Stimuleringsimpuls maatwerk (casuïstiekgebonden)

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst of vaak moeten verplaatsen. Toch is dit bij langlopende en complexe vragen wel een patroon. Dit patroon willen we voorkomen. Met de stimuleringsimpuls helpen we mee met het doorbreken ervan.

Financiële regeling om oplossingen te vinden

We willen leren hoe we tot meer duurzame oplossingen komen, ‘zo thuis mogelijk’. De stimuleringsimpuls is een financiële regeling. Deze helpt bij het vinden (en financieren) van oplossingen bij concrete, actuele situaties van jeugdigen. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de jeugdregio’s in Flevoland en Utrecht. Professionals kunnen de regeling inzetten voor het organiseren van de maatwerkoplossing. Deze hebben zij samen met het kind en gezin uitgewerkt.

Kenmerken

Budget

In 2021 is een maximaal budget van € 525.000 gereserveerd. In de tussentijd kan op basis van de praktijkervaringen een verschuiving zijn tussen dit budget en het budget voor de niet-casuïstiekgebonden stimuleringsimpuls maatwerkoplossingen. Ook kan het zijn dat we in de tussentijd besluiten om het budget te spreiden over maanden of kwartalen.

Geen verdeling per gemeente/regio

Er is geen verdeling van het budget per gemeente en/of regio. We gaan wel in gesprek met regio’s die geen/weinig aanvragen indienen of relatief veel. Als er veel aanvragen zijn kunnen wij een (tijdelijke) stop instellen. Dat doen we wanneer er onvoldoende mogelijkheden overblijven voor andere regio’s.

Eenvoud om doorbraken te bereiken

Voor het aanvragen en beoordelen zijn eenvoud en snelheid het uitgangspunt. Dit betekent dat het een compacte regeling is waarbij de rechtmatigheid van toekenningen goed geregeld is. Zo kunnen professionals snel handelen om doorbraken in urgente situaties te bereiken. Hierbij vertrouwen we op het inhoudelijke oordeel van professionals. We toetsen dan alleen op de bedoeling van de impulsregeling (incl. voorliggende financiering).   

Tussentijdse aanpassingen mogelijk

Wij kunnen de regeling aanpassen. Dit gebeurt bij een wijziging van (landelijk) beleid. Het kan ook bij voortschrijdend inzicht uit ervaringen met de stimuleringsimpuls. De ontvangstdatum van de aanvraag bepaalt welke versie van deze regeling wij gebruiken om de aanvraag te toetsen.    

Voor wie is de stimuleringsimpuls bedoeld:

 • Jeugdigen en ouders/verzorgers die zorg op basis van de Jeugdwet ontvangen en onder de verantwoordelijkheid vallen van 1 van de 6 jeugdregio’s in de provincies Flevoland en Utrecht, en
 • Bij wie meerdere, langdurige en complexe vragen spelen zoals beschreven in de Kamerbrief d.d. 17 juni 2020 over de expertisecentra.

Doel en reikwijdte

De stimuleringsimpuls moet ervoor zorgen dat er geen drempels zijn voor duurzame maatwerkoplossingen. Het gaat dan om maatwerkoplossingen die professionals samen met de jeugdige en het gezin hebben uitgewerkt. En waarmee zij ongewenste verplaatsingen en/of inzet van onvoldoende passende hulp voorkomen. Denk aan:

 • het bekostigen van niet op gebruikelijke wijze te financieren aanloop- en ontwikkelkosten
 • kosten voor consultatie
 • advies
 • het organiseren van hulp.

Het bekostigen van (aanvullende) jeugdhulp, inclusief meerzorg, is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit valt dus niet onder deze impulsregeling.

Mogelijke vormen van inzet

Binnen het doel en de reikwijdte zijn veel vormen van inzet mogelijk.

Voorbeelden

 • Het trainen van een team dat thuis of op een verblijfslocatie passende zorg biedt.
 • Het aanpassen van een pand om het geschikt te maken als ‘maatwerkhuisje’.
 • Het coachen van professionals die in een complexe situatie zorg bieden, waar nodig meer langdurend.
 • De inzet van externe procesregisseurs of onafhankelijke begeleiding voor procesevaluaties en moreel beraad.

Ander gebruik

 • Garantstelling: Situaties vragen soms om snel handelen, en soms is er dan terughoudendheid omdat de financiering niet zeker is. Een vorm van garantstelling tot een maximaal bedrag is dan mogelijk.
 • Overbrugging: Het ondersteunen van ‘overbruggingsoplossingen’ om zo snel tot doorbraken te komen.
 • Consultatie en advies: Professionals benutten voor consultatie en advies zoveel mogelijk het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Is dit niet mogelijk? U kunt dan ook voor deze consultatie- en advieskosten gebruik maken van deze regeling.

Aanvragen en afhandelen

 • De aanvrager is de partij die de kosten maakt.
 • De aanvraag loopt via het expertteam van de regio. Zo is het duidelijk dat het een passende maatwerkoplossing is.
 • U kunt geen aanvraag doen voor kosten die u al gemaakt hebt.
 • Is de situatie zo urgent dat er sneller dan binnen 5 werkdagen uitsluitsel nodig is? Dan zet u dit bij de aanvraag. We handelen de aanvraag dan sneller af.

Vraag stimuleringsimpuls aan (pdf, 95 kB)

E-mail het aanvraagformulier naar maatwerkENFU@utrecht.nl.

Wat stuurt u mee?

 • Korte beschrijving van de situatie en start/duur van de inzet.
 • Aangevraagd bedrag en onderbouwing (met offerte als u die hebt).
 • Toelichting op de aanvraag: waarom is financiering op andere wijze niet mogelijk?
 • Toelichting op de duurzaamheid van de oplossing: zijn er (contracterings)afspraken met de verantwoordelijke gemeente over bekostiging van de inzet van de hulp en ondersteuning?
 • Gegevens aanvragende organisatie waaronder bankrekeningnummer en contactgegevens.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 • Toetsen aanvraag en terugkoppelen besluit van de beoordelingscommissie is binnen 5 werkdagen door de procesondersteuner, tenzij:
  • Het gaat over een aanvraag van meer dan € 70.000 (of € 150.000 in het geval van een vastgoedaanpassing). U krijgt dan wel binnen 5 werkdagen terugkoppeling van de toetsing. We verwachten dat dit een uitzonderingssituatie is.
  • Er aanvullende informatie nodig is voor het toetsen.
 • Bij een positief besluit ontvangt de aanvrager een eenvoudige opdrachtbrief. Dit is de basis voor de declaratie. Deze opdrachtbrief gaat uit van maximaal het bedrag opgenomen in de aanvraag. De beoordelingscommissie kan u vragen om een verder uitgewerkte kostenopgave en/of offerte voor het bepalen van de maximale vergoeding.
  Kosten voor zorgverlening vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit staat onder ‘Doel en reikwijdte’ uitgelegd.
  Wel kunnen wij zorgkosten mogelijk vergoeden als het gaat om overbruggingsoplossingen. Deze staat genoemd onder ‘Mogelijke vormen van inzet’. In dit geval ontvangt de verantwoordelijk gemeente een bevestiging van het positieve besluit. Deze gemeente kan daarmee een factuur indienen bij de gemeente Utrecht.
 • De betaling komt na levering van de zorg en/of het uitvoeren van de werkzaamheden op basis van het toesturen van een factuur. Deze factuur kan niet hoger zijn dan het bedrag in de opdrachtbrief.
 • We evalueren alle situaties waarin de stimuleringsimpuls maatwerkoplossingen is gebruikt. Wij verwachten van aanvragers dat zij hieraan meewerken. De evaluaties gebruiken we voor het leren binnen de expertisenetwerken Flevoland – Utrecht.

Infographic aanvraagproces

Toetsing van aanvragen

Een kleine commissie toetst de aanvragen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de jeugdregio’s. Ze toetsen op basis van de volgende vragen:

 • Past de aanvraag binnen de uitgangspunten voor de inzet van het expertisenetwerk Flevoland - Utrecht 2021 en de regeling stimuleringsimpuls?
 • Is het logisch dat de inzet (deels) vanuit de middelen van het expertisenetwerk wordt betaald en niet door gemeente, zorgaanbieder of ander financieringskader?
 • Is de begroting/offerte reëel en proportioneel?
 • Is de duurzaamheid van de oplossing voor de jeugdige goed geregeld? Onder andere door afspraken over de contractering van en bekostiging door de verantwoordelijk gemeente?

Inhoudelijke toetsing is niet aan de orde. Alleen de expertteams kunnen indienen. Dat betekent dat diverse inhoudelijke professionals betrokken zijn geweest voordat de aanvraag werd ingediend.

In de praktijk leren

De voorwaarden voor de impulsregeling zijn eenvoudig en op hoofdlijnen. Dit is omdat we in de praktijk willen leren in welke situaties de regeling van toegevoegde waarde is. Eind juni 2021 evalueren we de aanvragen, de toekenningen en de meerwaarde van de oplossing. Op basis hiervan kijken we of bepaalde inzet meer structureel te organiseren is en passen we waar nodig de stimuleringsimpuls aan.

Onderdeel van het expertisenetwerk

De stimuleringsimpuls maatwerkoplossingen is onderdeel van de inzet 2021 expertisenetwerk Flevoland – Utrecht. U kunt een uitgebreide beschrijving van deze inzet aanvragen via jeugd@utrecht.nl.  

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl