Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Utrecht/Flevoland

Sinds 2020 is er in Flevoland en Utrecht een Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd (BEN) actief. Dit netwerk is 1 van de 8 Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd in Nederland.

De Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd zijn opgezet om bij te dragen aan passende hulp voor jeugdigen met meervoudige en complexe problematiek. Het gaat dan om jeugdigen met (een combinatie van) complexe problemen zoals eetproblemen, suïcidaal gedrag, autisme en agressief gedrag. Voor deze jeugdigen biedt het reguliere hulpaanbod soms niet de juiste hulp. Er is voor hen dan speciale expertise, een andere insteek of maatwerk nodig.

Lokale en regionale initiatieven

Het BEN sluit met zijn activiteiten nauw aan bij lokale en regionale initiatieven van de gemeenten en regio’s in de provincie Utrecht en Flevoland. De Utrechtse gemeenten uit de regio Food Valley vallen onder het BEN Gelderland. Iedere regio heeft een eigen structuur om vragen van jeugdigen met complexe problematiek die geen passende hulp ontvangen op te pakken. En om de inzichten en goede voorbeelden breder te delen.

In sommige regio’s heet deze structuur een Regionaal Expertteam. Het BEN ondersteunt deze Regionale Expertteams met procesregisseurs, casusevaluatie, coaching, rapportage enzovoorts. Het ministerie van VWS financiert de 8 BEN’s. De gemeente Utrecht is aanspreekpunt en beheert de financiën voor het BEN Utrecht/Flevoland.

Waarom een Bovenregionaal Expertisenetwerk?

In alle regio’s in Nederland zijn er jeugdigen met complexe hulpvragen die geen passende hulp ontvangen. Met grote gevolgen voor deze kinderen en gezinnen. Het is belangrijk om voor deze jeugdigen en hun gezinnen oplossingen te realiseren. Maar ook kennis op te doen en te gebruiken om steeds betere antwoorden te vinden. Zodat we regionaal, bovenregionaal en landelijk weten waar de knelpunten zitten en hoe die aan te pakken.

Speerpunten 2023

In 2023 richt het BEN Utrecht/Flevoland zich op het:

  • Versterken van de Regionale Expertteams.
  • Monitoren en onderling verbinden van de regionale projecten die in 2022 zijn opgestart op het gebied van onder andere omgaan met echtscheidingsproblematiek, opstellen van verklarende analyse, versterking casus- en procesregie, domeinverbindend werken, versterking ambulante hulp, uitstroommogelijkheden jongeren 17-23 jaar.
  • (Boven)regionaal bevorderen en inzetten van ervaringskennis en -deskundigheid bij complexe vragen (onder andere K-EET en Ervaringsacademie).
  • Voorkomen klinische opname van jongeren door tijdelijke financiering ambulante hulp en suïcide-expertiseteam.
  • Oplossingen creëren en lessen ophalen door inzet procesversnellers en evaluatie van complexe casuïstiek.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl