icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

Resultaten Utrechtse schuldenaanpak: mensen veel sneller geholpen

24-03-2023 | Sinds 2019 worden Utrechters die zich met schulden melden bij de gemeente veel sneller geholpen. Ook hebben mensen die nu starten met een schuldregeling veel minder schulden dan mensen die voor 2019 hiermee begonnen. Gemiddeld zelfs minder dan de helft.

Samen met lokale en landelijke partners heeft de gemeente ruim 40 nieuwe maatregelen ingezet. De gemeente liep daarmee vaak landelijk voorop. Voorbeelden van maatregelen zijn het Huishoudboekje, de inzet van ervaringsdeskundigen, het rondkomengesprek en de verkorte schuldsanering. Het zijn resultaten van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij.  De gemeente presenteert nu het eindrapport van de actieagenda.

Wethouder Linda Voortman (Werk & Inkomen): “Schulden zorgen voor enorm veel stress. Er zit nog altijd veel schaamte, we zien dat mensen schulden vaak als een molensteen met zich meedragen. Door beter samen te werken met partners in de stad, sneller te handelen als iemand zich bij ons meldt, schaamte weg te nemen en maatwerk en coaching te bieden hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten om onze inwoners beter te helpen. Zo werken we samen aan een schulden(zorg)vrij Utrecht.”  

Betere hulp door samenwerking en meer regie

De grootte van de schulden die mensen gemiddeld hebben bij de start van een schuldregeling is in vier jaar tijd meer dan gehalveerd: van € 44.000 in 2019 naar € 21.300 in 2022. Ook de doorlooptijd tussen het eerste intakegesprek en de start van een schuldregeling is spectaculair gedaald. In 2020 duurde dat gemiddeld nog elf maanden, in 2022 was dat meer dan gehalveerd tot een kleine vijf maanden. Het is een rechtstreeks gevolg van 3 maatregelen:

 • de trajectbegeleider neemt meer de leiding in het proces
 • we laten ervaringsdeskundigen mensen met schulden helpen in de rol van praktisch ondersteuner
 • we gebruiken de verkorte schuldsanering

Het aantal mensen dat door hoge schulden onder bewind staat is in vijf jaar tijd met 30% gedaald. Het aantal inwoners waarvoor een schuldregeling is gestart is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld.

Ook is de samenwerking in de uitvoeringsketen (schulddienstverlening, buurtteams, U Centraal en Stadsgeldbeheer) verder verbeterd. Dat moet er de komende jaren ook voor zorgen dat meer Utrechters in de problemen zich sneller melden voor schuldhulp. Ook met andere partners in de stad zijn allerlei vormen van samenwerking tot stand gekomen: de rechtbank, bewindvoerders, de Armoedecoalitie, nutsbedrijven, zorgverzekeraars, deurwaarders en de gezondheidszorg.

Schuldenaanpak gaat door

De Actieagenda Utrechters Schuldenvrij is officieel afgelopen in 2023, maar de schuldenaanpak is nooit ‘af’. De gemeente gaat dan ook onverminderd door met de schuldenaanpak. De komende tijd zorgen we vooral dat alle ontwikkelde acties vastliggen in de processen, en dat de juiste mensen en organisaties er verantwoordelijk voor zijn. We letten daarbij op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de koopkracht- en energiecrisis. Ook bekijken we hoe we succesvolle maatregelen ook buiten Utrecht kunnen gebruiken. De plannen leggen we vast in de nieuwe beleidsagenda Armoede, die we in 2023 maken.

Lees het eindrapport van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij

(Een samenvatting komt binnenkort.)

U kunt ook de actieagenda Utrechters Schuldenvrij uit 2019 bekijken.


Update over taskforce jeugdhulp

22-3-2023 | Eind februari stuurde het Utrechtse college een brief aan de raad met de laatste stand van zaken over de financiering van jeugdhulp in Utrecht. In die raadsbrief kondigden we aan dat we starten met een gezamenlijke taskforce met Lokalis, KOOS Utrecht en Spoor030 om onze inhoudelijke ambitie binnen het financiële kader vorm te geven. In dit bericht leest u een update over het traject van de taskforce.

Stevige basis

In Utrecht hebben we de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor een zorglandschap, waarbij we jeugdhulp en ondersteuning bieden die dichtbij, op maat en in samenhang is. Professionals uit de sociale basis, basiszorg en aanvullende zorg werken samen in de buurt, volgens het Utrechtse zorgmodel dat we samen met alle professionals hebben opgebouwd. Daardoor lukt het steeds beter om hulp en ondersteuning zoveel mogelijk preventief en 'zo gewoon mogelijk' te bieden aan de kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. Daar zijn we trots op!

