Nieuws voor zorgprofessionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Op deze pagina:

TaalOntwikkelingsStoornis (TOS)

4-12-2023 | TOS is een relatief onbekende stoornis. Toch komt deze stoornis bij 5-7 % van de jonge kinderen voor. De impact van TOS kan variëren als deze kinderen ouder worden. Ook jongeren en volwassenen kunnen problemen ervaren als gevolg van hun TOS en ondersteuning nodig hebben.

Wat is TOS?

TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis in het verwerven van de taal. Iemand met TOS heeft moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal. Dit kan grote gevolgen hebben, want taal is van invloed op de hele ontwikkeling. Hoe meer er een beroep wordt gedaan op sociaal-communicatieve vaardigheden en bijvoorbeeld planningsvaardigheden, hoe groter de impact.

Uit onderzoek weten we dat mensen met TOS gemiddeld een lagere opleiding hebben, minder uren werken, minder vaak financieel onafhankelijk zijn en minder vaak zelfstandig wonen. Ook hebben zij minder goede sociale relaties en minder vriendschappen, worden zij vaker gepest en lopen zij meer risico op misbruik. Depressie, sociale angst en een laag zelfvertrouwen komen relatief meer voor bij deze groep.

Wil jij ook meer weten over TOS?

Twijfel jij of jouw cliënt misschien ook TOS heeft? Ben jij op zoek naar handvatten hoe met jongeren met TOS om te gaan? Wil jij weten hoe je een volwassene met TOS het beste kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op:


Orange the World-campagne: 25 november tot en met 10 december

25-11-2023 | Op 25 november start de internationale Orange the World-campagne: een campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. In Utrecht organiseren vrouwenorganisaties Zonta Utrecht, Soroptimistclub Utrecht, VVAO Utrecht en YWCA-NL deze campagne. Ook wij zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom kleurt het stadhuis van 25 november tot en met 10 december oranje.

45% van de Nederlandse vrouwen

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In sommige landen is dit zelfs 70%. In Nederland krijgt 45% van alle vrouwen en meisjes met geweld te maken. Dit is onacceptabel. Daarom is 25 november door de Verenigde Naties benoemd tot Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Die dag worden gebouwen overal ter wereld oranje uitgelicht om aandacht te vragen voor dit probleem.

#Medestander

De Orange the World-campagne roept iedereen op om zich medestander te verklaren in de strijd tegen geweld. Het is namelijk allesbehalve een 'vrouwenprobleem'. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, professionals en omstanders, buurtbewoners, studenten en scholieren - iedereen kan iets doen.

Helpen kan door:

 • erover te praten
 • te helpen als je iets ziet gebeuren in je omgeving
 • anderen een veilig gevoel te geven
 • te helpen bij het zoeken van hulp

Tegengaan huiselijk geweld

In Utrecht werken we samen met partners aan een:

 • veilige thuisbasis
 • veilige openbare ruimte
 • vreedzame leefomgeving voor iedereen.

We willen geweld en intimidatie duurzaam stoppen. We willen voorkomen dat bepaalde situaties van ouders op hun kind(eren) worden doorgeven. We bieden passende hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld.

Aanpak straatintimidatie

In onze aanpak van straatintimidatie richten we ons vooral op het terugdringen van seksuele intimidatie op straat van mannen tegen vrouwen. We kiezen er dan ook voor om jongens en mannen actief te betrekken in onze aanpak. In verschillende projecten en samenwerkingen ontwikkelden we de volgende tools:

 • Toolkit voor professionals en sleutelfiguren.
 • Lesmodule voor bovenbouw primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs
 • Meldpunt voor slachtoffers en omstanders

Ga voor meer informatie naar utrecht.nl/straatintimidatie.

Meer over Orange the World

Aan de Orange the World campagne doen meer dan 100 landen mee. Gemeenten en provincies in Nederland doen dit jaar voor de 7e keer mee. Dit gebeurt door gebouwen en objecten oranje te verlichten. De kleur oranje staat voor een zonsopgang: de dagenraad in een toekomst zonder geweld. Wereldwijd coördineren UN Women en de VN-organisatie voor vrouwenrechten de campagne.

