Doelstellingen vernieuwend welzijn

Met het welzijnsbeleid gaan we uit van wat iemand zelf kan. We stimuleren mensen om – in lijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - zelf problemen op te lossen, talenten te ontwikkelen en activiteiten te organiseren. De sociaal makelaars ondersteunen in alle wijken en buurten bewonersinitiatieven en brengen bewoners en organisaties bij elkaar. Lees hierover meer onder Welzijn in de wijk.

Bewonersinitiatief

Veel bewoners nemen zelf het initiatief en leveren zo een bijdrage aan het welzijn in hun wijk. Ze nemen bijvoorbeeld het beheer van ‘hun’ buurthuis of speeltuin over van de gemeente. Of werken samen om onderling hulp en zorg te organiseren. Weer andere bewoners onderhouden samen een plantsoen in hun buurt. Het zijn allemaal voorbeelden van modern welzijnswerk voor en door bewoners.

Meer weten over het nemen van initiatief. Ga hiervoor naar Uw initiatief.

 

Lijst met activiteiten die onder het nieuwe welzijn vallen

 • Activiteit(en) die het sociale contact bevordert (bijvoorbeeld ouderen en/ of mensen met een beperking)
 • Training sociale media
 • Kadertraining en deskundigheidsbevordering voor zover de cursussen een bijdrage leveren aan de deskundigheid van bestuursleden of vrijwillige medewerkers van een maatschappelijke organisatie
 • Culturele activiteit(en) voor onder andere buurtkinderen, ouderen, mensen met een beperking
 • Activiteit(en) gericht op het vergroten van een bijdrage door deelnemers in buurt-/wijkprojecten
 • Activiteiten die onderdeel zijn van dan wel direct ondersteunend zijn aan een bredeschoolconcept in de wijk

Onderstaande voorbeelden passen binnen Vernieuwend Welzijn:

 • Koffie-ochtend/inloopochtend, kookclub/samen eten: bewoners uit de wijk koken en eten samen
 • Creatief bezig zijn: tekenen, schilderen, mozaïeken, kaarten maken, breien, kleding maken, sieraden maken
 • Vrije tijd: bingo, biljart, klaverjassen, bridge, darten, schaken, dammen
 • Buurtfeest
 • Zangkoor, orkest, muziekles
 • Sinterklaasfeest, Suikerfeest, ramadan
 • Koningsdagen/spelen
 • Vadergroep: overleg, gezellig samen zijn, activiteiten voor de buurt
  ontwikkelen/bedenken
 • Bijeenkomst ten behoeve van ontwikkeling of bevordering zelfbeheer, georganiseerd door SMO of derden
 • Bijeenkomst ten behoeve van vrijwilligers: activeren, werven
 • Brede school: overleg, informatiebijeenkomst, training
 • Kinderopvang/kinderoppas: voor de moeders/ouders die deelnemen aan een activiteit
 • Activiteit(en) die een aantoonbare bijdrage leveren aan de bevordering van de fysieke gezondheid van mensen (langdurig zieken, mensen met een lichamelijke beperking, ouderen)
 • Activiteit(en) ter bevordering van de fysieke gezondheid (Rode Kruisactiviteiten, EHBO, AED, gezondheidszorg) in samenwerking met patiënten-, vrijwilligers- en zelfhulporganisaties op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg
 • Activiteit(en) gericht op bevorderen van gezonde levensstijl (eten/drinken/
  beweging)
 • Beweegactiviteiten voor buurtbewoners

Onderstaande voorbeelden passen binnen Vernieuwend Welzijn:

 • Yoga, linedance, tango, salsa
 • Verdedigingssport
 • Weerbaarheidstraining voor vrouwen, ouderen of sociaal zwakkeren
 • Cursus/initiatief Volksgezondheid (voorheen GG&GD): georganiseerd vanuit specifieke projecten
 • Voorlichting gezondheidscentra: projecten om gezond gewicht/eten te bevorderen
 • Dagbesteding voor ouderen, verslaafde, sociaal zwakkeren
 • Cursus Hartstichting
 • EHBO-cursus
 • Koersbal
 • 55+-gym
 • Activiteit(en) die gericht zijn op de bevordering van de mentale gezondheid en/of zelfredzaamheid
 • Activiteit(en) die gericht zijn op sociaal cultureel werk
 • Activiteit(en) gericht op de bevordering van de emancipatie
 • Activiteiten gericht op het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren (verminderen van sociaal isolement)

Onderstaande voorbeelden passen binnen Vernieuwend Welzijn:

 • Specifieke activiteiten rond verslavingszorg georganiseerd door en voor woongroepen
 • Bijeenkomsten (informatief)
 • Vrouwendag, georganiseerd door diverse bevolkingsgroepen
 • Praatgroepen, georganiseerd door diverse bevolkingsgroepen
 • Coaching, diverse bevolkingsgroepen bijvoorbeeld scheidingscoaches, opvoeding
 • Cursus zelfverdediging
 • Informatiebijeenkomst over pesten
 • Preventieve voorlichting over alcohol en drugs
 • Activiteit(en) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Activiteit(en) ter bevordering van zelfredzaamheid op het gebied van inkomen/werk
 • Activiteit(en) en/of de integratie op het gebied van scholing, vorming en/of
  voorlichting
 • Activiteit(en) gericht op hulp bij schuldsanering

Onderstaande voorbeelden passen binnen Vernieuwend Welzijn:

 • Ondersteuning bij administratie, belastingaangifte
 • Sollicitatietraining
 • Schuldhulpverlening
 • Initiatieven/ondersteuning startende zzp’ers
 • Activiteiten ten behoeve van (sociale) veiligheid en armoede die direct terug te leiden zijn op de wijk
 • Vergaderingen, bijeenkomsten, buurtinitiatieven van en door bewonersgroepen en bewonersorganisaties die zijn gericht op leefbaarheid en/of sociale samenhang in wijk of buurt
 • De activiteit is alleen voor bewoners uit de wijk en stad waar accommodaties zijn gehuisvest
 • De activiteit is openbaar toegankelijk voor iedereen

Onderstaande voorbeelden passen binnen Vernieuwend Welzijn:

 • Kledingbeurs, ruilbeurs (zonder toegangsprijs)
 • Vadergroep
 • Buurtbemiddeling
 • Schuldhulpverlening
 • Voedselbanken
 • Politie-voorlichting bijvoorbeeld inbraakpreventie

Activiteiten 100%-tarief

 • Alle activiteiten - eenmalig of doorlopend (bijvoorbeeld een cursus) - met een commercieel/winstgevend doel, inclusief alle commerciële beweegactiviteiten
 • Alle activiteiten van maatschappelijke organisaties die niet voldoen aan de
  welzijnsdoelstellingen
 • Alle bewoners- en vrijwilligersactiviteiten die niet bijdragen aan de
  welzijnsdoelstellingen leefbaarheid, (sociale) veiligheid of armoede
 • Gebruik van de welzijnsaccommodaties door gemeentelijke afdelingen voor zover de activiteit geen directe relatie heeft met een welzijnsdoelstelling
 • Voorlichting over zonnepanelen
 • Dierenshows (hondenshow, kanarieshow, duiven)
 • Religieuze bijeenkomsten
 • Taalcursussen zoals Spaans en Frans

Betaalde kracht

Onder een betaalde kracht wordt verstaan een activiteitenbegeleider of cursusgever die een vergoeding ontvangt in de vorm van bijvoorbeeld:

 • Loon of salaris
 • Vrijwilligersbijdrage
 • Cadeaubonnen
 • Bijdrage van deelnemers
 • Onkostenvergoeding
 • Docentenvergoeding

Materiaalkosten en reiskosten van de cursusgever worden níet gezien als een vergoeding.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

sportsamenleving@
utrecht.nl