Hervormingsagenda Jeugd

Tegelijkertijd neemt het beroep op jeugdhulp landelijk toe en stijgen hiermee ook de kosten. Dit geldt ook voor Utrecht. Het Rijk, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen hiervoor samen de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Het doel van deze Hervormingsagenda is verbetering van de jeugdhulp én een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel. Als onderdeel van de Hervormingsagenda nemen de beschikbare middelen voor jeugdhulp vanuit het Rijk de komende jaren af. Vooruitlopend op een akkoord is de bezuiniging in 2023 al ingeboekt.

Scherpe keuzes

Dit maakt dat we voor de opgave staan om jeugdhulp vanaf 2023 uit te voeren met minder geld, terwijl het beroep op jeugdhulp nog steeds toeneemt. De gemeente Utrecht moet daarom scherpe keuzes maken over hoe en voor wie we de beperkte middelen voor jeugdhulp inzetten. Bij het maken van deze keuzes zoeken we naar een balans tussen enerzijds de financiële opgave dat we op korte termijn moeten besparen en anderzijds vasthouden aan onze inhoudelijke ambities.

Achterliggende oorzaken

Ook moeten we om het beroep op jeugdhulp terug te dringen inzetten op de onderliggende oorzaken voor het ontstaan van problemen bij jeugdigen. Dit vraagt om een bredere aanpak dan vanuit gemeenten en partners uit het jeugddomein mogelijk is.. Zo zien we dat meer kinderen bij jeugdhulp aankloppen, met achterliggende oorzaken als prestatiedruk in het onderwijs, druk vanuit social media, financiële of psychische problemen bij ouders en de nasleep van de lockdowns. Pas als het lukt om deze oorzaken aan te pakken zal de druk op jeugdhulp afnemen.

Gezamenlijke taskforce

De gemeente Utrecht is daarvoor een taskforce jeugdhulp gestart samen met onze partners Lokalis, KOOS Utrecht en Spoor030. In de taskforce werken we uit welke mogelijkheden we hiervoor zien en zijn we al gestart met oplossingsrichtingen onderzoeken en uitwerken. Ook heeft de gemeente de gecontracteerde jeugdhulp organisaties Lokalis, Spoor030, KOOS, Yeph en Save gevraagd om vóór 1 april een plan op te stellen met besparingsmaatregelen. Deze beide trajecten moeten straks samenkomen. Als gemeente organiseren we samenhang tussen deze twee actielijnen. 

Werkgroep en stuurgroep

De taskforce bestaat uit een werkgroep en een stuurgroep. De werkgroep doet voorstellen voor plannen waarmee wij de jeugdhulp in Utrecht binnen de financiële kaders kunnen uitvoeren. Bij elk voorstel brengt de werkgroep in kaart wat we met de maatregel willen bereiken, wat de doelgroep is, wat de verwachte financiële opbrengst én investering is, maar ook wat de impact is op kinderen, jongeren en gezinnen, zorgorganisaties, andere beleidsterreinen, en wat de risico’s zijn.

De stuurgroep bespreekt daarna de voorstellen, bekijkt ze in samenhang, en besluit over het vervolg. Het vervolg kan bijvoorbeeld zijn dat de zorgorganisaties een voorstel kunnen uitvoeren, dat de werkgroep een voorstel verder gaat uitwerken, of dat er een advies naar het college of de raad gaat omdat het om een aanpassing in het beleid gaat.

Volgens Utrechtse model

Ook in de taskforce werken we volgens het Utrechtse model:

 • De taskforce is een samenwerking tussen de gemeente en de drie zorgorganisaties die samen het grootste deel van de jeugdhulp in Utrecht-stad uitvoeren. We pakken dit als samenwerkingspartners aan. We betrekken op tijd ook andere partners, bijvoorbeeld als oplossingsrichtingen hen raken.
 • We werken volgens de leidende principes van het Utrechts model: alle maatregelen die de taskforce uitwerkt, worden hier ook aan getoetst. En we maken de impact van maatregelen inzichtelijk, ook waar het schuurt met de leidende principes.

Vervolgstappen (voorlopig tijdpad)

 • Als de gemeente op 1 april alle plannen heeft ontvangen van Lokalis, KOOS, Spoor030, Yeph en SAVE, gaan wij die in de eerste helft van april bestuderen.
 • Tussen half april en half mei stemmen we de plannen af in de werkgroep van de taskforce. We betrekken dan ook Yeph en SAVE hierbij.
 • Dit bespreken we medio mei in de stuurgroep.
 • Begin juni informeren wij alle betrokkenen weer met een nieuw voortgangsbericht.

Meer informatie, vragen

Hebt u vragen over dit bericht of over de taskforce? Neem dan contact op met de accounthouder voor uw organisatie of stuur een e-mail naar jeugd@utrecht.nl.