Kijk voor meer informatie op www.orangetheworld.nl.

 


Help mee aan het succes van Doe Mee in Utrecht!

21-11-2023 | Op de site Doe Mee in Utrecht worden alle vrijetijdactiviteiten voor Utrechtse kinderen tussen de 0 en 18 jaar op 1 centrale plek verzameld. Organiseert u of kent u vrijetijdactiviteiten voor kinderen? Zorg dan dat ze ook op de site komen.

Kent u Doe Mee in Utrecht al? Op die website staan alle vrijetijdactiviteiten voor buiten schooltijd. Zo kunnen ouders en kinderen direct zien wat er te doen is. Bijvoorbeeld op het gebied van balsport voor tieners in Overvecht, of wat voor culturele activiteiten er zijn voor basisschoolkinderen in Leidsche Rijn. U kunt zoeken op leeftijd, op soort activiteit en op wijk.

Kijk de site Doe Mee in Utrecht

Het activiteitenaanbod op de site brengen we begin volgend jaar ook per wijk uit in een gedrukt wijkboekje. Zo bereiken we ook kinderen en ouders die minder digitaal vaardig zijn.

Succesvolle start

Na een pilot in de wijk Noordwest zagen we dat honderden kinderen meer deel gingen nemen aan een vrijetijdactiviteit, zoals sporten, kooklessen of theater. Het is goed voor kinderen in hun sociale, mentale en lichamelijke ontwikkeling wanneer ze in hun vrije tijd andere kinderen ontmoeten, nieuwe ervaringen opdoen en in beweging zijn. Zo stimuleren we dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien.

Doe ook mee

Doe Mee werkt en daarom is het belangrijk om de site te (blijven) vullen met zoveel mogelijk activiteitenaanbod. Dus: organiseert u of kent u vrijetijdactiviteiten voor kinderen die nu nog niet op de site vermeld staan? Zorg dan dat ze op de site komen! Dat doet u zo:

 • Registreer u of log in om activiteiten aan te brengen of zoek contact met Doe Mee in Utrecht.
 • Doe dit uiterlijk 1 januari 2024. Dan kan de informatie ook mee in de gedrukte boekjes.

Zo helpt u mee aan het succes van Doe Mee. Alvast bedankt!


Gratis advies bij het vinden van een geschikte zorgverzekering in de campagne ’Weet jij waar je recht op hebt?’

9-11-2023 | "Alle Utrechters hebben recht op gratis advies over hun zorgverzekering ". Dat is in november en december de 'slogan' van de campagne 'Weet jij waar je recht op hebt?'. In deze nieuwe campagnefase maken we onze inwoners ervan bewust dat zij bij ons terecht kunnen voor vragen rondom hun zorgverzekering. Dit kan tijdens de gratis spreekuren die we organiseren op het stadskantoor in de hal, achter de balie.

De spreekuren zijn op:

 • 30 november, 9.00 - 12.00 uur
 • 6 december, 9.00 - 12.00 uur
 • 7 december, 13.00 - 17.00 uur

Campagne 'Weet jij waar je recht op hebt?'

De campagne gaat over rondkomen en schuldenvrij worden. Hij loopt het hele jaar door. Doel is dat Utrechters weten dat de gemeente goede regelingen en hulp voor ze heeft. En laten voelen dat het heel normaal is om gebruik te maken van iets waar je recht op hebt. Zo willen we de drempel verlagen. Elke 2 maanden staat een andere dienst of regeling van de gemeente centraal. Eerdere onderwerpen in de campagne waren bijvoorbeeld de U-pas, bijzondere bijstand en de kwijtschelding van gemeentebelastingen. We zijn de komende 2 maanden zichtbaar in de stad. Dit doen we met abri’s, flyers en posters in buurthuizen, bibliotheken en andere locaties waar de doelgroep komt. Ook zetten we social media in om deze inwoners te bereiken. Samen streven we ernaar Utrechters nog beter te helpen.

