de opdracht kan daarmee dan 8 jaar zijn. Het educatieaanbod bestaat uit basisvaardigheden taal, rekenen en digitaal voor volwassenen (18+ niet inburgeringsplichtig). Sagenn sloot volgens de beoordelaars met haar expertise, innovatiekracht én pro-actieve benadering in de verbinding met het non- en informele veld goed aan bij de gestelde criteria. Sagenn is binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht al actief op het verzorgen van educatieaanbod aan inburgeraars. 

Wat betekent dit voor inwoners/cursisten

Alle cursisten die in 2024 met een (digi)taaltraject starten kunnen ook in 2025 hun traject bij NLTraining afronden. Hierdoor hebben inwoners geen last van verandering van aanbieder. Maar cursisten die na 1 januari 2025 starten kunnen zich aanmelden bij Sagenn. 

Wat betekent dit voor het personeel van NLTraining

Er is een docententekort én NLTraining is landelijk als taalaanbieder actief. Daarom is de verwachting dat het personeel ingezet kan worden binnen andere gemeenten. 


Doe Mee activiteitengidsen voor kinderen nu gedrukt

14-05-2024 | Op de site Doe Mee in Utrecht staan alle vrijetijdactiviteiten voor Utrechtse kinderen tussen de 0 en 18 jaar op 1 centrale plek bij elkaar. Al die activiteiten zijn nu ook terug te vinden in gedrukte wijk-activiteitengidsen, met maar liefst 1.000 activiteiten van 300 aanbieders! In elke gids staat het uitgebreide vrijetijdsaanbod per wijk. De 30.000 gedrukte boekjes zijn verspreid op scholen, bij buurtcentra, Jeugdgezondheidszorglocaties en gezondheidscentra.

Bekijk de activiteitengidsen

Het gaat om alle vrijetijdsactiviteiten buiten schooltijd. Bijvoorbeeld voetbal, peuterdans, knutselen, muziekles of gewoon lekker samen chillen. Lekker bewegen en (samen) sporten of leren een gezonde maaltijd te maken voor een goede gezondheid. Veel is gratis of wordt vergoed door de U-pas. We willen graag dat alle kinderen leuke dingen kunnen doen in hun vrije tijd.

Op de site Doe Mee in Utrecht kunt u selecteren op wijk, leeftijdscategorie, aanbieder, brede school activiteit, enzovoorts. De site is altijd actueel. Organiseert u een activiteit voor kinderen die nu nog niet op de site staat? Zet ‘m op de site erbij! Onderaan op de site vindt u een link waarop u zelf de activiteit(en) in kunt vullen.  

Wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar info@doemeeinutrecht.nl


Campagne hulp bij het betalen van rekeningen

02-05-2024 | In mei starten we met een nieuw thema in de campagne 'Weet jij waar je recht op hebt?': Hulp bij het betalen van rekeningen. Inwoners hebben recht bij gratis hulp bij geldzorgen. Bijvoorbeeld als ze bezorgd zijn over rekeningen die je moet betalen.

Nieuw: sneller van al je schulden af

Sinds 1 juli 2023 helpen we inwoners sneller van de schulden af. De tijd voor afbetalen is verkort van 36 maanden naar 18 maanden.

Aanmelden voor hulp

Inwoners met schulden kunnen voor hulp kijken op Utrecht.nl/geldzorgen.


Bezuinigingsopties gemeente Utrecht

24-04-2024 | Het Rijk bezuinigt fors op het Gemeentefonds. Daardoor krijgt Utrecht net als andere gemeenten in 2026 te maken met een groot en structureel financieel tekort. Daar komt bij dat er een stijgende vraag is naar zorg. En dat de kosten door inflatie en stijgende loonkosten toenemen. Heel veel gemeenten zitten hierdoor in financieel zwaar weer. Met een deel van dit tekort (€ 16 miljoen) is de gemeente al vanaf de zomer 2023 aan de slag: het programma hervormingen sociaal domein.

