icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Opvattingen over ‘normaliseren’

24-05-2023 | Wat verstaan we in Utrecht onder ‘normaliseren’? Wij hebben de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad (KJUS) gevraagd naar de belangrijkste onderdelen van normaliseren. Onder andere jongeren, ouders, beleidsmakers en praktijkprofessionals deden hiervoor mee aan een onderzoek, de ‘group concept mapping procedure’.  

Benieuwd naar de uitkomsten?

Het woord ‘normaliseren’

De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan de Utrechtse jeugd. Dit zijn we sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015. Eén van onze leidende principes voor de jeugdhulp is ‘normaliseren en uitgaan van de mogelijkheden’. Bij de toepassing van deze leidende principes bleek dat het woord 'normaliseren' moeilijk was. Ook had niet iedereen hetzelfde beeld erbij. Daarnaast is het woord soms gevoelig, wanneer het lijkt alsof problemen niet serieus worden genomen. Dit maakt het gesprek over normaliseren en wat daarvoor nodig is moeilijk.

Uitleg ‘group concept mapping procedure’

We hebben daarom de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad (KJUS) gevraagd om de belangrijkste onderdelen van normaliseren in kaart te brengen. Dat hebben zij gedaan met inbreng van onder andere beleidsmedewerkers, praktijkprofessionals, ouders en jongeren. Zij deden hiervoor mee aan de ‘group concept mapping procedure’. Deelnemers gaven hierin aan wat zij denken bij het woord ‘normaliseren’. Dit leverde 19 thema’s op. De deelnemers verschillen in hoeverre zij deze thema’s belangrijk vinden voor het omschrijven van normaliseren.

We verwachten dat we met de uitkomsten betere gesprekken kunnen voeren met elkaar over normaliseren in de stad Utrecht. Ook kunnen we zo beter met elkaar de volgende stappen bepalen.


Voor ieder kind een passende plek 

24-04-2023 | Elk kind heeft recht op een eerlijke start op de basisschool. Daarom bieden we kinderen een basis van 2 dagdelen voorschool. Daar spelen en leren kinderen samen. Wij zetten ons extra in op de groep kinderen die op dit moment niet naar een voorschool of kinderopvang gaat. Hierdoor krijgen zoveel mogelijk kinderen een basis ter voorbereiding op de basisschool. Daarnaast krijgen kinderen die dit het meest nodig hebben 16 uur voorschool. En kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen zoveel mogelijk terecht bij een kinderopvang, voorschool of BSO. 

In de ‘nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024’ staan de ambities en strategie van gemeente Utrecht voor komende jaren. 

Lees de nota van uitgangspunten


Factsheet eenzaamheid in Utrecht: de cijfers

21-04-2023 | 1 op de 10 Utrechtse volwassenen en 1 op de 5 jongvolwassenen is heel erg eenzaam. Eenzaamheid komt ook voor onder de jongere Utrechter. Zo geeft 6% van de kinderen aan zich vaak alleen te voelen en heeft 19% van de jongeren een verhoogd risico op eenzaamheid. Eenzaamheid staat vaak niet op zichzelf. Mensen die eenzaam zijn, ervaren hun gezondheid minder vaak als goed en hebben een hoger risico op psychische klachten. 

Meer weten over eenzaamheid en bij welke groepen het vaker voorkomt? Lees dan de ’Factsheet eenzaamheid in Utrecht’. Hierin vindt u de laatste informatie over eenzaamheid in Utrecht vanuit verschillende gezondheidsmonitors en verdiepende onderzoeken.


Week van de mentale gezondheid in Utrecht

20-04-2023 | Je somber voelen, gespannen zijn, stress of angsten hebben: veel mensen hebben daar weleens last van. Ook in Utrecht. Daarom willen we als gemeente en partners tijdens de week van de mentale gezondheid (22 tot en met 28 mei 2023) alle Utrechters stimuleren hiermee aan de slag te gaan. Zodat we in Utrecht, van jong tot oud, beter weten wat we voor onszelf en een ander kunnen doen. Want met het bespreekbaar maken en het versterken van de mentale gezondheid kunnen we allemaal aan de slag.

Activiteiten

We vragen scholen (van basisschool tot universiteit), sportverenigingen, culturele instellingen, jeugdverenigingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties om activiteiten te organiseren die bijdragen aan de mentale gezondheid van alle Utrechters. Dit kunnen activiteiten zijn specifiek gericht op mentale gezondheid, zoals het stimuleren van ontmoeting en het delen van ervaringen. Maar ook activiteiten op het gebied van bewegen, kunst en cultuur, waarbij aandacht wordt besteed aan mentale gezondheid.

Doe je mee?

Wil je met jouw organisatie of initiatief deze week meedoen door activiteiten te organiseren en je deuren open te zetten? Zet je activiteit dan op de website van Doe mee in Utrecht. Deze pagina met activiteiten maken we bekend voor de week van de mentale gezondheid. Zo kunnen Utrechters kiezen waar ze meer over willen weten of waar ze aan mee willen doen. Wil je meer weten of heb je vragen? Stuur een mail naar volksgezondheid@utrecht.nl.


Resultaten Regenboogagenda 2019-2022

18-04-2023 | Van 2019 tot en met 2022 werkten we samen met al onze partners aan de Regenboogagenda. In 2022 liep de agenda af en blikten we terug op de resultaten.

Actieplan LHBTIQ+

Utrecht kent een rijk LHBTIQ+ leven. Er zijn ruim 70 LHBTIQ+ organisaties actief. Naar schatting wonen en werken zo’n 30.000 LHBTIQ+ personen in Utrecht. In 2019 presenteerden we de ‘Regenboogagenda 2019 – 2022’. Dit actieplan had als doel om ‘de zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid te vergroten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen in Utrecht van 2019 tot en met 2022'. In de afgelopen jaren werkten wij samen met alle (LHBTIQ+) partners uit de stad hard aan de uitvoering van de agenda. Daarbij lag de focus op een aantal inhoudelijke thema’s, waaronder bijvoorbeeld veiligheid, zorg en welzijn, onderwijs en de voorbeeldrol van de gemeente Utrecht.

Terugblik

In 2022 liep de Regenboogagenda af en blikten we samen met al onze partners terug op de resultaten. Op 21 december 2022 vond daarom de Rainbow Community Meet Up plaats in Tivoli Vredenburg. Deze bijeenkomst stond volledig in het teken van de gemeenschap zelf, hun (kritische) terugblik en viering van de Regenboogagenda 2019-2022. Bekijk de resultaten van 4 jaar Regenboogagenda en een impressie van de bijeenkomst in een infographic en een video. Als gemeente werken we momenteel aan nieuw inclusiebeleid. Daarin geven we de ideeën, ervaringen en wensen van de LHBTIQ-gemeenschap een plek.


Nieuw uitvoeringsplan eenzaamheid Utrecht

11-04-2023 | Utrecht heeft een nieuw plan om eenzaamheid in 2023 tot en met 2026 aan te pakken. Met dit plan willen we aan het eind van 2026 onder het gemiddeld, landelijk percentage inwoners die zich eenzaam voelen zitten. We gaan regelmatig de resultaten meten, de aanpak jaarlijks evalueren en waar nodig het plan aanpassen voor maximaal effect.

Extra aandacht

Eenzaamheid is erg slecht voor je gezondheid. Ook zorgt eenzaamheid er voor dat inwoners het gevoel hebben dat zij nergens bij horen en ze zich daarom soms in de steek gelaten voelen. Onze ervaring leert dat er daarom de komende jaren extra aandacht nodig is voor de eenzaamheid onder jongvolwassenen, migrantenouderen en (alleenstaande) thuiswonende ouderen.

Contactberoepen

Om vaker het gesprek te voeren over eenzaamheid worden ondernemers met contactberoepen (zoals kappers en pedicures) betrokken bij de aanpak. Een concreet voorbeeld hiervan is het handmassageproject in Overvecht, de wijk met de meeste eenzaamheid. Hier krijgen vrijwilligers uit de wijk onder begeleiding van welzijnsorganisatie DOCK, gratis, professioneel onderwijs over handmassage, motiverende gespreksvoering en eenzaamheid. Het contact kan zorgen voor een vertrouwensrelatie tussen bewoners en vrijwillige handmasseurs, waardoor bewoners de ruimte voelen hun wensen en behoeften te uiten. Vervolgens kunnen bewoners weer verbonden worden aan een passende activiteit of ontmoetingsplek. De lessen uit dit project nemen we mee wanneer we ondernemers met een contactberoep vragen samen te werken en deel uit te maken van ‘Utrecht Omarmt’. Dat is het netwerk om eenzaamheid in de stad aan te pakken.

Praten over eenzaamheid

Samen met onze partners blijven we Utrechters stimuleren vaker met elkaar te praten over eenzaamheid. Als eenzaamheid geen taboeonderwerp meer is, wordt het ‘gewoon’ om ook over deze gevoelens te praten. Dan zal (ernstige) eenzaamheid vaker gesignaleerd worden en mogelijk verminderd of verholpen. In de herfst van 2023 doen we een campagne om eenzaamheid onder jonge Utrechters meer uit de taboesfeer te halen.


Samen maken we meer werk van inburgering

05-04-2023 | Utrecht is erin geslaagd om een grotere groep inburgeraars in korte tijd goed te ondersteunen bij hun start in deze stad. Om de nieuwkomers nog meer ondersteuning te geven hebben we 2,3 miljoen subsidie ontvangen om de gezondheid van statushouders te ondersteunen en hen versneld en blijvend naar betaald werk te begeleiden van 2023 - 2026.

Lees meer over de Utrechtse aanpak 'samen maken we meer werk van inburgering'


Resultaten Utrechtse schuldenaanpak: mensen veel sneller geholpen

24-03-2023 | Sinds 2019 worden Utrechters die zich met schulden melden bij de gemeente veel sneller geholpen. Ook hebben mensen die nu starten met een schuldregeling veel minder schulden dan mensen die voor 2019 hiermee begonnen. Gemiddeld zelfs minder dan de helft.

Samen met lokale en landelijke partners heeft de gemeente ruim 40 nieuwe maatregelen ingezet. De gemeente liep daarmee vaak landelijk voorop. Voorbeelden van maatregelen zijn het Huishoudboekje, de inzet van ervaringsdeskundigen, het rondkomengesprek en de verkorte schuldsanering. Het zijn resultaten van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij.  De gemeente presenteert nu het eindrapport van de actieagenda.

Wethouder Linda Voortman (Werk & Inkomen): “Schulden zorgen voor enorm veel stress. Er zit nog altijd veel schaamte, we zien dat mensen schulden vaak als een molensteen met zich meedragen. Door beter samen te werken met partners in de stad, sneller te handelen als iemand zich bij ons meldt, schaamte weg te nemen en maatwerk en coaching te bieden hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten om onze inwoners beter te helpen. Zo werken we samen aan een schulden(zorg)vrij Utrecht.”  

Betere hulp door samenwerking en meer regie

De grootte van de schulden die mensen gemiddeld hebben bij de start van een schuldregeling is in vier jaar tijd meer dan gehalveerd: van € 44.000 in 2019 naar € 21.300 in 2022. Ook de doorlooptijd tussen het eerste intakegesprek en de start van een schuldregeling is spectaculair gedaald. In 2020 duurde dat gemiddeld nog elf maanden, in 2022 was dat meer dan gehalveerd tot een kleine vijf maanden. Het is een rechtstreeks gevolg van 3 maatregelen:

 • de trajectbegeleider neemt meer de leiding in het proces
 • we laten ervaringsdeskundigen mensen met schulden helpen in de rol van praktisch ondersteuner
 • we gebruiken de verkorte schuldsanering

Het aantal mensen dat door hoge schulden onder bewind staat is in vijf jaar tijd met 30% gedaald. Het aantal inwoners waarvoor een schuldregeling is gestart is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld.

Ook is de samenwerking in de uitvoeringsketen (schulddienstverlening, buurtteams, U Centraal en Stadsgeldbeheer) verder verbeterd. Dat moet er de komende jaren ook voor zorgen dat meer Utrechters in de problemen zich sneller melden voor schuldhulp. Ook met andere partners in de stad zijn allerlei vormen van samenwerking tot stand gekomen: de rechtbank, bewindvoerders, de Armoedecoalitie, nutsbedrijven, zorgverzekeraars, deurwaarders en de gezondheidszorg.

Schuldenaanpak gaat door

De Actieagenda Utrechters Schuldenvrij is officieel afgelopen in 2023, maar de schuldenaanpak is nooit ‘af’. De gemeente gaat dan ook onverminderd door met de schuldenaanpak. De komende tijd zorgen we vooral dat alle ontwikkelde acties vastliggen in de processen, en dat de juiste mensen en organisaties er verantwoordelijk voor zijn. We letten daarbij op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de koopkracht- en energiecrisis. Ook bekijken we hoe we succesvolle maatregelen ook buiten Utrecht kunnen gebruiken. De plannen leggen we vast in de nieuwe beleidsagenda Armoede, die we in 2023 maken.

Lees het eindrapport van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij

(Een samenvatting komt binnenkort.)

U kunt ook de actieagenda Utrechters Schuldenvrij uit 2019 bekijken.


Update over taskforce jeugdhulp

22-3-2023 | Eind februari stuurde het Utrechtse college een brief aan de raad met de laatste stand van zaken over de financiering van jeugdhulp in Utrecht. In die raadsbrief kondigden we aan dat we starten met een gezamenlijke taskforce met Lokalis, KOOS Utrecht en Spoor030 om onze inhoudelijke ambitie binnen het financiële kader vorm te geven. In dit bericht leest u een update over het traject van de taskforce.

Stevige basis

In Utrecht hebben we de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor een zorglandschap, waarbij we jeugdhulp en ondersteuning bieden die dichtbij, op maat en in samenhang is. Professionals uit de sociale basis, basiszorg en aanvullende zorg werken samen in de buurt, volgens het Utrechtse zorgmodel dat we samen met alle professionals hebben opgebouwd. Daardoor lukt het steeds beter om hulp en ondersteuning zoveel mogelijk preventief en 'zo gewoon mogelijk' te bieden aan de kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Daar zijn we trots op!

Hervormingsagenda Jeugd

Tegelijkertijd neemt het beroep op jeugdhulp landelijk toe en stijgen hiermee ook de kosten. Dit geldt ook voor Utrecht. Het Rijk, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen hiervoor samen de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Het doel van deze Hervormingsagenda is verbetering van de jeugdhulp én een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Als onderdeel van de Hervormingsagenda nemen de beschikbare middelen voor jeugdhulp vanuit het Rijk de komende jaren af. Vooruitlopend op een akkoord is de bezuiniging in 2023 al ingeboekt.

Scherpe keuzes

Dit maakt dat we voor de opgave staan om jeugdhulp vanaf 2023 uit te voeren met minder geld, terwijl het beroep op jeugdhulp nog steeds toeneemt. De gemeente Utrecht moet daarom scherpe keuzes maken over hoe en voor wie we de beperkte middelen voor jeugdhulp inzetten. Bij het maken van deze keuzes zoeken we naar een balans tussen enerzijds de financiële opgave dat we op korte termijn moeten besparen en anderzijds vasthouden aan onze inhoudelijke ambities.

Achterliggende oorzaken

Ook moeten we om het beroep op jeugdhulp terug te dringen inzetten op de onderliggende oorzaken voor het ontstaan van problemen bij jeugdigen. Dit vraagt om een bredere aanpak dan vanuit gemeenten en partners uit het jeugddomein mogelijk is.. Zo zien we dat meer kinderen bij jeugdhulp aankloppen, met achterliggende oorzaken als prestatiedruk in het onderwijs, druk vanuit social media, financiële of psychische problemen bij ouders en de nasleep van de lockdowns. Pas als het lukt om deze oorzaken aan te pakken zal de druk op jeugdhulp afnemen.

Gezamenlijke taskforce

De gemeente Utrecht is daarvoor een taskforce jeugdhulp gestart samen met onze partners Lokalis, KOOS Utrecht en Spoor030. In de taskforce werken we uit welke mogelijkheden we hiervoor zien en zijn we al gestart met oplossingsrichtingen onderzoeken en uitwerken. Ook heeft de gemeente de gecontracteerde jeugdhulp organisaties Lokalis, Spoor030, KOOS, Yeph en Save gevraagd om vóór 1 april een plan op te stellen met besparingsmaatregelen. Deze beide trajecten moeten straks samenkomen. Als gemeente organiseren we samenhang tussen deze twee actielijnen. 

Werkgroep en stuurgroep

De taskforce bestaat uit een werkgroep en een stuurgroep. De werkgroep doet voorstellen voor plannen waarmee wij de jeugdhulp in Utrecht binnen de financiële kaders kunnen uitvoeren. Bij elk voorstel brengt de werkgroep in kaart wat we met de maatregel willen bereiken, wat de doelgroep is, wat de verwachte financiële opbrengst én investering is, maar ook wat de impact is op kinderen, jongeren en gezinnen, zorgorganisaties, andere beleidsterreinen, en wat de risico’s zijn.

De stuurgroep bespreekt daarna de voorstellen, bekijkt ze in samenhang, en besluit over het vervolg. Het vervolg kan bijvoorbeeld zijn dat de zorgorganisaties een voorstel kunnen uitvoeren, dat de werkgroep een voorstel verder gaat uitwerken, of dat er een advies naar het college of de raad gaat omdat het om een aanpassing in het beleid gaat.

Volgens Utrechtse model

Ook in de taskforce werken we volgens het Utrechtse model:

 • De taskforce is een samenwerking tussen de gemeente en de drie zorgorganisaties die samen het grootste deel van de jeugdhulp in Utrecht-stad uitvoeren. We pakken dit als samenwerkingspartners aan. We betrekken op tijd ook andere partners, bijvoorbeeld als oplossingsrichtingen hen raken.
 • We werken volgens de leidende principes van het Utrechts model: alle maatregelen die de taskforce uitwerkt, worden hier ook aan getoetst. En we maken de impact van maatregelen inzichtelijk, ook waar het schuurt met de leidende principes.

Vervolgstappen (voorlopig tijdpad)

 • Als de gemeente op 1 april alle plannen heeft ontvangen van Lokalis, KOOS, Spoor030, Yeph en SAVE, gaan wij die in de eerste helft van april bestuderen.
 • Tussen half april en half mei stemmen we de plannen af in de werkgroep van de taskforce. We betrekken dan ook Yeph en SAVE hierbij.
 • Dit bespreken we medio mei in de stuurgroep.
 • Begin juni informeren wij alle betrokkenen weer met een nieuw voortgangsbericht.

Meer informatie, vragen

Hebt u vragen over dit bericht of over de taskforce? Neem dan contact op met de accounthouder voor uw organisatie of stuur een e-mail naar jeugd@utrecht.nl.


Gratis ov voor 66+

15-03-2023 | Inwoners van 66 jaar of ouder met een laag inkomen kunnen gratis met de tram en de bus reizen binnen de provincie Utrecht. Heeft iemand hulp nodig bij het aanvragen van het gratis abonnement? Dan kan hij of zij langs gaan bij de bibliotheek. De actie loopt tot en met 8 december.

Meer informatie en aanmelden


Verhuisadviseur Senioren helpt 55-plussers een passende woning vinden

10-02-2023 | Verhuisadviseur Senioren helpt ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen of moeten blijven wonen. Inwoners van 55 jaar of ouder die een passende woning zoeken kunnen daar terecht. De Verhuisadviseur van Stade helpt inwoners gratis als ze een sociale huurwoning met minimaal 4 kamers huren bij een van de volgende woningcorporaties:

 • Bo-Ex
 • Mitros
 • Portaal
 • Cazas Wonen 

“Wij volgen het aanbod van WoningNet en hebben zicht op iemands woonwensen,” zegt Alice Kuijpers, een van de 6 medewerkers.

Lees het nieuwsbericht op de website van Verhuisadviseurs Senioren


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030