Online, in de stad, en via sleutelpersonen

De campagne is te zien via een groot aantal kanalen. Bijvoorbeeld online video-advertenties via Facebook, Instagram, Youtube, de websites van DPG Media en in mobiele apps. Verder hangen er 2 losse weken posters in bushokjes. Daarnaast verspreiden we posters en flyers. Die zijn te vinden in de Utrechtse horeca, buurthuizen, zorglocaties, bibliotheken. En ook op andere plekken waar Utrechters komen die misschien moeite hebben met rondkomen. Een belangrijk deel van de campagne loopt via de Stichting Sleutelpersonen Utrecht. We werken met hen samen om juist de Utrechters te bereiken die niet makkelijk in contact komen met de gemeente. Sleutelpersonen zijn Utrechters die zelf via persoonlijk contact onze boodschap vertellen in een vorm die zij passend vinden.

Kijk op utrecht.nl/rondkomen voor meer informatie over de hulp die er is.


Zorg goed, toegankelijk en betaalbaar houden

31-10-2023 | De vraag naar zorg en ondersteuning in de regio Utrecht stijgt. Maar er zijn tekorten op de arbeidsmarkt voor personeel in de zorg en ondersteuning. We willen dat passende zorg en ondersteuning toch beschikbaar blijft. Daarom moeten we dingen anders doen.

Het Rijk helpt daarbij. Het integraal zorgakkoord geeft kaders voor het maken van keuzes. Ook is er tijdelijk geld beschikbaar voor veranderingen.

Lees meer over het integraal zorgakkoord


Nieuw Utrechts kwaliteitskader voor jonge kind gepresenteerd

18-10-2023 | Het Utrechtse Kwaliteitskader voor professionals die betrokken zijn bij de opvang en educatie van jonge kinderen is vernieuwd. Deze nieuwe versie is gebaseerd op de ontwikkelingen en wensen vanuit het veld, evenals nieuwe theoretische inzichten om goede opvang en educatie voor kinderen van 0 tot 6 jaar voort te zetten.

Gelijke kansen voor ieder kind

In het UKK zijn grote en kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er speerpunten opgenomen met betrekking tot het stimuleren van brede talentontwikkeling en is er meer nadruk gelegd op een inclusieve speel-leeromgeving, waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen. Nieuw in het UKK is dat er extra aandacht is voor een gelijkwaardige samenwerking met ouders, voor burgerschap, gebruikmaken van de thuistaal en hoe je als organisatie kan leren en ontwikkelen zowel intern als met de partners.

Samen met professionals en ouders

Het UKK is in samenwerking met de Universiteit Utrecht geactualiseerd, waarbij ook aanbieders van voorschoolse educatie, kinderopvangorganisaties, samenwerkingsverbanden en grote- en kleine schoolbesturen hebben bijgedragen. Het doel is om het UKK praktischer te maken en beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van de professionals in de praktijk. Om dit te realiseren, zijn er focusgroepgesprekken gevoerd met VE-coaches, intern begeleiders en ouders om zo de verzamelde ideeën te toetsen en te verwerken in de actualisatie van het UKK.

Positieve impact op de opvang en educatie

Het UKK is op woensdag 4 oktober gepresenteerd en biedt professionals in het werkveld concrete handvaten om hun dagelijkse werkzaamheden rondom de opvang en educatie van jonge kinderen te verbeteren. Daarnaast houden we het gesprek over de kwaliteit van de educatie van het jonge kind levend. Niet alleen binnen organisaties, maar vooral ook tussen voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en andere partners, om zo de inhoudelijke doorgaande lijn en samenwerking in het veld te versterken. Naast de presentatie van het UKK werd samen met deskundigen gewerkt aan hoe de verschillende speerpunten van het UKK kunnen worden toegepast in je werk. Wij kijken uit naar de implementatie van het UKK in de praktijk en zijn ervan overtuigd dat dit kader een positieve impact zal hebben op de opvang en educatie van jonge kinderen in Utrecht.


Campagne mentale gezondheid jongeren

27-9-2023 | Op 27 september start de campagne ‘Unbox jezelf en Unbox een ander'. Deze campagne is gericht op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en hun omgeving.  Met de campagne willen we jongeren en hun omgeving stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan over mentale gezondheid. De centrale gedachte achter de campagne is het unboxen: jezelf laten zien en delen wat er speelt. De omgeving van jongeren kan hierin een belangrijke rol spelen door het gesprek aan te gaan en te luisteren.