Omdat Utrecht voor een uitzonderlijk grote uitdaging staat, heeft de gemeenteraad daarnaast een inventarisatie opgevraagd met alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen. Op deze lijst met mogelijke maatregelen staan ook maatregelen die het sociaal domein raken.

Het college en de raad hebben nog geen keuze gemaakt. Bij de voorjaarsnota wordt het definitieve financiële beeld gepresenteerd. Het college doet dan voorstellen om de komende jaren stevig financieel in te grijpen, maar tegelijkertijd de stad te blijven ontwikkelen en te investeren in de toekomst. De voorjaarsnota 2024 publiceren we op 16 mei. Volgens de planning stelt de gemeenteraad de nota vast op 11 juli.


Meer zicht op mensenhandel onder jongeren

24-04-2024 | Op 1 mei begint een proef om mensenhandel onder jongeren beter in de gaten te houden. Binnen deze proef worden organisaties die met jongeren werken getraind om signalen van dwang en geweld te herkennen. We zetten professionals aan om hier een melding van te maken bij 1 centraal punt en ze krijgen een training hierin. Zo proberen we een beter beeld te krijgen om wat voor soort dwang of geweld het gaat en hoe groot dit probleem is. Dit initiatief is een samenwerking tussen CoMensha, Moviera en Veilig Thuis Utrecht.

Voorbeelden

 • Een jong meisje dat door haar 'vriendje' gedwongen is om betaalde seks te hebben met tientallen volwassen mannen.
 • Een licht verstandelijk beperkte jongen die denkt wat bij te verdienen en wordt gedwongen om zakken te rollen en drugs te verkopen.
 • Een nichtje dat gedwongen wordt het huishoudelijk werk te doen voor de familie die 'zo goed is' haar op te vangen.

Deze jongeren zijn in afschuwelijke omstandigheden slachtoffers van mensenhandel.

Cijfers

 • In 2023 4x meer signalen van criminele dwang en geweld onder jongeren ontvangen dan in 2022 door Veilig Thuis Utrecht (advies- en meldpunt mensenhandel).
 • Zorgen over jongere verdachten: bijna 1 op de 3 is een jongere.
 • Niet voldoende herkennen van jonge slachtoffers van (criminele) dwang en geweld.
 • Het probleem niet genoeg in de gaten hebben.
 • Dit brengt zowel lokaal als landelijk problemen met zich mee voor:
  • het voorkomen van het probleem
  • het bewustworden van het probleem
  • het bestrijden van het probleem
  • hulp verlenen aan de slachtoffers

Het is dus belangrijk om de slachtoffers van dwang en geweld beter in de gaten te hebben.

Melden of meedenken

Wilt u een organisatie aanmelden voor deze proef? Of hebt u andere vragen of ideeën? Mail uitbuiting@utrecht.nl


Wmo beleidsnota ‘Samen leven, samen zorgen’ vastgesteld

19-04-2024 | Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Wmo beleidsnota ‘Samen leven, samen zorgen’. In deze beleidsnota beschrijven wij hoe we in Utrecht de komende jaren het Wmo-beleid invulling geven. 'Samen leven, samen zorgen’ is daarbij het uitgangspunt. De koers in deze nota is nodig om de zorgzame samenleving te realiseren die we in Utrecht voor ogen hebben: Utrechters die naar elkaar omzien, elkaars hulp vragen en elkaar hulp bieden.

Bekijk hier de nota 'Samen leven, samen zorgen 2024-2034’

Keuzes nodig

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe, terwijl er een groeiend tekort is aan personeel, (woon)ruimte, mantelzorgers en vrijwilligers en er minder geld beschikbaar is. We merken dat dit begint te knellen. We zien dat de door- en uitstroom in de zorg en ondersteuning stagneert, dat daardoor de wachtlijsten langer worden en de inwoners van onze stad niet altijd de passende of tijdige zorg en ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben. Dit betekent dat we keuzes moeten maken, zodat de zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor de Utrechters die dit het hardst nodig hebben. Deze keuzes gaan onder andere over meer groepsgerichte ondersteuning, betere samenwerking tussen de formele en informele zorg en de sociale basis op basis van gelijkwaardigheid, en over ongelijk investeren voor gelijke kansen. 

Samenhang andere opgaven

In de Voorjaarsnota 2023 ‘Nu kiezen voor de toekomst’ maakten we al keuzes voor betaalbare zorg en voorkomen van de (groeiende) vraag. Deze lijn zetten wij in deze nota verder door. Niet alleen voor de zorg en ondersteuning (Wmo), maar voor alle belangrijke opgaven in het sociaal domein waar we aan werken. Deze nota hangt dan ook samen met ons beleid in de beleidsnota's gezondheid, financiële bestaanszekerheid, werk en re-integratie, inclusie en de nog vast te stellen beleidsnota jeugd. En met de woon-zorgvisie, de beleidsnota arbeidsmarkt en relevante landelijke wetten en zorgakkoorden. Verschillende thema’s, zoals begeleiding en activering, informele zorg, ouderen en het actieplan dakloosheid werken wij de komende tijd verder uit in uitvoeringsprogramma’s.

Vragen?

Vragen of opmerkingen over de nota? Mail dan naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl.


 

Kortere lijntjes naar Youssef met overgewicht

Utrecht werkt hard aan het bestrijden van overgewicht en obesitas onder kinderen. De eerstelijnsorganisaties, de gemeente, zorgverzekeraar en VWS werken hiervoor samen in een netwerkaanpak. Dat is geen makkelijke opgave en de vooruitgang gaat in kleine stapjes. Het is dan ook hard nodig creatief te blijven zoeken naar manieren waarmee een gezondere leefstijl terrein wint. Bijvoorbeeld via Youssef, een Syrisch jochie dat ieders aandacht verdient. Een terugblik op de inspiratiebijeenkomst netwerkaanpak overgewicht en obesitas (Kind naar Gezonder gewicht) van 11 april 2024.


Youssef is de rode draad tijdens een inspiratiebijeenkomst voor professionals op 11 april in Het Huis Utrecht. Hij woont met zijn ouders en twee zussen in Zuilen, vindt geen aansluiting op de basisschool, besteedt heel veel tijd aan gamen en beweegt te weinig. Aan het begin van de bijeenkomst nodigt diëtiste Talitha de ruim honderd aanwezigen uit vragen te bedenken voor het gezin waarmee Youssef wordt verleid tot een gezondere leefstijl.

Problematiek tastbaar

De organisatoren van de bijeenkomst zijn inderdaad creatief geweest: Youssef is een bedenksel, gebaseerd op statistieken over gezondheid. Youssef maakt de problematiek van overgewicht en obesitas tastbaar. “Hij houdt van koken en lekker eten,” vertelt zijn moeder (een actrice) tijdens een workshop overtuigend aan een diëtiste. De “moeder” laat de aanwezigen inzien dat het overgewicht van haar zoon een serieus probleem is dat haar raakt. Die menselijke maat is belangrijk voor een geslaagde aanpak, dat blijkt uit bijna alle bijdragen tijdens de workshops en gesprekken over samenwerken. In de workshop van kenniscentrum Pharos gaat het bijvoorbeeld over cultuursensitief in gesprek gaan met jeugdigen en gezinnen. “Behandel mensen niet gelijk, maar ongelijk: kijk wat iemand nodig heeft.”

Dat gebeurt ook bij de doorontwikkeling van de naschoolse activiteit Fun2befit van 15 weken voor kinderen én ouders uit Noordwest. Voor minstens de helft van de kinderen zijn de activiteiten een opstapje naar een sportvereniging. Fun2befit en de doorontwikkeling komen uitgebreid aan bod tijdens een workshop over de kortdurende aanpak voor kinderen met een lichte mate van overgewicht. Er is wetenschappelijke begeleiding betrokken om te achterhalen welke activiteiten goed werken.

