Opvang en beschermd wonen

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociaal domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen.
Bekijk de aanpassingen van de dienstverlening

  Utrecht heeft samen met andere regiogemeenten een toekomstplan gemaakt om beschermd wonen en daklozenopvang te verbeteren. Er komen nieuwe voorzieningen voor daklozen. Ook hebben we een speciaal team dat daklozen ondersteunt. Verder werken we in de regio samen aan een aanpak om verward gedrag te voorkomen en op tijd te signaleren.

  Regionaal plan maatschappelijk opvang en beschermd wonen

  16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben een regionaal plan ontwikkeld voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen. We willen dat mensen zoveel mogelijk ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in plaats van ‘wonen in een instelling’.
  Meer over het regionaal plan voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen

  Toekomst van de daklozenopvang

  Iedereen die in de stad of de regio Utrecht woont, moet een dak boven het hoofd hebben en een normaal leven kunnen leiden. Dat houdt in dat inwoners een woning hebben, werk en sociale contacten in hun eigen wijk. Door problemen tijdig te signaleren, willen we voorkomen dat mensen dakloos raken. Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. Daarbij hebben we aandacht voor de verschillen tussen mensen: wat iemand kan en wil staat voorop. En we hebben oog voor de omgeving: we willen een prettige wijk voor iedereen. Hoe we dat bereiken leest u in de notitie 'Toekomst van de daklozenopvang'.
  Toekomst van de daklozenopvang in Utrecht (pdf, 160 kB)

  Herstart, inloopvoorziening voor daklozen

  We willen dat inwoners in Utrecht of de regio die dakloos zijn geworden op een duidelijke plek in de stad terecht kunnen voor hulp. Herstart zit aan de Nieuwegracht 92. Daar is een inloop, hulpverlening door Stadsteam Herstel, medische zorg, activiteitenaanbod en eerste opvang. Hier kunnen mensen zich melden die op zoek zijn naar een slaapplaats.
  De slaapplaatsen in Herstart zijn bedoeld om kort, een aantal nachten, te verblijven. De hulpverleners proberen de dakloze mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar een passende vervolgplek.

  Meer over Herstart inloopvoorziening daklozen

  24 uurs opvang en kleinschalige opvanglocaties

  We werken toe naar een opvang die ook overdag beschikbaar is voor aanwezige gasten. Hierdoor kunnen zij terecht op een vaste (tijdelijke) plek. Zij hoeven overdag niet meer de straat op en zijn in de avond zeker van een slaapplaats. In november 2019 is de Sleep inn verbouwd en momenteel is deze locatie als pilot beschikbaar. In het najaar van 2020 wordt deze locatie omgevormd tot 24-uursopvang.

  Vanuit de opvang is er hulpverlening en kunnen de gasten van het activiteitenaanbod gebruikmaken in Utrecht. In de opvang krijgen gasten bij voorkeur een eigen kamer, maar er zullen ook kamers met meerdere bedden blijven bestaan. Doordat mensen een vaste plek hebben, ontstaat de benodigde rust en structuur in het leven om te werken aan herstel en is het niet langer nodig om op straat te hangen of op zoek te moeten naar andere plekken om te verblijven.

  Het verblijf in de opvang is altijd tijdelijk. In principe maximaal 3 maanden, maar met de huidige wachttijden voor vervolgopvang kan dit ook langer zijn. Het is de bedoeling dat iemand zo snel mogelijk doorstroomt naar een eigen woonplek of een beschermde woonvorm.

  In de toekomst komen er kleinschalige opvanglocaties in wijken en regiogemeenten om relatief zelfredzame daklozen op te vangen. Meer informatie hierover staat op deze pagina bij project 8 van de voorbeeldprojecten.

  Stadsteam Herstel

  Stadsteam Herstel is een team van professionals van verschillende organisaties. Zij zijn betrokken bij de begeleiding van daklozen vanaf 27 jaar. Zij zoeken actief contact met dakloze mensen, helpen bij het organiseren van praktische zaken en begeleiden hen naar de juiste hulp en ondersteuning.

  Meer over Stadsteam Herstel

  Back UP

  Back UP begeleidt dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar. De professionals van Back UP zoeken actief contact met de jongeren en helpen ze bij het organiseren van praktische zaken en begeleiden hen naar de juiste hulp en ondersteuning.
  Meer over Back up

  Aanpak zorg voor mensen met verward gedrag

  De Utrechtse regiogemeenten, partners, ervaringsdeskundigen en cliënten werken samen aan een aanpak ‘zorg voor mensen met verward gedrag’. Doel van het project is verward gedrag voorkomen en vroegtijdig signaleren en integrale zorg voor mensen met verward gedrag.

  Lees meer over de aanpak zorg voor mensen met verward gedrag

  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (de Wvggz) van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen met verplichte geestelijke gezondheidszorg. De Wvggz komt in de plaats van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

  Meer over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Inschrijven nieuwsbrief Thuis in de wijk

  Meer lezen over het regionaal plan maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de aanpak zorg voor mensen met verward gedrag?

  Schrijf u in voor de nieuwsbrief Thuis in de wijk

  Hulp en contact meedoen naar vermogen

  Telefoon

  14 030