Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

Snel naar:

Ontwerpteam trekt wijken in voor eerlijke kansen voor jonge kinderen

22-04-2021 | Het ontwerpteam werkt aan een toekomst waar kinderen van 0-6 jaar vanuit thuis een zo optimaal mogelijke start maken. Het ontwerpteam werkt samen met kinderen, ouders en professionals. Zij werken hieraan in Overvecht en Merwede en omgeving. Wij nodigen anderen uit om mee te denken of te doen.

Lees meer over het ontwerpteam en kom naar de online bijeenkomst 20 mei


Samen bouwen aan nieuw programma Detentie en terugkeer

20-04-2021 | Jaarlijks keren er ruim 700 Utrechtse gedetineerden uit verschillende gevangenissen en jeugdinrichtingen terug naar de stad Utrecht. Zowel in de periode voor zij kwamen vast te zitten als na hun vrijlating zorgt een deel van hen voor veel overlast en criminaliteit. Een integrale aanpak waarin partijen gezamenlijk beter in staat worden gesteld om achterliggende problematiek bij deze (ex-) gedetineerden aan te pakken en daarmee het risico op recidive terug te dringen is hard nodig.

Voorstel voor nieuw programma

De komende tijd bouwen we samen met betrokken partners aan een voorstel voor het nieuwe programma Detentie & Terugkeer. Grote verandering daarin is de integrale samenwerking vanaf de eerste dag van de detentie en het gericht inzetten op gedetineerden met een hoog recidive risico, juist ook als zij niet zelf om hulp vragen. Dit voorstel is gebaseerd op de ervaringen in Utrecht en voorbeelden uit heel Nederland. Meer over het voorstel leest u in de raadsbrief.

Binnen de opgave van de re-integratie (ex-)gedetineerden hebben de verschillende betrokken partijen hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Dit is en blijft ook binnen de nieuwe aanpak vanzelfsprekend het uitgangspunt. Voorop staat dat we met elkaar de juiste randvoorwaarden creëren om eerder en beter samen te werken.

Vervolg

Komende tijd gaan we met onze partners in (vervolg)gesprek om de ambitie, uitgangspunten en voorliggend concept implementatieplan verder te bespreken en uit te werken. Wij nemen hiervoor het initiatief.

Hebt u na het lezen van bijgevoegd plan vragen en/of ideeën die u graag met ons wilt delen, neem dan contact op met Karen Katier via secretariaatveiligheid@utrecht.nl.


Versneld vernieuwen en het effect van corona op Wmo en Jeugd

16-04-2021 | Via de maatregel versneld vernieuwen nodigen we onze partners uit om een aanvraag te doen gericht op innovatie en transformatie van de zorg en het tegengaan van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor de eerste tranche was 28 maart. Inmiddels hebben we ruim 30 aanvragen ontvangen, het besluit daarover is uiterlijk 24 mei bekend. Met versneld vernieuwen willen we de wachtlijsten verkorten, zodat inwoners die dat nodig hebben, zo snel mogelijk hulp krijgen. We zetten tegelijkertijd in op verdere vernieuwing van de zorg om inwoners zoveel mogelijk op maat ondersteuning te bieden en toename van de vraag op te vangen. Deze maand gaven we de raad in een brief een update over versneld vernieuwen, met daarbij een overzicht van de effecten van corona op Jeugd en Wmo in Utrecht. Ook schetsen we de ontwikkelingen binnen de sociale basis, de basiszorg door de buurtteams en de aanvullende zorg Wmo/Jeugd. Tot slot geeft de brief weer welke vragen de zorgpartners signaleren, of de vraag toeneemt of juist achterblijft en welke acties gemeente en partners ondernemen om hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Lees de raadsbrief Effecten corona Jeugd-Wmo en voortgang versneld vernieuwen


Gratis online lezing ‘Eenzaamheid onder ouderen met migratie-achtergrond’

13-04-2021 | Hoe beleven deze ouderen hun oude dag in Nederland? Hoe gaan zij om met gevoelens van eenzaamheid en welke rol speelt religie daarin? Hanan Nhass,  senior onderzoeker sociale vraagstukken bij Movisie en adviseur Een tegen Eenzaamheid bij het ministerie van VWS, heeft hier onderzoek naar gedaan.