Het programma van de bijeenkomst is afwisselend. Tijdens de korte, informatieve start licht procesmanager van de Utrechtse netwerkaanpak overgewicht Gio van den Heuvel toe wat de stad Utrecht allemaal al doet en wat in de netwerkaanpak overgewicht de plannen zijn voor uitbreiding met een centrale zorgverlener en de gecombineerde leefstijlinterventie GLI: een langdurig behandelprogramma gericht op een gezonde leefstijl voor kinderen met matig en ernstig overgewicht of obesitas.

Onmisbare samenwerking

Na die start zijn er 2 ronden inhoudelijke workshops met volop ruimte voor discussie en tenslotte praten groepen deelnemers over de onmisbare samenwerking van professionals in de tien Utrechtse wijken. Netwerken, dus. In de woorden van de op film aanwezige wethouder Eelco Eerenberg van Volksgezondheid: “We kunnen het niet alleen, wel samen.”

Goede contacten zorgen voor kortere communicatielijnen en een effectievere werkwijze. “Ouders vinden het fijn als je een naam noemt van iemand bij wie ze terecht kunnen,” zegt een deelnemer.

Kimono-netwerk

Dat onderschrijft iedereen. Aan goede wil is dan ook geen gebrek, maar de praktijk kan weerbarstig zijn. Soms vanwege drukte, soms omdat gegevens met elkaar delen niet goed mogelijk is vanwege de privacywetgeving. En de ene wijk is verder met samenwerken dan de andere. Noordwest heeft bijvoorbeeld dankzij het Kimono-netwerk een fijnmazig stappenplan kunnen maken voor het signaleren en behandelen van kinderen met overgewicht en obesitas. In Leidsche Rijn staat de samenwerking nog in de kinderschoenen, maar de aanwezige professionals gaan aansluiting zoeken bij een al bestaande krachtenbundeling van 17 organisaties.

Een klein stapje vooruit

En Youssef? Na gesprekken tussen drie professionals en zijn ‘moeder’ wordt duidelijk dat lid worden van een voetbalvereniging nog een brug te ver is. Maar alvast een beetje meer bewegen met tafelvoetballen vindt Youssefs moeder een prima idee voor haar zoon. Alweer een stapje vooruit.

Meer weten?

De netwerkaanpak overgewicht en obesitas is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd 2024-2027. Daarnaast is er een gedetailleerd plan van aanpak van de netwerkaanpak overgewicht en obesitas. Geïnteresseerden kunnen dit opvragen bij volksgezondheid@utrecht.nl.

Tekst en groepsfoto: Eddy Steenvoorden


Veelbelovende pilot op scholen voor speciaal onderwijs

Winsituatie voor kind, ouders, scholen én zorgpartners 

Sinds augustus 2023 loopt er op 2 regionale scholen voor speciaal onderwijs in Utrecht en Zeist een pilot waarbij de jeugdhulp op school collectief gefinancierd wordt. Voordelen: de ouders hoeven geen indicatie meer aan te vragen voor hun kind bij een buurtteam of sociaal werker. De zorg is al op school georganiseerd, waar één organisatie alle benodigde jeugdhulp aanbiedt.

De school zelf hoeft niet meer met tientallen gemeenten te schakelen om de jeugdhulp te organiseren. Pien van Gendt, al 20 jaar verbonden aan de Utrechtse Rafael, hoopt dat landelijke wetgeving voor deze werkwijze snel komt. Samen met Heikelien van Dillen, beleidsadviseur Jeugd, Zorg en Veiligheid, vertelt zij over de pilot. Iedere dag komen er zo’n 220 kinderen tussen de 4 en 13 jaar naar Rafael in Utrecht. Zij hebben allemaal een verstandelijke beperking, een laag IQ, en vaak ook een ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld autisme.

Pien: "Dit zijn kinderen die veel begeleiding nodig hebben. Dat hun ouders soms maanden moesten wachten voordat een indicatie werd afgegeven, kwam het kind niet ten goede. Ook moest later weer geëvalueerd worden of die indicatie nog steeds nodig was. Heel onlogisch want deze kinderen hebben altijd zorg nodig. Een verstandelijke beperking gaat immers nooit meer over."

Vertrouwde gezichten 

Pien: "We hebben 16 gemeenten waar tientallen buurtteammedewerkers werken met wie we in het verleden te maken hadden. Het was vaak volstrekt onduidelijk waarom in de ene gemeente een kind een indicatie voor 6 uur kreeg, en een kind uit een andere gemeente 12 of 15 uur. In deze pilot hebben wij alle uren voor alle kinderen geclusterd en werken we met één zorgaanbieder die er iedere dag is. Nu zien deze kinderen altijd de vertrouwde gezichten van het vaste Reinaerde-team om zich heen."

Nieuwe wet

Heikelien: "Heel aanmoedigend is dat uit de eerste monitor de grote voordelen al duidelijk zijn geworden. De hulp kan meer op maat worden ingezet, en het is heel helder wat er geleverd wordt. Voor de buurtteams scheelt het ook veel tijd. Die beoordeling wordt nu gedaan door één afgevaardigde namens alle gemeenten. Zo zetten we ook stappen in de samenwerking met onze partners."

Pien: "Samen met de jeugdzorgprofessionals bekijken we wat nodig is en hoe dat bijdraagt aan het kind. We registeren nu alles alleen in het systeem van de school, waardoor de informatie veel logischer in staat. Daardoor kunnen we sneller schakelen en het gedrag van het kind veel beter volgen."

Landelijk is er een wetswijziging op komst, want ook in Den Haag willen ze dat de zorg beter georganiseerd wordt. Maar voor die nieuwe wet er is, zijn we wel 2 of 3 jaar verder. De pilot gaat nog anderhalf jaar door, omdat er in 2 schooljaren veel geleerd kan worden en zo nodig bijgesteld.

Heikelien: "In de tussentijd delen we veel informatie en tips met andere scholen die niet wachten kunnen om ook deze werkwijze te omarmen."

Lees meer over de pilot in dit artikel op Met Andere Ogen


Utrecht zoekt extra opvangplekken door de Spreidingswet

17-4-2023 | Utrecht gaat op zoek naar tenminste 574 extra plekken voor asielzoekers die medio 2025 beschikbaar moeten zijn. Volgens de spreidingswet moeten alle gemeente bijdragen in de asielopvang. Utrecht heeft al asielopvangplekken, maar volgens de spreidingswet moeten er nu extra plekken bij komen. Gemeente Utrecht wordt verantwoordelijk voor het realiseren van 1.988 asielopvangplekken. Als mensenrechtenstad zet Utrecht zich in voor het bieden van passende opvang voor iedereen die het nodig heeft. Gemeenten in de provincie Utrecht hebben tot 1 november de tijd om samen een plan te maken voor de opvang. Daarna beslist het rijk op 31 december definitief hoeveel plekken elke gemeente in de provincie Utrecht moet realiseren.

Grote uitdaging

Dit wordt een grote uitdaging, vooral nu. Er is veel vraag naar opvang voor mensen die geen huis meer hebben, zowel uit Nederland als uit andere landen, zoals Oekraïners. Er zijn niet genoeg woningen beschikbaar voor mensen die uit de opvang willen verhuizen. En de financiën van de gemeente staat onder druk. Het is moeilijk om geschikte locaties te vinden, waar in korte tijd kwalitatief goede asielopvangplekken te realiseren zijn. Met de groei van de asielopvangplekken neemt ook de vraag naar zorg en ondersteuning toe voor deze groep. We zijn ons hiervan bewust en proberen dit zo goed mogelijk met elkaar in afstemming te doen.

Inzet voor extra opvangplekken onder de Spreidingswet

Op basis van de gestelde uitdagingen streven we ernaar om minstens 75% van de geplande asielopvangplekken te realiseren. Dit omvat 1.491 van de in totaal 1.988 plekken voor de gemeente Utrecht, die zowel volwassenen als alleenstaande minderjarige asielzoekers zullen opvangen. Niet alle huidige locaties tellen mee volgens de Spreidingswet, omdat sommige locaties nog als tijdelijk worden beschouwd. Slechts locaties die vóór 1 februari 2026 beschikbaar zullen zijn, komen in aanmerking volgens deze wet. Van de huidige 1.300 plekken is zeker dat er minstens 900 beschikbaar zullen zijn. Tegen juli 2025 streven we ernaar nog minstens 574 plekken beschikbaar te maken. Op de lange termijn is het doel om alle 1.988 plekken beschikbaar te stellen.

Zoektocht

We gaan de komende tijd op zoek naar geschikte locaties voor asielopvang. We willen goede en duurzame opvanglocaties vinden, volgens het Plan Einstein concept. Dit zijn plekken waar asielzoekers en Utrechters samen activiteiten kunnen doen en cursussen kunnen volgen. Ook willen we daarbij woningen realiseren die beschikbaar zijn voor Utrechters. Hebt u suggesties voor mogelijke opvanglocaties? Stuur dan een mail naar vluchtelingenvragen@utrecht.nl.


Terugblik op de Werkconferentie beleidsnota Kansrijk Opgroeien

22-03-2024 | Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien in Utrecht? En dat jeugdhulp betaalbaar, bereikbaar en van goede kwaliteit is voor gezinnen die dat het hardst nodig hebben? Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we de juiste keuzes maken voor ons nieuwe (Utrechtse) jeugdbeleid. Dat beleid zijn we op dit moment aan het opstellen in de nieuwe beleidsnota Jeugd: ‘Kansrijk Opgroeien’.

De juiste keuzes kunnen we niet alleen maken. Daarom zijn we op 4 maart tijdens een werkconferentie met jongeren, ouders en zorgpartners in gesprek gegaan over wat zij de gemeente willen meegeven voor het jeugdbeleid voor de komende 4 tot 10 jaar. Deze werkconferentie was onderdeel van het participatietraject voor de beleidsnota. We zijn het gesprek aangegaan door verschillende stellingen en lastige keuzes te bespreken. Hieronder lees je per stelling de belangrijkste inzichten.

Inzichten uit de werkconferentie Kansrijk Opgroeien

 • Stelling 1: Professionals moeten alleen jeugdhulp bieden als dit écht nodig is:
  • We moeten beter uitwerken hoe we ervoor zorgen dat iedereen op de juiste plek terecht komt. Dat is voor de doelgroep en voor professionals vaak te onduidelijk. 
  • Het is belangrijk om te investeren in een netwerk van informele zorg en preventie. Dat helpt ons bij het normaliseren van opvoedvragen van ouders.
  • Als we willen dat professionals beter afwegen wat écht nodig is, moeten we de definitie van jeugdhulp strakker neerzetten.
 • Stelling 2: Niet voor elke hulpvraag van kinderen/ouders is jeugdhulp een passend antwoord:
  • Er zijn veel kansen in de online wereld die we nu laten liggen en een goed antwoord kunnen zijn voor vragen die niet bij jeugdhulp horen.
  • Informele zorg wordt nog niet als gelijkwaardig behandeld in vergelijking met formele zorg.
 • Stelling 3: Kinderen, jongeren en ouders voelen zich nog te vaak onvoldoende gehoord en gezien binnen jeugdhulp:
  • Goed luisteren naar jongeren/ouders is belangrijk, maar het betekent niet dat zij altijd hun zin kunnen krijgen.
  • Een warme overdracht is heel belangrijk. De huisarts hoort de plek te zijn waar jongeren op terug kunnen vallen als een overdracht niet goed verloopt.
 • Andere inzichten:
  • Bezuinigingen voor jeugd: natuurlijk gaan we kijken naar wat er binnen de jeugdzorg bezuinigd kan worden. Maar de aanwezigen deelden ook de zorg dat niet alles financieel op te lossen is binnen de kaders van de jeugdzorg. Daarom werd de oproep gedaan om kader overstijgend naar budgetten te kijken, bijvoorbeeld door budget van ouderenzorg te verschuiven naar jeugdzorg.
  • Verbind ouders met elkaar, zodat zij opvoedvragen en andere zorgen met elkaar kunnen delen.
  • Zorg ervoor dat jongeren/ouders weten waar ze terecht kunnen en dat ook informele zorg goed vindbaar is.

Vervolg

Deze inzichten neemt de gemeente mee in het vervolg van de beleidsnota. Het streven is om de nota eind dit jaar voor te leggen aan de raad. Daarnaast zijn we met jongeren en ouders in gesprek over hoe we hen structureel kunnen betrekken bij het jeugdbeleid van de gemeente Utrecht. Wil je meer weten over de beleidsnota ‘Kansrijk Opgroeien’ of het participatietraject voor de nota? Mail dan naar jeugd@utrecht.nl.


‘We zien steeds vaker de kracht van een groep’

Al sinds de start van de buurtteams in Utrecht wordt er naast individuele begeleiding ook gewerkt met groepen inwoners die eenzelfde vraag of behoefte hebben. Uit onderzoek van onder andere Movisie blijkt dat de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van deze mensen worden vergroot. Zij krijgen nieuwe inzichten, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een sociaal netwerk. Daarom onderzoeken de buurtteams sociaal in de Utrechtse wijken Zuilen, West en Ondiep-Pijlsweerd sinds september 2023 welke individuele vragen van inwoners het beste in een groepsaanbod passen.

Het meer werken met groepen helpt tegelijkertijd ook de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden, denkt buurtteamorganisatie (BTO), die net als andere zorgpartners de gevolgen voelt van krapte op de arbeidsmarkt, minder geld en middelen en complexere vragen van inwoners. Met het project ‘Samen Meer Bereiken’ worden de krachten nu gebundeld om van elkaar te leren en tot een gezamenlijke aanpak voor de stad Utrecht te komen. Bianca van der Geer, teamcoach van de Buurtteams Sociaal en Janneke Smink, directeur Transformatie Sociaal Domein, vertellen erover.

Niet alleen staan met je vragen

Bij het buurtteam sociaal komen inwoners met vragen over huisvesting, geldzorgen, eenzaamheid, burenruzie of met problemen op school of in het werk. Individuele begeleiding is altijd mogelijk, maar omdat vaak dezelfde vragen leven bij de inwoners van een wijk, kan groepsgerichte begeleiding meerdere doelen dienen.

Van der Geer: "Zo zijn er in Zuilen mensen met een psychische kwetsbaarheid die bijvoorbeeld lange tijd een burn-out hebben gehad of opgenomen zijn geweest. Zij zitten vaak thuis, hebben behoefte aan meer sociale contacten of aan iets nieuws, maar weten niet goed hoe ze dat moeten aanpakken. In ons team werkt een ervaringsdeskundige die bedacht heeft om met een aantal mensen, die in vergelijkbare situaties zitten, naar verschillende plekken in de wijk te gaan waar wat te doen is voor hen. Op de fiets! Zo gaan we komende week naar Enik, waar je kan meedoen aan de theatergroep of vrijwilliger kan worden. Of waar je gewoon even wat drinkt en andere mensen ontmoet. Veel beter om er samen op af te gaan, dan dat je iemand in z’n eentje verwijst of een website meegeeft. Samen, al fietsend en ergens aan de koffie, leer je mensen kennen die ook zo hun verhaal hebben. Je vindt steun bij elkaar en voelt je niet meer alleen staan met je zorgen of vragen."

De belangrijkste zorgen van een buurt

Werken met een groep is op zich niet nieuw. Zo zijn er de cursussen Stress, ontspannen kun je leren, Vergroot je veerkracht, de Budgetcursus en Stap Vooruit/ Daadkracht, maar ook informatiebijeenkomsten over wonen, energieboxen en dergelijke.

