Eerst een (t)huis

Het Rijk heeft Utrecht als centrumgemeente €22,4 miljoen toegekend om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Samen met regiogemeenten, aanbieders, woningcorporaties en kennisinstituten gaat Utrecht aan de slag om te zorgen voor minimaal 200 'Eerst een Thuis-woonplekken'.

Het plan 'Living Lab'

Het plan ‘Living Lab, Eerst een Thuis’ geeft mensen die dakloos dreigen te raken of dakloos zijn een stabiele woonplek. Dit is een eerste stap in het werken aan een nieuwe start.

Voor mensen met een kwetsbare achtergrond als dakloosheid, verslaving of psychiatrische problematiek is het (weer) zelfstandig wonen een hele opgave. Het huisvesten en begeleiden in dit project gaat volgens de uitgangspunten van ‘Housing First’, letterlijk: ‘eerst een huis’, naar een stabiele woonplek. Op die manier ervaart iemand rust en veiligheid, omdat niet steeds gezocht hoeft te worden naar een nieuwe slaapplek. Vanuit dat eigen huis kan iemand met begeleiding en ondersteuning op maat werken aan herstel en aan een zelfstandig bestaan.

Versnellen doorstroming naar zelfstandigheid

De bredere context is dat de U16 gemeenten hebben afgesproken om een inhaalslag te maken in het zelfstandig wonen in de wijk van mensen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen (met de benodigde begeleiding). De komende 5 jaar realiseren we op basis van deze regiokoers 600 woningen voor deze doelgroep, waarvan 385 in Utrecht-stad en 215 in de regio.

Door de toenemende druk op de daklozenopvang en de stijgende wachtlijsten bij vervolgvoorzieningen in de opvangketen, moeten mensen lang wachten totdat zij in aanmerking komen voor een eigen woning. De 200 ‘Eerst een Thuis-woonplekken’ vallen binnen deze bredere context. Naast de versnelling die het project brengt in het behalen van de gestelde ambitie, biedt de projectduur ook tijd en ruimte om samen te leren en experimenteren.

Op die manier werkt Utrecht in samenwerking met de andere gemeenten, aanbieders en woningcorporaties de komende 2 jaar aan een duurzaam (t)huis voor dak- en thuislozen in regio Utrecht.

Meer weten over het project Living Lab

Voor meer informatie en vragen over het project Living Lab kunt u een mail sturen naar: meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Lees ook 'Regio maakt vuist tegen dak- en thuisloosheid'

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030