Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Resultaten campagne mentale gezondheid jongeren

23-02-2024 | 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en 25 jaar heeft last van somberheid en angst en ernstige eenzaamheid. En meer dan de helft van de jongeren heeft last van prestatiedruk en stress. Met de campagne ‘Unbox jezelf’ en ‘Unbox een ander’ willen we het taboe onder jongeren doorbreken en het bewustzijn over mentale gezondheid vergroten. De campagne blijkt een succes. Kijk voor beelden, filmpjes en meer informatie op www.utrecht.nl/unboxjezelf.

De campagne

De campagne startte 27 september 2023 in het Bonifatiuscollege. Hierna volgden er 3 ‘flights’: mentale gezondheid in het algemeen, prestatiedruk en eenzaamheid. Op 15 januari – blue monday- kreeg de campagne nog een extra impuls. De campagne richt zich op zowel de jongeren zelf (14-24 jaar) als de mensen om de jongeren heen (ouders, trainers, leerkrachten etc.). Voor de campagne hebben we social media (Instagram, Facebook, Youtube) , abri’s en toiletreclame ingezet.

De resultaten

Tijdens en na de campagne is er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar de resultaten en de mening over de campagne geëvalueerd. De campagne deed het erg goed op social media op basis van data van vergelijkbare campagnes met vergelijkbaar budget. In een online enquête gaven jongeren de campagne een ruim voldoende. Ze vinden de campagne belangrijk, interessant en duidelijk. De campagne heeft de helft van de deelnemers aan het denken gezet. De landingspagina heeft ruim 8.000 bezoekers gehad. Veel bezoekers kwamen terecht op de landingspagina na het zien van de abri's in de stad.

Het vervolg

Op dit moment maakt het campagnesymbool (grote beschilderde doos) een reis langs diverse scholen in de stad om het gesprek over mentale gezondheid hier verder op gang te brengen. Ook gaan we dit jaar op verschillende momenten de campagne herhalen. Wilt u de doos ook ontvangen op uw werk? Neem dan contact op via volksgezondheid@utrecht.nl.  

Meer informatie

Meer weten over de campagne? Laat het ons weten via volksgezondheid@utrecht.nl


Alle inwoners een eerlijke kans op gezond leven

22-02-2024 | 8 op de 10 Utrechters voelen zich gezond (Utrechts gezondheidsprofiel, 2022). Maar er zijn grote verschillen in gezondheid tussen groepen mensen, en tussen wijken en buurten. We willen dat deze verschillen 30% kleiner zijn in 2040.

Samen gezondheidsverschillen verkleinen

Verschillen in gezondheid tussen groepen mensen hebben te maken met de situatie van mensen. Zijn er geldzorgen? Wat zijn de vaardigheden? Is er genoeg steun vanuit de omgeving? Waar staat de woning in de stad en wat is de kwaliteit daarvan? Utrecht zet in op de belangrijkste oorzaken van gezondheidsverschillen en op de grootste gezondheidsproblemen. We werken hiervoor samen met professionals en inwoners. Landelijk zijn er ook veranderingen nodig zoals regels over reclame voor ongezonde producten en verkoop van tabak.

Dit staat in de Beleidsnota Gezondheid - Samen gezondheidsverschillen verkleinen 2024-2027. Daar stellen we per thema een ambitie met doelen en strategieën die daarbij horen. De precieze invulling werken we na vaststelling van de beleidsnota gezondheid door de gemeenteraad verder uit. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma ‘Gezond Gewicht Utrechtse Jeugd’.

Lees meer over het gezondheidsbeleid en bekijk de beleidsnota Gezondheid


Utrechts beweegprogramma

05-02-2024 | Binnen het 'Utrechts beweegprogramma' zetten we begeleiders van SportUtrecht in op scholen om kinderen meer te laten bewegen. De begeleiders bouwen allerlei spel- en sportactiviteiten in tijdens de schooldag. Het beweegprogramma richt zich op scholen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om kinderen gedurende de schooldag voldoende te laten bewegen. Onderzoek toont aan dat kinderen uit gezinnen met mider geld, minder bewegen en sporten dan hun leeftijdsgenoten.
 
Tijdens de schooldag doen kinderen in de klas en op het schoolplein activiteiten. Bijvoorbeeld bewegend memory, ritmes klappen en dansen in spiegelbeeld. Daardoor voelen kinderen zich beter, kunnen ze zich beter concentreren, nemen ze lesstof makkelijker op en gaan we overgewicht tegen.
 
De gemeente, SportUtrecht, schoolbesturen en leerkrachten werken samen aan het beweegprogramma. Het beweegprogramma staat niet op zichzelf, maar valt onder een bredere samenwerking op het gebied van sport, onderwijs en gezondheid. Zo werken we ook aan een gezonde schoolomgeving, met onder andere gezonde kantines en schoollunches.

Meer over het Utrechts beweegprogramma op SportUtrecht

Bekijk de video over het Utrechts beweegprogramma:

Hervormingen in het sociaal domein

18-01-2024 | Financiële tekorten, krapte op de arbeidsmarkt - vooral in de zorg - en te weinig woningen dwingen Nederlandse gemeenten tot fundamentele veranderingen in het sociaal domein. Intussen neemt de vraag naar zorg en ondersteuning alleen maar toe. "Een grote zak geld gaat niet helpen. Ook dan blijven er problemen bestaan. We moeten met een andere bril naar zorg en ondersteuning gaan kijken", zegt Inge Norbruis, programmamanager hervormingen sociaal domein. "En daar hebben we onze partners en de inwoners van de stad hard bij nodig."    

Nu kiezen voor de toekomst

Ook Utrecht wordt geconfronteerd met een snelgroeiende vraag naar zorg en ondersteuning,  met name vanuit Jeugzorg en de Wmo, en de stijgende kosten daarvan. Inge: "Om de zorg en ondersteuning beschikbaar te houden voor die inwoners die dit het hardst nodig hebben, moeten we ons doen en denken veranderen en scherpe keuzes durven maken. We zijn al begonnen met stappen daarin te zetten. In een brief aan onze gemeenteraad (december 2023) staan een aantal concrete zaken benoemd voor de korte en lange termijn. Zo gaan we onderzoeken of het mogelijk is om bepaalde problemen niet in de aanvullende zorg, maar in de sociale basis op te vangen. Dan hebben we het dus over bewonersinitiatieven, voorzieningen en netwerken in een buurt of wijk waar mensen makkelijk naartoe kunnen. En over onze partners in de sociale basis."

Focus op grondoorzaken

Hoe organiseer je zorg dichtbij huis? Dat problemen sneller worden gesignaleerd, zodat situaties niet onnodig groot worden? Hoe voorkom je eenzaamheid en armoede? Inge: "We zijn ons er zeer van bewust dat er een samenloop is van bestaanszekerheid en zorg. Als een gezin financiële problemen heeft, kan dat ook leiden tot behoefte aan zorg en ondersteuning. Heel belangrijk dus om zoveel mogelijk de grondoorzaken van zorg weg te nemen, waarbij we ons realiseren dat lang niet alles maakbaar is. Onze partners die een groot deel van de uitvoering van de zorg en ondersteuning voor hun rekening nemen, zien deze problemen dagelijks voorbijkomen. Daarom gaan we meer samen met hen nadenken over hoe we dingen anders kunnen doen. En vooral ook samen kaders bedenken, waardoor professionals makkelijker de goede keuzes kunnen maken, gegeven alle schaarste waarmee we te maken hebben."

Behoefte aan meer kaders

Inge: "We moeten ons nog meer bewust zijn van de drie dimensies van schaarste: dus geld, arbeidskracht en wonen. Waar wij vroeger meer ruimte wilden geven aan de zorgprofessionals, moeten we nu juist naast hen gaan staan. Onze partners hebben aangegeven grote behoefte te hebben aan heldere kaders. Ik geef een voorbeeld: Als inwoners vaker groepsgewijs geholpen kunnen worden in plaats van individueel, levert dat zorgcapaciteit en geld op. Bovendien kan het steun geven om deel uit te maken van een groep met mensen die worstelen met dezelfde vraagstukken. Maar het is ook een hele verandering voor onze inwoners, als ze verwachten dat ze individuele hulp krijgen. Om de professional daarin te ondersteunen, moet de gemeente dus heldere keuzes maken waarnaar de hulpverlener kan verwijzen. We leven in een tijd waarin we elkaar harder dan ooit nodig hebben: de inwoners van onze stad, onze partners en de gemeente."

Meer informatie

In de Voorjaarsnota 2023 werd duidelijk dat we in onzekere financiële en maatschappelijke tijden leven. De vraag naar zorg en ondersteuning stijgt snel, er is sprake van een tekort aan zorgcapaciteit en het blijft onzeker wat het Rijk betaalt aan gemeenten voor de taken die we moeten doen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.


Informatiekrant Zorg en Ondersteuning 2024: Samen Sterker in Utrecht

17-1-2024 | In deze krant staat informatie over zelfstandig blijven wonen, mantelzorg, geldzorgen en rondkomen, sporten en bewegen, meedoen in Utrecht én over mogelijke ondersteuning door vrijwilligers of organisaties. Veel Utrechtse partijen, zoals de buurtteams, U Centraal, sociaal makelaars, aanvullende zorgaanbieders en de gemeente hebben hier een bijdrage aan geleverd. De krant is een uitgave van ETT media. De krant is in het weekend van week 2 huis-aan-huis verspreid. Daarnaast komt de krant te liggen bij de bibliotheken, wijkbureaus, buurthuizen en de locaties van de buurtteams.

Of bekijk de online versie.


Campagne voor huurders: gratis hulp bij energiebesparing

8-1-2024 | We zijn in januari gestart met een nieuw thema in de campagne 'Weet jij waar je recht op hebt?': gratis hulp bij energiebesparing. Alle Utrechtse huurders hebben daar recht op. Ze kunnen een gratis energiebox aanvragen, met energiebesparende producten. Ook kunnen ze gratis advies krijgen van een energiecoach. Vertel ze over deze gratis hulp!

Voor wie is het?

Alle Utrechters met een huurhuis kunnen zich aanmelden via energiebox.org/aanmelden.

Welke hulp krijgt u als u een energiebox aanvraagt?

 • Energiebox met energiebesparende producten, zoals een ledlamp, tochtstrips en radiatorfolie.
 • Bezoek, advies en hulp van een energiecoach.
 • Een rapport met persoonlijke tips om energie te besparen.
 • Hulp om de producten uit de box te installeren.

Goed om te weten

 • De energiebox is gratis. Het is geen reclamebox.
 • We beschermen de privacy van de aanvragers. Onze energiecoaches delen geen persoonlijke gegevens met de gemeente of andere partijen.
 • De campagne ‘Weet jij waar je recht op hebt?’ loopt nu ruim een jaar en gaat over alle regelingen van de gemeente Utrecht die helpen bij rondkomen. Elke 2 maanden staat een ander thema centraal.

Meer informatie

Kijk op utrecht.nl/rondkomen voor meer informatie. Onder het kopje ‘Geld of hulp bij een hoge energierekening’ vindt u ook andere regelingen die Utrechters helpen bij het betalen van de energierekening.


Regioplan Integraal Zorg Akkoord klaar

21-12-2023 | Het regioplan van het Integraal Zorg Akkoord voor zorgkantoorregio Utrecht (Midden-Nederland) is klaar. Het Integraal Zorg Akkoord heeft als doel om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Bekijk het regiobeeld en regioplan voor Utrecht

Om dit te bereiken hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een groot aantal partijen in de zorg afspraken gemaakt. Ook gemeenten hebben het akkoord ondertekend. Voor het uitvoeren van het IZA maakte elke regio een regiobeeld met daarin de opgaven waar we aan moeten werken. Die opgaven zijn nu uitgewerkt in een regioplan.