Uit het onderzoek ‘Tussen verveling en vereenzaming’ blijkt dat veel respondenten met een Marokkaans-islamitische achtergrond gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid ervaren. Dit bespreken ze vaak niet duidelijk met familie en anderen in hun sociale omgeving. Het gesprek over eenzaamheid lijkt gevoelig te liggen. Waarom is dat en wat kun je eraan doen, bijvoorbeeld als vrijwilliger? Op woensdagavond 26 mei gaat Hanan Nhass hier op in. Deelname aan de online lezing is gratis en toegankelijk voor alle inwoners van Utrecht, inclusief vrijwilligers, studenten, medewerkers en ondernemers. De lezing wordt aangeboden door gemeente Utrecht, Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) en Vrijwilligerscentrale Utrecht en vindt plaats in samenwerking met Movisie.

Meld je aan voor de lezing


Raad bedankt 'stille helden'

02-04-2021 | De komende weken bezoeken gemeenteraadsleden de vele Utrechtse professionals om hen persoonlijk te bedanken met een kaartje. Zoals gezinswerker Willy Roodhof van Buurtteam Jeugd en Gezin Overvecht. Want zij houden Utrecht draaiend in deze coronatijd. Ook andere inwoners kunnen hun 'stille held' bedanken met een kaartje.

Lees meer over de 'stille helden'


Expertisenetwerk complexe jeugdhulp

02-4-2021 | Flevoland en Utrecht hebben nu een bovenregionaal expertisenetwerk voor complexe jeugdhulp. Het expertisenetwerk ondersteunt professionals bij het organiseren van passende hulp voor jongeren met meerdere en complexe problemen, zoals eetproblemen, suïcidaal gedrag, autisme en agressief gedrag. Ben jij als professional betrokken bij deze jongeren en gezinnen? Dan kun je bij het expertisenetwerk onder andere terecht voor kennisuitwisseling en voor financiering van maatwerkoplossingen

Lees meer over expertisenetwerk complexe jeugdhulp


Samen stappen zetten voor een kansrijke start

De eerste 1.000 dagen in het leven van een kind zijn heel belangrijk. Over dat thema vond op 23 maart de online inspiratiesessie Kansrijke Start plaats. Ruim 120 Utrechtse zorgprofessionals, onder wie verloskundigen, huisartsen, gezinswerkers en medewerkers van jeugdgezondheidzorg, bespraken hoe zij van elkaar kunnen leren en vooral ook hoe ze samen stappen kunnen zetten, zodat kinderen in onze stad veilig en gezond kunnen opgroeien.

De jonge vader

“Mijn dochter had een pittige start, en dan zie je hoe kwetsbaar een kind is. Wat fijn om dan te merken dat er een consultatiebureau is en een huisarts die voor jou klaarstaan om te helpen”.  Met die woorden trapte de Utrechtse wethouder Volksgezondheid, Eelco Eerenberg, zelf jonge vader en ervaringsdeskundige, de bijeenkomst af. Over zijn rol als wethouder vertelde hij: “Ik voel een sterke verantwoordelijkheid om samen met de zorgprofessionals passende hulp te bieden aan ouders en kinderen die dat nodig hebben. In Utrecht hebben we op dat gebied al goud in handen. Maar het kan altijd nog beter.”  

Ervaringen delen

De organisators van de bijeenkomst, Pharos, Lokalis, Raedelijn en gemeente Utrecht, lieten tal van onderwerpen de revue passeren, zoals de invloed van geldzorgen op ouderschap, de regie op een kinderwens en het ondersteunen van inspirerende wijkinitiatieven. Dit laatste ook, omdat in de Utrechtse wijken veel goede samenwerkingen bestaan tussen ouders, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, buurtteams, kraamzorg en andere partijen. Hun ervaringen werden in break out sessies volop  met elkaar gedeeld en besproken. Een kleine greep uit deze sessies met een paar zeer herkenbare voorbeelden:

Handelingsverlegenheid

Een kansrijke start begint al voordat er sprake is van een zwangerschap. In de workshop ‘Nu niet zwanger’ deelden professionals ervaringen met elkaar over met het bespreekbaar maken van de timing van een kinderwens. Sanne de Loor van de GGD Regio Utrecht was mede organisator van deze workshop: “Alle deelnemers herkenden deze problematiek en gaven aan het lastig te vinden hierover een gesprek te voeren. Dat noemen we ‘handelingsverlegenheid’. De tips die zij elkaar gaven, gingen over je eigen rol pakken, het gesprek aangaan en elkaar opzoeken als je wilt afstemmen.“  

Van 'Partnerschap naar ouderschap'

Een andere sessie ging over het belang van een goede partnerrelatie tussen beide ouders en de rol van vaders. “Iedere baby verdient een goed ouderteam”, stelde Silvia van Mameren van buurtteams Utrecht (Lokalis) en daarmee opende zij het gesprek over de impact die de komst van een baby op de relatie tussen de ouders kan hebben. Maar liefst driekwart van de jonge ouders maakt een relatiecrisis door. En tegenwoordig scheiden ouders van jonge kinderen steeds vaker.

De gratis online cursus Ouders Inc is een voorbeeld van wat kan helpen bij het gesprek tussen jonge ouders, aandacht voor elkaar en het voorkomen van zo’n crisis. Ook bij de jeugdgezondheidzorg is hier beslist aandacht voor. Daarom stelt jeugdverpleegkundige Christel Kwint altijd de vraag aan jonge ouders of zij in deze tropenjaren ook nog steeds aandacht voor elkaar hebben.   

Betuttel niet

Een mooie tip kwam van Amina Berkane. Zij is een actieve wijkbewoonster uit Kanaleneiland. Naast formele zorg is er ook veel informele zorg in Utrecht. Als het goed is, trekken zij samen op als wijkbewoners hulp nodig hebben: ”Benader de moeders en vaders vanuit hun kracht” adviseert Amina. “Betuttel ze niet, hoe schrijnend hun verhaal ook is. Vind ze niet zielig maar geef ze het vertrouwen terug”.

Omdenken

In Lombok werken de professionals intensief samen. Zij organiseerden de workshop ‘Vuistregels van Lombok’. Els Bremer van Raedelijn nam er aan deel. “We kwamen met elkaar op een mooi inzicht over het prenatale huisbezoek! We denken nu vaak ‘is dit een gezin dat een prenataal huisbezoek nodig heeft?’. In plaats daarvan willen we het anders gaan benaderen. De vraag moet zijn 'waarom zou dit gezin géén baat hebben bij een prenataal huisbezoek.'  Een mooie manier van omdenken”.

Vervolgbijeenkomsten Kansrijke Start

Deze inspiratiesessie was de tweede in de online reeks bijeenkomsten over Kansrijke Start. Wil jij een uitnodiging ontvangen voor een vervolgbijeenkomst later dit jaar over Kansrijke Start? Of meer informatie over de Utrechtse aanpak? Stuur dan een e-mail naar opgroeien@utrecht.nl.


‘Er is genoeg’: ervaringsdeskundigen en professionals praten over armoede

19-03-2021 | Tot eind mei is elke zondag de talkshow ‘Er is genoeg’ te zien op RTV Utrecht. Een talkshow over armoede,
schaamte en veerkracht. Ervaringsdeskundigen Eugenie, Dennis en Anita gaan in tien afleveringen in gesprek met 10 gasten. Ervaringen en oplossingen komen samen aan tafel. Want praten over geldzorgen helpt. Help jij ook?

Meer informatie over hulp bij geldzorgen en om de afleveringen terug te kijken

Of kijk op erisgenoeg.nl/talkshows


Nieuwe coronaregeling TONK voor Utrechters met inkomstendaling

19-03-2021 | Komt u in uw werk ook Utrechters tegen die minder inkomen hebben door corona? Wijs ze dan op een nieuwe regeling: TONK. Dit is een bijdrage aan de huur, hypotheek, servicekosten of VvE-bijdrage. Helpt u ons om deze regeling onder de aandacht te brengen?

Lees meer over TONK


Onderzoek effect beleid Utrechtse buurtcentra

18-03-2021 |  We hebben het effect van een wijziging in het beleid over buurtcentra laten onderzoeken. Deze wijziging is 8 jaar geleden gemaakt. Bezoekers, beheerders en aanbieders van activiteiten in de buurtcentra zijn betrokken bij dit onderzoek.

Labyrinth Onderzoek & Advies was onder de indruk van alle positieve geluiden. En van de betrokkenheid om buurtcentra van maatschappelijke waarde te laten zijn. En om effectief te werken met en voor elkaar in Utrecht. In het evaluatierapport staan een aantal conclusies en aanbevelingen. Deze gaan onder andere over het gebruik en over het beter ondersteunen van de beleving van de buurtcentra. Zoals het advies om de communicatie over de buurtcentra op iedereen te richten, bijvoorbeeld ook op jongeren. En om nog meer buurtbewoners te betrekken bij het buurtcentra. We herkennen deze adviezen. We zien hierin een rol voor onszelf en voor Sociaal makelorganisatie DOCK om hiermee aan de slag te gaan.

Wil je meer weten of het evaluatieonderzoek opvragen? Stuur een e-mail naar sportsamenleving@utrecht.nl.


Versneld vernieuwen: zorg dichtbij en op maat

23-2-2021 | Vanuit de gemeente werken we aan diverse maatregelen om de negatieve effecten van corona en de coronamaatregelen tegen te gaan. Eén daarvan is de maatregel ‘versneld vernieuwen: zorg dichtbij en op maat’. Met deze maatregel versterken we de verbinding en samenwerking tussen partners in het sociaal domein. Daarbij stimuleren we innovatieve aanpakken gericht op zo licht mogelijke zorg en zo gewoon mogelijk meedoen van alle Utrechters. Hierover is op 28 januari de gemeenteraad geïnformeerd via de raadsbrief 'Maatregel versneld vernieuwen'. Onderdeel van de inzet op versneld vernieuwen is een nieuwe nadere regel (subsidieregeling) waar partijen voorstellen op kunnen indienen. Er zijn 2 indieningstermijnen: eind maart en eind juni 2021.

Meer informatie over de subsisidie versneld vernieuwen


Nieuw: subsidie ‘Perspectief voor jongeren’

19-02-2021| Jongeren worden extra hard geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Ze zitten immers in een belangrijke levensfase. Utrecht gaat daarom extra acties organiseren voor en met jongeren om te zorgen dat zij gezond en weerbaar deze periode doorkomen. We stellen hiervoor €800.000 extra subsidie beschikbaar.

Corona-proof activiteiten

De subsidie is bedoeld voor het aanvragen en het organiseren van (corona-proof) activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding en voor extra inzet van jongerenwerk gericht op kwetsbare jongeren. Deze extra middelen komen bovenop de extra inspanningen die we als gemeente en partners momenteel al doen voor jongeren.

Aanvraag indienen

Iedereen die een goed idee of mooi plan heeft dat bijdraagt aan het perspectief bieden voor Utrechtse jongeren kan een aanvraag indienen. Samenwerking met jongeren en jongvolwassenen is een belangrijke eis bij de subsidieaanvragen. Jongeren kunnen ook zelf een aanvraag indienen.

Meer informatie over de subsidie ‘Perspectief voor jongeren’


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030