Gratis ov voor 66+

15-03-2023 | Inwoners van 66 jaar of ouder met een laag inkomen kunnen gratis met de tram en de bus reizen binnen de provincie Utrecht. Heeft iemand hulp nodig bij het aanvragen van het gratis abonnement? Dan kan hij of zij langs gaan bij de bibliotheek. De actie loopt tot en met 8 december.

Meer informatie en aanmelden


Maaltijden voor Utrechters: thuis of samen eten

17-02-2023 | We vinden het belangrijk dat alle Utrechters die niet meer (elke dag) zelf kunnen koken, elke dag een warme gezonde maaltijd krijgen. En dat iedereen kan kiezen om maaltijden thuis te laten bezorgen of samen te eten met anderen in de buurt. Utrechters kunnen vanaf juli 2023 kiezen uit meerdere aanbieders en buurtinitiatieven.

Wat er verandert

Per 12 juli 2023 stopt U Centraal met de Maaltijdservice Utrecht. U-Pashouders kunnen dan voor maaltijden aan huis kiezen uit meerdere aanbieders, met korting. Inwoners zonder U-Pas betalen de reguliere prijzen van de gekozen aanbieder. Utrechters kunnen ook kiezen om samen te eten met buurtgenoten. We gaan het aanbod van deze buurtinitiatieven extra ondersteunen.

Nieuwe situatie

Een goede maaltijd aan huis blijft beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben. Ook voor inwoners met een laag inkomen. Vanaf juli 2023 kiezen inwoners zelf uit aanbieders van maaltijden aan huis, die passen bij hun smaak, een type keuken of dieetwensen. Ook kunnen zij gebruik maken van het aanbod van organisaties om samen te eten in de buurt. Of van bewonersinitiatieven die buurtgenoten die samen willen eten met elkaar in contact brengen. Utrechters die het lastig vinden om de maaltijden zelf te regelen, krijgen hulp van het buurtteam.

Overgangsperiode

Tot 12 juli 2023 kunnen de huidige klanten nog gebruik maken van de Maaltijdservice Utrecht van U Centraal. Vanaf 1 mei 2023 gaat de gemeente met klanten van de Maaltijdservice in gesprek om over te stappen naar een passend alternatief. U Centraal neemt vanaf 1 mei 2023 geen nieuwe aanmeldingen meer aan. In februari ontvingen alle klanten een brief waarin staat wat gaat veranderen en welke hulp ze hierbij kunnen krijgen. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/maaltijdvoorziening


18 jaar: Regelen maar!

16-02-2023 | Alle Utrechtse jongeren die 18 worden krijgen vanaf nu een speciale verjaardagskaart van de gemeente. Om ze te feliciteren natuurlijk, maar vooral om te helpen met allerlei dingen die je moet regelen: een DigiD aanvragen, een eigen zorgverzekering afsluiten, je alvast inschrijven voor een huurwoning, studiefinanciering aanvragen. Er is ook een webpagina waarop alles op een rijtje staat: www.Utrecht.nl/18worden


Verhuisadviseur Senioren helpt 55-plussers een passende woning vinden

10-02-2023 | Verhuisadviseur Senioren helpt ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen of moeten blijven wonen. Inwoners van 55 jaar of ouder die een passende woning zoeken kunnen daar terecht. De Verhuisadviseur van Stade helpt inwoners gratis als ze een sociale huurwoning met minimaal 4 kamers huren bij een van de volgende woningcorporaties:

 • Bo-Ex
 • Mitros
 • Portaal
 • Cazas Wonen 

“Wij volgen het aanbod van WoningNet en hebben zicht op iemands woonwensen,” zegt Alice Kuijpers, een van de 6 medewerkers.

Lees het nieuwsbericht op de website van Verhuisadviseurs Senioren


LVB Xperience

27-01-2023 | Wat doen we in een onbekende omgeving, waar we niet goed begrijpen wat ze van ons willen? We worden lacherig. Voelen ons opgelaten. Of zeggen niets meer, trekken ons terug en lopen weg. Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers een dagdeel lang de wereld van mensen met een LVB ervaren. En dat is best confronterend.

Humanitas DMH biedt 1000 mensen binnen de sociale basis (welzijn, vrijwilligers, buurt initiatieven, organisaties die geen scholingsbudget hebben) een LVB Xperience aan. Hiervoor kregen ze subsidie van de gemeente. De LVBX duurt maximaal 2 uur, op locatie van de desbetreffende organisatie.

Hebt u vragen over de LVB Xperience voor deelnemers uit de sociale basis? Stuur dan een e-mail naar lvbxperience@humanitas-dmh.nl.

Lees meer over LVB Xperience


Stand van zaken subsidie ‘Herstel en veerkracht voor de Utrechtse jeugd’

De gemeente Utrecht heeft in september 2022 € 11,65 miljoen beschikbaar gesteld aan organisaties om de gevolgen van corona bij de Utrechtse kinderen en jongeren te verzachten en hun veerkracht te herstellen. U kunt nog steeds aanvragen indienen als u goede ideeën heeft. De subsidie is aan te vragen tot en met 30 december 2024.

Toegekende subsidie

We hebben goede ideeën ontvangen om de Utrechts jeugd te helpen. Er is ongeveer € 1 miljoen toegekend voor zes verschillende aanvragen. Er liggen nog een aantal aanvragen ter beoordeling. Het beschikbare subsidiebudget kan wel eerder op zijn. De partijen die de aanvragen indienen worden op volgorde van de compleet ingediende aanvraag behandeld.

Extra informatie over verandertheorie

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de aanvraag op 1 thema ingeschreven moet worden en dat er een toelichting op de thema’s staat in de bijlage van de nadere regel. Daarnaast signaleren we dat het opstellen van een verandertheorie wat vragen oproept. Daarom hebben we hierover wat extra informatie in het subsidieloket gezet.


Goed taalonderwijs voor inburgeraars in Utrecht

26-01-2023 | Op 23 januari 2023 hebben 13 taalaanbieders uit regio Utrecht en gemeente Utrecht hun handtekening onder het convenant inburgeringsonderwijs gezet. Het doel is om goed onderwijs te bieden aan inwoners van de gemeente Utrecht die moeten inburgeren en daarvoor zelf hun cursus moeten uitzoeken en betalen. Daarnaast is samen leren in de praktijk, de inburgeraars ondersteunen en stimuleren ook een belangrijk onderdeel van het convenant. 

Community of practice inburgering gezinsmigranten

Ook zijn de gemeente Utrecht en de taalaanbieders gestart met een community of practice voor gezinsmigranten. De taalaanbieders gaan samen met ons en andere organisaties een community vormen om de doelgroep gezinsmigranten en het taalaanbod voor hen beter in zicht te krijgen en kijken waar het goed gaat en minder goed gaat.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van het convenant zijn Babel, Lest Best, NCB Opleidingen, gemeente Utrecht, Oxford Opleidingen, PAIR, Prisma Opleidingen, Sagènn Educatie, Stichting Integraal, Queridon, Taal College, TaalDivers, TopTaal NT2 Expert BV en Volksuniversiteit Utrecht.


Subsidie uit het evenementenfonds weer beschikbaar

Utrecht blaast het evenementenfonds nieuw leven in. Organisaties en ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor evenementen die bijdragen aan het thema gezondheid. We dagen organisatoren van evenementen uit om concepten te bedenken die vernieuwend, persoonlijk en verbindend zijn. In het bijzonder zoeken we evenementen die verschillende activiteiten met elkaar combineren. Bijvoorbeeld gezondheid, sport, cultuur en wetenschap. Het fonds zet in op evenementen in de wijken, met aandacht voor duurzaamheid en inclusiviteit. Het evenementenfonds is er voor evenementen die aansluiten bij bekende Utrechtse vieringen zoals de verjaardag van de stad (2 juni), Utrecht Health Week, Utrecht Science Week en de viering van Sint Maarten (11 november).

De maximale subsidie is € 60.000 per evenement. De organisator moet minstens de helft van het aangevraagde bedrag zelf of via andere middelen financieren. Een aanvraag indienen kan tot 1 maart. Er komen dit jaar maximaal 4 aanvraagrondes.

Meer informatie en subsidie aanvragen


Utrecht werkt samen met (aanstaande) ouders

18-01-2023 | In Utrecht werken we op verschillende manieren samen met ouders en partners zodat kinderen veilig en gezond opgroeien. Eén van de succesfactoren van onze Kansrijke Start-aanpak is dat we luisteren naar de mensen om wie het gaat: de (aanstaande) ouders.

Met de perspectieven en inzichten van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie scherpen we onze aanpak en sociaal-medische ondersteuning aan. Zo organiseerden we samen spiegelgesprekken, bijvoorbeeld op het thema bestaanszekerheid. Dit betekende veel voor (aanstaande) ouders zelf. Zij voelden zich gewaardeerd en gehoord. Vervolgens organiseerden we samen de stedelijke bijeenkomst Kansrijke start is ook praten over geldzorgen. Hierin stond het belang van vroege signalering van geldzorgen en ontmoeting tussen ouders en professionals uit het sociaal-medisch domein centraal. Andere voorbeelden zijn ‘Wij, Moeders voor elkaar’ en vele andere initiatieven in de stad, waarin moeders elkaar ondersteunen en helpen.

Benieuwd hoe ouders de samenwerking met professionals en beleidsmakers ervaren? Pharos vindt Utrecht een mooi voorbeeld van samenwerken met ouders en schreef er een artikel over.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030