Van der Geer: "We hebben ook veel energie gestoken in het toeleiden van inwoners naar collectieve activiteiten van partners in de wijk. We willen nu een stap verder gaan en de mindset veranderen van individuele ondersteuning naar collectieve ondersteuning vanaf het begin. In dit project onderzoeken we wat uiteindelijk het beste werkt voor de inwoners. Welk aanbod is geschikt en welk niet? En wat heb je als buurtteammedewerker zelf nodig om dit te kunnen?’ Janneke: ‘Dit is beslist een veranderopgave voor onze medewerkers, die er soms van overtuigd waren dat bepaalde vragen niet in een groep behandeld konden worden. Of die zichzelf niet direct voor een groep zagen staan."

Beren op de weg

Het allereerste dat de 2 ontwikkelaars, die de teams in sessies begeleidden, was onderzoeken welke beren ze op de weg zagen. Van der Geer: "Dat waren bijvoorbeeld gedachten als ‘mijn klant kan dit niet’, ‘de problemen zijn veel te groot’, ‘mijn werk gaat helemaal veranderen’ of ‘ik ben maatschappelijk werker die mensen individueel helpt en niet in een groep.’ In de werksessies die daarna volgden, brachten zij de meest voorkomende problemen van de wijk in beeld en de vragen van de inwoners die daarbij horen. Vervolgens onderzochten zij hoe je van de individuele vragen een groepsgericht aanbod kan ontwikkelen. Dat maakte een verrassende energie los, want in de 5 minuten pitches die iedereen hield, kwamen heel veel mooie initiatieven voorbij."

"Nu breekt de fase aan waarin de ideeën worden omgezet in een concreet groepsgericht aanbod, waarmee we ook gaan starten. Eind mei hebben alle groepen gedraaid en kunnen we evalueren wat daarmee is bereikt. Het project duurt tot eind juni van dit jaar."

Niet 1 maar 3 stappen vooruit

Hoe beleeft een inwoner dit meedraaien in een groep? Daarover heeft Bianca van der Geer een aardig voorbeeld: "Aan de cursus Stap Vooruit had een vrouw meegedaan die geen werk meer had, en thuis op de bank aan het versomberen was. Zij miste betekenis in haar leven en voelde zich steeds vaker eenzaam. In deze cursus kreeg zij een maatje dat bij haar in de buurt woont. Iedere week belde dit maatje haar op als ze samen weer vrijwilligerswerk gingen doen. Deze vrouw zat niet langer meer alleen thuis, was weer onder de mensen en deed fijn werk. Zij was heel enthousiast en vertelde dat zij wel 3 stappen vooruit was gegaan."

Smink: "Met de 3 teams bundelen we nu de krachten en leren we van elkaar om zo te komen tot een gezamenlijke aanpak voor de hele stad Utrecht. Gaandeweg gaan we ervaren wat goed werkt en wat niet werkt en wat de werkzame elementen zijn. Best practices gaan we in alle clusters gebruiken. Zo kunnen we succesvolle vormen van collectieve ondersteuning beschikbaar maken in de andere teams en clusters en de beste samenwerkingsvormen kiezen met partners."

Van der Geer: "Waar we over 5 jaar staan? Wie weet komen inwoners van de stad dan niet meer zo vaak bij ons langs, omdat ze elkaar vaker opzoeken."


Campagnemateriaal Unbox jezelf

Unbox jezelf

Zit je niet zo lekker in je vel? Lopen dingen in je leven soms anders dan je wil? Zit je daar mee en maakt dat je onzeker, gestrest, leeg of verdrietig? Praat erover, zeg wat er speelt. Ga voor tips naar utrecht.nl/unboxjezelf

Unbox een ander

Mensen in de omgeving van jongeren doen er toe. Als vriend, vriendin, ouder, leerkracht, trainer of mentor ben jij degene waar ze terecht kunnen als het niet zo goed met ze gaat. Praat erover en kijk voor tips op utrecht.nl/unboxeenander

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030