Toegang tot jeugdhulp

Hieronder staan de meestgestelde vragen en antwoorden over de toegang tot jeugdhulp.

Algemene voorzieningen, zoals de buurtteams, zijn voor iedereen toegankelijk. Voor individuele voorzieningen (aanvullende zorg) is een verwijzing nodig. Volgens de Jeugdwet kunnen de volgende professionals verwijzen naar de aanvullende zorg: Gezinswerker van het buurtteam, huisarts, medisch specialist, jeugdarts, rechter en gecertificeerde instellingen. De verwijzer kan alleen verwijzen naar een door de gemeente gecontracteerde aanbieder.

Als een verwijzer samen met de cliënt vinden dat er een individuele voorziening nodig is, kan de cliënt deze verzilveren in Zorg in Natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is een volwaardig alternatief voor zorg in natura. Als de cliënt de voorkeur geeft aan een pgb, kan deze via de gezinswerker van het buurtteam een aanvraagformulier ontvangen.
Er zijn 3 voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen, om aanspraak te kunnen maken op een pgb:

  1. De bekwaamheid van de aanvrager (is de aanvrager in staat om het pgb te beheren?).
  2. De motivering van de aanvrager (heeft de aanvrager zich voldoende georiënteerd op zorg in natura en waarom lijkt deze niet passend?)
  3. Is de kwaliteit van de met het pgb ingekochte zorg voldoende gewaarborgd?

Meer informatie: Persoonsgebonden budget (pgb)

Op het moment dat een jongere 18 jaar wordt kunnen zicht 2 situaties voordoen:

  1. Wanneer er sprake is van het overgangsrecht op jeugdhulp en diezelfde zorg op grond van een andere wet (Zvw, Wlz of Wmo) kan worden verleend, is de gemeente niet meer verplicht jeugdhulp te geven. Dit wil niet zeggen dat de zorg stopt. De nu meerderjarige jongere zal het zorgtraject vervolgen op grond van een van de 3 genoemde wetten. Welke wet dit is, hangt af van de soort zorg.  De Jeugdwet (en daarmee ook het overgangsrecht) is niet meer op hem of haar van toepassing. Voor vergoeding van de zorg kunt u terecht bij respectievelijk de zorgverzekeraar (Zvw), het zorgkantoor (Wlz) of de gemeente (Wmo).
  2. Als u inschat dat de cliënt na de 18e verjaardag nog ondersteuning nodige heeft en die niet onder een ander wettelijk kader valt, neemt u minimaal 3 maanden voor de 18e verjaardag contact op met het Buurtteam. Zij maken een eigen afweging of- en welke ondersteuning nodig is na de 18e verjaardag en kunnen een beschikking voor verlengde jeugdhulp afgeven tot maximaal het 23e levensjaar (dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een jongere van 18 met ernstige gedragsproblemen, zónder dat sprake is van GGZ-problematiek, een beperking, dakloosheid of een ander probleem waarvoor hulp beschikbaar is onder een ander wettelijk kader);  

De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met de Buurtteams veel aandacht voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy.

In beginsel is de gemeente waar de gezagsdrager (ouder/verzorger jeugdige) woonachtig is de verantwoordelijke gemeente. Dit betekent dat, wanneer er hulp nodig is, eerst bekeken wordt waar het gezag ligt. Zo wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdige. Verhuizingen, wijzigen in gezag of meerderjarigheid van de jeugdige zorgen voor veranderingen. Met behulp van het stappenplan op de website van VNG kan worden bepaald welke gemeente verantwoordelijk is volgens het woonplaatsbeginsel. Onder de gemeente Utrecht vallen Utrecht-stad (met Leidsche Rijn), Vleuten en De Meern.

Soms is voor de begeleiding of behandeling van een kind, jongere of gezin de inzet van specialistische jeugdhulp nodig. De verwijzer (huisarts, buurtteam, jeugdarts of SAVE) verwijst dan door naar KOOS Utrecht of Spoor030. Uitgangspunt bij verwijzen is dat passende zorg 'zo snel als nodig' start.

Hulp en contact jeugd

Telefoon

14 030