icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Terug naar school na een scheiding en Villa Pinedo

11-09-2023 | Wist je dat het aantal scheidingen in september extra hoog is? Het percentage scheidingsaanvragen ligt volgens TNO NIPO 20 tot 30% hoger. Er komt in die periode veel op kinderen af. Villa Pinedo is er voor hen. Villa Pinedo biedt uitgebreide informatie over alles wat er bij de scheiding komt kijken, daarnaast delen ervaringsdeskundige jongeren hun ervaring, delen tips en nog veel meer: een luisterend oor. Ook het netwerk om een kind in scheiding heen - beroepskrachten, docenten, familie en (stief)ouders – kan terecht bij Villa Pinedo voor informatie en materialen.  
 
Bij Villa Pinedo zijn kinderen met gescheiden ouders aan het woord. Dat is wat de stichting zo bijzonder maakt. Kinderen met gescheiden ouders zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Online Buddy’s – jongeren tussen de 18 en 26 met gescheiden ouders - chatten met kinderen via de Villa Pinedo - Buddy App. Op het Forum kletsen kinderen met elkaar en met de Buddy’s. Het gaat over van alles: gevoelens, rechten, omgangsregelingen, (stief)ouders, feestdagen en vakanties, school, en ga maar door. Kinderen geven aan zich hier gehoord te voelen.

Producten

Naast de Villa Pinedo - Buddy App en het Forum biedt Villa Pinedo materialen voor kinderen, hun ouders, beroepskrachten, docenten, familie en (stief)ouders. De Open Brieven worden jaarlijks duizenden keren gedownload. Ook de boeken ‘Je hoeft het niet alleen te doen’ en ‘Aan alle gescheiden ouders’ zijn in trek, net als het spel ‘Vraag-maar!’. Alle materialen en producten zijn erop gericht dat alle kinderen en jongeren met gescheiden ouders weten: ‘je hoeft het niet alleen te doen’. Met als doel dat kinderen gewoon kind kunnen zijn.

Meer informatie: www.villapinedo.nl
 


Subsidie Herstel en Veerkracht voor Utrechtse Jeugd volledig benut

24-08-2023 | De gemeente Utrecht heeft in september 2022 € 11,65 miljoen beschikbaar gesteld aan organisaties om de gevolgen van corona bij de Utrechtse kinderen en jongeren te verzachten en hun veerkracht te herstellen. De subsidie is door diverse organisaties aangevraagd en het volledige bedrag is inmiddels toegekend. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Wilt u weten wie de subsidie heeft gekregen?

Kijk voor meer informatie op Tegengaan van negatieve sociale gevolgen van corona


Zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden

13-07-2023 | De vraag naar zorg en ondersteuning in de regio Utrecht stijgt. Maar er zijn tekorten op de arbeidsmarkt voor personeel in de zorg en ondersteuning. We willen dat passende zorg en ondersteuning toch beschikbaar blijft. Daarom moeten we dingen anders doen.

Het Rijk helpt daarbij. Het integraal zorgakkoord geeft kaders voor het maken van keuzes. Ook is er tijdelijk geld beschikbaar voor veranderingen.

Lees meer over het integraal zorgakkoord


Extra zorg tijdens hete dagen

05-07-2023 | Nederlandse zomers worden steeds warmer. Ook in Utrecht kregen en krijgen we deze zomer te maken met hoge temperaturen. Voor sommigen een welkome periode van terras- en strandbezoek, maar vooral voor ouderen en chronisch zieken kan hitte juist nare gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk aan vermoeidheid, uitdroging en flauwvallen. Lees de hittetips van het RIVM nog eens na en zorg extra goed voor cliënten en eventueel hun naasten en huisdieren tijdens hete dagen.
Op de site van het RIVM staan ook animatiefilmpjes die u kunt downloaden om eventueel af te spelen op de beeldschermen in de wachtruimte van uw organisatie.


Stand van zaken taskforce jeugdhulp

28-06-2023 | In dit bericht leest u een update over het traject van de taskforce jeugdhulp Utrecht en wat dit betekent voor u als jeugdhulppartner of -professional.

Aanleiding en ambitie taskforce

Hoe zorgen we dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien? En dat jeugdhulp kwalitatief, toegankelijk én betaalbaar blijft voor kinderen die dat nodig hebben? En wat kunnen we dan echt anders doen met elkaar? Met deze vragen ging de taskforce jeugdhulp Utrecht vanaf maart aan de slag, nadat het college van B en W een brief aan de gemeenteraad stuurde over de toenemende vraag én financiële tekorten binnen de Utrechtse jeugdhulp.
De gemeente Utrecht moet scherpe keuzes maken hoe we de beperkte middelen voor jeugdhulp zo inzetten dat jeugdhulp beschikbaar blijft voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Deze keuzes maken we samen met onze jeugdhulppartners Lokalis, KOOS Utrecht en Spoor030. Deze samenwerking noemen we de taskforce jeugdhulp Utrecht.

Bij het maken van de keuzes zoekt de taskforce naar een balans tussen vasthouden aan inhoudelijke ambities en financieel besparen. Om dat te doen hebben we een pedagogische visie nodig. Twee dingen zijn daarbij belangrijk. Ten eerste dat we leren vertrouwen op eigen kracht en oplossend vermogen van kinderen, gezinnen, hun informele netwerk en leefomgeving. Ten tweede dat we ook kijken naar onderliggende oorzaken van de stijgende vraag naar jeugdhulp; die liggen vaak buiten het jeugddomein. Dit vraagt om samenwerking op gebieden zoals onderwijs, bestaanszekerheid en/of volwassen-ggz. Hierover zijn we met elkaar in gesprek vanuit de taskforce.

Waar staan we nu

De taskforce jeugdhulp Utrecht ziet kansen om de jeugdhulp in Utrecht verder te transformeren. Daarvoor werken we nu verschillende soorten oplossingsrichtingen uit:

  • oplossingen gericht op preventie: het voorkomen / verkleinen van de vraag naar jeugdhulp 
  • oplossingen gericht op samenwerking: voor de juiste hulp op de juiste plek op het juiste moment
  • oplossingen gericht op vernieuwing: effectievere vormen van jeugdhulp
  • ondersteunende oplossingen: efficiënt inzetten van jeugdhulp

Groepsgerichte hulp

Een voorbeeld van een concreet plan is dat we inzetten op groepsgerichte hulp, bijvoorbeeld als we zien dat meerdere kinderen of jongeren met dezelfde vragen worstelen. De meeste vormen van hulpverlening voor een kind of gezin zijn nu nog vooral individueel ingestoken. We willen toe naar groepsgerichte vormen van hulp op alle gebieden waar het past bij de vraag. Dit met een aanpak gemaakt door samenwerkende professionals.

Uit de praktijk weten we dat dit werkt en dat ouders en jeugdigen heel positief zijn over groepsgerichte hulp, bijvoorbeeld in de BuKoJou en de BoNo jongerengroepen. Zij vinden het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar in een groep een meerwaarde. Ook uit onderzoek blijkt dat groepsgericht werken een meerwaarde heeft tegenover individueel.

Complexe scheidingen

Een ander voorbeeld van een oplossingsrichting is dat we kijken naar de reikwijdte en de grenzen van de jeugdwet. Sommige problematiek komt terecht bij jeugdhulp terwijl de oplossingen (deels) liggen op andere gebieden. Dit zien we bijvoorbeeld bij complexe scheidingen. Vaak spelen daarbij conflicten tussen ouders. Wij willen aan de slag met een aantal maatregelen die in zulke gevallen kunnen werken. De oplossing zien wij in een nauwere samenwerking tussen jeugdhulpverlening en ondersteuning aan ouders vanuit aangrenzende domeinen, zoals juridische hulp en volwassen geestelijke gezondheidszorg.

Dat betekent dat we vanuit de jeugdhulp ouders minder gaan helpen met conflictbemiddeling, het opstellen van ouderschapsplannen, helpen bij afspraken over alimentatie of psychologische ondersteuning. Dergelijke hulp biedt het aangrenzende domein aan, waar die specifieke kennis aanwezig is. Ook willen wij de duur van de trajecten verkorten. Een goede analyse en beoordeling van het probleem, maar ook heldere juridische kaders zijn hiervoor onmisbaar.

Vervolgstappen

Op dit moment werken wij in de taskforce deze en de andere oplossingsrichtingen verder uit. Van alle oplossingsrichtingen brengen we de impact in kaart: de verwachte inhoudelijke en financiële opbrengst, de benodigde investering, de kansen en de mogelijke risico’s. We gaan samen met partners in de stad, zoals partijen binnen het onderwijs, JGZ, JoU en Dock, in gesprek over de impact. Als een plan raakt aan het werk van partners dan willen we dit plan samen met die partner(s) uitwerken.

We kiezen voor elk plan de uitwerking en vervolgstappen die het beste passen. Bijvoorbeeld een plan van aanpak, een college- of raadsbesluit, een combinatie hiervan, of iets anders. Die vervolgstappen hebben voor elke oplossingsrichting hun eigen planning, afstemmings- en beslismomenten. Wij houden betrokkenen uiteraard op de hoogte van de vervolgstappen.   

Vragen of ideeën?

Hebt u vragen over dit bericht of over de taskforce? Neem dan contact op met de accounthouder van gemeente Utrecht voor uw organisatie of stuur een e-mail naar jeugd@utrecht.nl. Ook nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen wanneer u ideeën heeft over hoe u vanuit uw expertise bij kan dragen aan een afname van het beroep op jeugdhulp en dat het goed blijft gaan met onze Utrechtse jeugd. Waar ziet u kansen dat het anders of beter kan, zodat we de juiste zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen kunnen blijven bieden die het écht nodig hebben?

Deze opgave is een grote uitdaging, maar we hebben er vertrouwen in dat we hier samen goed invulling aan geven en kunnen blijven doen wat nodig is voor de Utrechtse jeugdigen.

Lees de eerdere update over de aanleiding, opgave en werkwijze van de taskforce (22-03-2023)


Toolkit Aanpak Straatintimidatie Utrecht

Het gesprek aangaan over straatintimidatie met buurtbewoners, vrienden of collega’s. Een belangrijk onderdeel om een bijdrage te leveren aan een veiliger Utrecht voor iedereen. Maar hoe start je het gesprek? Dat kan soms best lastig zijn.

Fairspace en Emancipator hebben in opdracht van de gemeente Utrecht een toolkit ontwikkeld. Hierin staan werkvormen waarmee je straatintimidatie bespreekbaar kan maken. De werkvormen zijn inzetbaar binnen gesprekken, activiteiten, workshops of andere bijeenkomsten.

Op 8 juni 2023 werd de toolkit gepresenteerd in het bijzijn van veel verschillende organisaties in de stad. Het was een inspirerende sessie waarbij een werkvorm uit de toolkit gelijk in praktijk werd gebracht. De eerste exemplaren zijn overhandigd aan Jongerenwerk Utrecht en Stichting Vreedzaam, die bij ontvangst een oproep deden aan de aanwezigen: “Wanneer ga jij het gesprek aan?”

Meer informatie en toolkit Aanpak Straatintimidatie

Opmerkingen en ervaringen toolkit

Van plan om gebruik te maken van de toolkit? Deel jouw opmerkingen en ervaringen met (de werkvormen uit) de toolkit via straatintimidatie@utrecht.nl.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030