Bewustwording

We willen Utrechtse jongeren er bewust van maken dat het normaal is dat je je af en toe niet goed voelt en dat je daarover mag praten. Met een vriend of vriendin, ouder, docent of sportcoach. Praten kan (ook) helpen om uiteindelijk ernstigere problemen te voorkomen en de vraag naar professionele ondersteuning verminderen.

We doen met deze campagne ook een beroep op de mensen die om de jongeren heen staan: Unbox een ander. Bijvoorbeeld ouders, vrienden en docenten. We bieden ze handvatten om het gesprek goed aan te gaan met de jongeren. Naast de mentale gezondheid van jongeren in het algemeen gaat de campagne ook over prestatiedruk en eenzaamheid.

Op www.utrecht.nl/unboxjezelf krijgen jongeren tips over hoe ze het gesprek aan kunnen gaan. Ook wijzen we ze op laagdrempelige vormen van ondersteuning in de stad, die erop gericht zijn om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen. De mensen die om de jongeren heen staan krijgen op dezelfde pagina tips over hoe ze om kunnen gaan met een jongere tijdens een gesprek over zijn/haar/hen gevoelens.

Met en voor jongeren

Jongeren en partners waren betrokken bij de ontwikkeling van de campagne. Unboxing is een begrip dat jongeren herkennen en de reacties op de campagne waren positief: zij vonden het een goed en belangrijk thema om aandacht aan te besteden. Professionals van verschillende partijen in de stad werkten mee aan de landingspagina.

Wat u kunt doen

Helpt u mee om deze campagne breed onder de aandacht te brengen bij jongeren en hun omgeving? Deel de campagne-uitingen in nieuwsbrieven, op social media, op websites of door posters op te hangen op locatie. Hieronder kunt u alle campagne-uitingen downloaden.

Wilt u liever een pakketje met gedrukte posters per post ontvangen? Dat kan ook! Stuur dan een e-mail naar volksgezondheid@utrecht.nl waarin staat hoeveel stuks u wilt ontvangen en op welke locatie.

Campagnemateriaal

Unbox jezelf

Zit je niet zo lekker in je vel? Lopen dingen in je leven soms anders dan je wil? Zit je daar mee en maakt dat je onzeker, gestrest, leeg of verdrietig? Praat erover, zeg wat er speelt. Ga voor tips naar utrecht.nl/unboxjezelf

Unbox een ander

Mensen in de omgeving van jongeren doen er toe. Als vriend, vriendin, ouder, leerkracht, trainer of mentor ben jij degene waar ze terecht kunnen als het niet zo goed met ze gaat. Praat erover en kijk voor tips op utrecht.nl/unboxeenander


Bijeenkomst 'Samen werken aan een sociaal en gezond Utrecht'

27-9-2023 | Hoe blijft de gemeente Utrecht ook in de toekomst een gezonde stad waar iedereen kan meedoen? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst die de gemeente organiseerde op 29 augustus. Genodigden waren partners en inwoners(organisaties) uit het sociaal domein. Zo’n 150 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over onder andere kansrijk opgroeien, bestaanszekerheid, toekomstbestendige zorg en de visie voor 2040 op het sociaal domein.

Toenemende druk

De aanleiding voor de bijeenkomst is de toenemende druk op het sociaal domein. Sinds de decentralisaties in 2015 zetten we in het sociaal domein grote stappen. Desondanks zien we dat de scheidslijnen in de stad toenemen. We hebben te maken met verschillende schaarsten, zoals minder geld, tekort aan personeel en een gebrek aan betaalbare woonruimte. Ook neemt het beroep op zorg en ondersteuning toe. Dit vraagt om een andere manier van werken en organiseren, zodat Utrecht ook in de toekomst een stad blijft waar iedereen kan meedoen.

Nu kiezen voor de toekomst

Veel bevlogen partners en inwoners dachten mee over wat voor stad wij willen zijn, hoe we daar komen en voor welke lastige maar onvermijdelijke keuzes we staan. Dit leverde mooie input op voor beleid dat we op dit moment aan het maken zijn. We ontwikkelen een aantal met elkaar samenhangende beleidsnota’s en een visie. Ook werkt de gemeente aan een nieuwe uitvraag in het sociaal domein en zijn er maatregelen voor houdbare zorg en ondersteuning nodig. Daarbij kijken we goed hoe de verschillende landelijke akkoorden het Utrechtse beleid kunnen ondersteunen.

Vervolg

In de komende maanden herhalen we dit soort bijeenkomsten, al dan niet per thema. Wij nodigen u dan graag (opnieuw) uit om mee te denken. Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen uw contactpersoon van de gemeente.


Straatintimidatie: hoe start u het gesprek? Volg de training!

27-9-2023 | Wilt u u inzetten om straatintimidatie tegen te gaan in Utrecht? Het begint bij het gesprek aangaan met buurtbewoners, jongeren, vrienden of collega’s.

Onlangs is de toolkit straatintimidatie gelanceerd met daarin verschillende werkvormen om het gesprek aan te gaan over straatintimidatie. In opdracht van de gemeente Utrecht hebben Fairspace en Emancipator de training ‘Het gesprek aangaan’ ontwikkeld om professionals en sleutelfiguren (u dus!) mee te nemen in het gebruik van de toolkit. Straatintimidatie is niet alleen een probleem van degene die het meemaakt. Als iedereen zich bewust zou worden van hun eigen rol en zij bereid zijn om zelf een steentje bij te dragen, werken wij samen aan een veiliger Utrecht.

Aanmelden

U kunt zich nu inschrijven voor trainingen op de volgende data:

 • 25 oktober 10.00-13.00 (adres: ’t Goylaan 75)
 • 27 oktober 13.00-16.00 (adres: Stadsplateau 1)

In de training krijgt u uitleg hoe u de toolkit en haar werkvormen kan gebruiken, hoe u om gaat met weerstand rondom het thema straatintimidatie en hoe u zorgt voor een veilige omgeving voor het gesprek. Aan het eind van de training kunt u zelf een basis workshop over straatintimidatie geven en krijgt u een voorbeeld presentatie mee.

Er zijn slechts 15 plekken per training, dus meld u snel aan!

U kunt zich aanmelden of vragen stellen via straatintimidatie@utrecht.nl.


Beginnende schulden themacampagne ‘Weet jij waar je recht op hebt?’

26-9-2023 | In september en oktober loopt weer een nieuwe fase van de campagne "Weet jij waar je recht op hebt?” In deze fase maken we onze inwoners ervan bewust dat ze bij de gemeente terechtkunnen voor hulp bij (beginnende) schulden in de vorm van openstaande rekeningen. Want hoe eerder je erbij bent met hulp bij schulden, hoe makkelijker je ze kunt oplossen.  
 
Daarom staat de zin: “Alle Utrechters hebben recht op hulp bij het betalen van rekeningen” boven aan elke campagne-uiting deze maand. Hiermee willen we inwoners aanspreken die een paar openstaande rekeningen hebben, maar hun situatie (nog) niet ervaren als ‘schulden’. De gemeente Utrecht kan op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld met een traject van schulddienstverlening. Of met regelingen zoals de bijzondere bijstand, of kwijtschelding van gemeentebelastingen. Of het huishoudboekje, een handig hulpmiddel dat zorgt dat je je vaste lasten automatisch betaalt. Sinds 1 juli 2023 helpt de gemeente inwoners bovendien sneller van hun schulden af. De tijd waarin je schulden afbetaalt is verkort: van 36 maanden naar 18 maanden.
 
De campagne “Weet jij waar je recht op hebt” gaat over rondkomen en schuldenvrij worden. Hij loopt het hele jaar door. De kernboodschap is: “Heel veel Utrechters hebben recht op geld en hulp van de gemeente. Lang niet iedereen maakt er gebruik van. Jammer toch? Weet jij waar je recht op hebt? Kijk op utrecht.nl/rondkomen.” Doel is dat elke Utrechter weet dat er goede regelingen zijn bij de gemeente als je het (even) niet redt. En dat het heel normaal is om gebruik te maken van geld en hulp waar je recht op hebt. Daarvoor gebruiken we de kracht van herhaling. Elke twee maanden wordt de nadruk gelegd op een andere dienst of regeling van de gemeente. Eerdere onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn de U-pas, bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentebelastingen, hulp bij schulden en de energievergoeding.  
 
Eind september en begin oktober is deze campagnefase zichtbaar in de hele stad. Bijvoorbeeld met online video-advertenties via Facebook, Instagram, Youtube, de websites van DPG Media en in mobiele apps. Verder is de campagne te zien in bushokjes en op flyers en posters. Die laatsten zijn te vinden in de Utrechtse horeca, buurthuizen, zorglocaties, bibliotheken en andere plekken waar Utrechters komen die misschien moeite hebben met rondkomen.  
 
Een belangrijk deel van de campagne loopt via de Stichting Sleutelpersonen Utrecht. We werken met hen samen om juist de Utrechters te bereiken die niet makkelijk in contact komen met de gemeente. Sleutelpersonen zijn Utrechters die zelf via persoonlijk contact onze boodschap vertellen in een vorm die zij passend vinden. Zo bouwen ze aan vertrouwen.  
 
Voor hulp bij het betalen van rekeningen of schulden staat de gemeente Utrecht klaar om inwoners te helpen. Bezoek utrecht.nl/rondkomen voor meer informatie. Inwoners kunnen zich ook direct aanmelden voor hulp op de volgende manieren:

 • Bel naar de gemeente Utrecht via telefoonnummer 14 030, stuur een e-mail naar hulpbijschulden@utrecht.nl of plan direct een gesprek in via utrecht.nl/geldzorgen. Of kom langs bij het servicepunt in het stadskantoor om je aan te melden voor een gesprek. Het adres is Stadsplateau 1. Je wordt dan teruggebeld. 
 • Neem contact op met het buurtteam in jouw buurt via buurtteamsutrecht.nl 
 • Liever laagdrempelig en anoniem advies over waar je allemaal recht op hebt? Dan is de Geldzaak de plek om heen te gaan. Hier krijg je ook hulp bij het aanvragen van regelingen. Kijk voor de contactmogelijkheden op degeldzaak.nl.  

Terug naar school na een scheiding en Villa Pinedo

11-09-2023 | Wist je dat het aantal scheidingen in september extra hoog is? Het percentage scheidingsaanvragen ligt volgens TNO NIPO 20 tot 30% hoger. Er komt in die periode veel op kinderen af. Villa Pinedo is er voor hen. Villa Pinedo biedt uitgebreide informatie over alles wat er bij de scheiding komt kijken, daarnaast delen ervaringsdeskundige jongeren hun ervaring, delen tips en nog veel meer: een luisterend oor. Ook het netwerk om een kind in scheiding heen - beroepskrachten, docenten, familie en (stief)ouders – kan terecht bij Villa Pinedo voor informatie en materialen.  
 
Bij Villa Pinedo zijn kinderen met gescheiden ouders aan het woord. Dat is wat de stichting zo bijzonder maakt. Kinderen met gescheiden ouders zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Online Buddy’s – jongeren tussen de 18 en 26 met gescheiden ouders - chatten met kinderen via de Villa Pinedo - Buddy App. Op het Forum kletsen kinderen met elkaar en met de Buddy’s. Het gaat over van alles: gevoelens, rechten, omgangsregelingen, (stief)ouders, feestdagen en vakanties, school, en ga maar door. Kinderen geven aan zich hier gehoord te voelen.

Producten

Naast de Villa Pinedo - Buddy App en het Forum biedt Villa Pinedo materialen voor kinderen, hun ouders, beroepskrachten, docenten, familie en (stief)ouders. De Open Brieven worden jaarlijks duizenden keren gedownload. Ook de boeken ‘Je hoeft het niet alleen te doen’ en ‘Aan alle gescheiden ouders’ zijn in trek, net als het spel ‘Vraag-maar!’. Alle materialen en producten zijn erop gericht dat alle kinderen en jongeren met gescheiden ouders weten: ‘je hoeft het niet alleen te doen’. Met als doel dat kinderen gewoon kind kunnen zijn.

Meer informatie: www.villapinedo.nl
 


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030