Wat staat er in het regioplan van Utrecht?

We zetten in op: voorkomen waar mogelijk en zelf waar het kan. Daarbij gaan we uit van het welbevinden van inwoners, zelfredzaamheid en gemeenschapskracht. Inwoners moeten kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning en zorg (zoveel mogelijk in de wijk), daar waar zij het zelf niet redden. Dit vraagt om onder andere versteviging van het sociaal domein en de eerstelijn, een transformatie op de arbeidsmarkt, passende voorzieningen in de wijk, digitalisering en versterking van de digitale vaardigheden van onze inwoners en professionals en passende bekostiging. Het betekent ook dat organisaties forse stappen moeten zetten op bijvoorbeeld samenwerking, passende zorg en digitalisering. Alle (zorg)organisaties in de regio nemen de verantwoordelijkheid om zelf en samen de beschreven plannen tot uitvoering te brengen.

Meer lezen

Op De Juiste Zorg op de Juiste Plek vindt u meer informatie over het regioplan. Zoals:

 • Infographic: een visuele samenvatting van de belangrijkste punten uit het regioplan.
 • Overkoepelend regioplan: een beknopt document waarin onder andere de 8 belangrijkste transformaties, de randvoorwaarden en de vervolgstappen staan.
 • En het verdiepingsdocument regioplan.

Inspiratiebijeenkomst netwerkaanpak overgewicht en obesitas (Kind naar Gezonder Gewicht) - 11 april 2024

15-12-2023 | 1 op de 6 kinderen in Utrecht heeft overgewicht. Door samen te werken kunnen we het tij keren. Daarom werken we in Utrecht aan een netwerkaanpak overgewicht en obesitas, met als bouwstenen: sterke wijknetwerken, de centrale zorgverlenersrol, de kortdurende groepsaanpak en een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Dit raakt het werk van alle professionals in het medisch en het sociaal domein. Wilt u weten wat de laatste ontwikkelingen zijn en wat dat betekent voor uw werk? Kom dan naar deze inspiratiebijeenkomst.

 • Wanneer: donderdag 11 april 2024
 • Hoe laat: 15.30 – 20.00 uur
 • Waar: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107

Wij vragen accreditatie aan voor verschillende zorgprofessionals. Het definitieve programma volgt.

Meld aan

Lees meer over netwerkaanpak overgewicht en obesitas


TaalOntwikkelingsStoornis (TOS)

4-12-2023 | TOS is een relatief onbekende stoornis. Toch komt deze stoornis bij 5-7 % van de jonge kinderen voor. De impact van TOS kan variëren als deze kinderen ouder worden. Ook jongeren en volwassenen kunnen problemen ervaren als gevolg van hun TOS en ondersteuning nodig hebben.

Wat is TOS?

TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis in het verwerven van de taal. Iemand met TOS heeft moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal. Dit kan grote gevolgen hebben, want taal is van invloed op de hele ontwikkeling. Hoe meer er een beroep wordt gedaan op sociaal-communicatieve vaardigheden en bijvoorbeeld planningsvaardigheden, hoe groter de impact.

Uit onderzoek weten we dat mensen met TOS gemiddeld een lagere opleiding hebben, minder uren werken, minder vaak financieel onafhankelijk zijn en minder vaak zelfstandig wonen. Ook hebben zij minder goede sociale relaties en minder vriendschappen, worden zij vaker gepest en lopen zij meer risico op misbruik. Depressie, sociale angst en een laag zelfvertrouwen komen relatief meer voor bij deze groep.

Wil jij ook meer weten over TOS?

Twijfel jij of jouw cliënt misschien ook TOS heeft? Ben jij op zoek naar handvatten hoe met jongeren met TOS om te gaan? Wil jij weten hoe je een volwassene met TOS het beste kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op:


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030