Sociale basis (Wmo)

Utrecht is een betrokken stad. Bewoners en andere partijen als zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties, sociaal ondernemers en het bedrijfsleven zetten zich in voor leefbare, levendige buurten. De gemeente en deze partijen bouwen hierop gezamenlijk verder.

Met nieuwe uitgangspunten voor het sociaal makelen, de buurtteams en de informatie en cliëntenondersteuning streeft de gemeente naar meer samenwerking in de Utrechtse buurten, op het gebied van:

 • zorg en ondersteuning
 • bewoners(initiatieven)
 • sociaal makelaars
 • buurtteams
 • huisartsen
 • jeugdgezondheidszorg
 • aanvullende zorgpartijen
 • (sport)verenigingen en andere vrijwilligers(organisaties)

Lees de nieuwe uitgangspunten voor het sociaal makelen (pdf, 3 MB) de buurtteams (pdf, 5,8 MB) en de informatie en cliëntenondersteuning (pdf, 3,9 MB)

Utrechts model

Iemand die (tijdelijk) zorg en ondersteuning nodig heeft, is en blijft een bewoner in de samenleving. In het Utrechts model (pdf, 1 MB) leggen we steeds meer de nadruk op:

 • het gewone leven
 • het benutten van de hulpbronnen uit de sociale basis
 • het bevorderen van zelfredzaamheid
 • grip op de eigen situatie.

Sociale basis

De sociale basis bestaat uit wat bewoners met en voor elkaar doen en de meer professionele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Sociale basisvoorzieningen raken aan álle aspecten van het dagelijkse leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid. Deze voorzieningen zijn laagdrempelig, iedereen kan er gebruik van maken. Voor veel sociale basisvoorzieningen is de gemeente primair verantwoordelijk (wettelijk en financieel).

Visie sociale basis (Wmo)

De Visie sociale basis (pdf, 1,6 MB) gaat het over het versterken van de sociale basis in het licht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat over sociale voorzieningen, bewonersinitiatieven en vrijwillige inzet die er aan bijdragen dat mensen prettig samenleven en iedereen gewoon mee kan doen. Hierbij is er extra aandacht voor bewoners met een (tijdelijke) kwetsbaarheid. In de visie staat hoe de samenwerking in de wijk versterkt gaat worden, zodat Utrechters gewoon mee kunnen doen en zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

We stellen in de lijn met de visie meer geld beschikbaar voor duurzame ondersteuning van bewonersinitiatieven die buurten versterken en kwetsbare bewoners ondersteunen. Ook initiatieven op het gebied van (wijkgerichte) informatievoorziening krijgen meer financiële steun.

Hulp en contact Samenleven (welzijn)

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@utrecht.nl