Opvang en beschermd wonen

Utrecht heeft samen met andere regiogemeenten een toekomstplan gemaakt om beschermd wonen en daklozenopvang te verbeteren. Daarnaast komen er nieuwe voorzieningen voor daklozen. Ook hebben we een speciaal team ‘Stadsteam Herstel’ dat daklozen ondersteunt. Verder werken we in de regio samen aan een aanpak om verward gedrag te voorkomen en op tijd te signaleren.   

Regionaal plan maatschappelijk opvang en beschermd wonen

16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben een regionaal plan ontwikkeld voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen. We willen dat mensen zoveel mogelijk ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in plaats van ‘wonen in een instelling’.
Meer over het regionaal plan voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen

Toekomst van de daklozenopvang

Iedereen die in de stad of de regio Utrecht woont, moet een dak boven het hoofd hebben en een normaal leven kunnen leiden. Dat houdt in dat inwoners een woning hebben, werk en sociale contacten in hun eigen wijk. Door problemen tijdig te signaleren, willen we voorkomen dat mensen dakloos raken. Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. Daarbij hebben we aandacht voor de verschillen tussen mensen: wat iemand kan en wil staat voorop. En we hebben oog voor de omgeving: we willen een prettige wijk voor iedereen. Hoe we dat bereiken leest u in de notitie 'Toekomst van de daklozenopvang'.
Toekomst van de daklozenopvang in Utrecht (pdf, 160 kB)

Herstart, nieuwe inloopvoorziening daklozen

We willen dat inwoners van Utrecht of de regio die dakloos zijn geworden op een duidelijke plek in de stad terecht kunnen voor hulp. Op 3 december 2018 is Herstart hiervoor geopend aan de Nieuwegracht 92. Op deze plek is een inloop, hulpverlening door Stadsteam Herstel, medische zorg, activiteitenaanbod en eerste opvang. Hier kunnen mensen zich melden die op zoek zijn naar een slaapplaats.
De slaapplaatsen in Herstart zijn bedoeld om kort, een aantal nachten, te verblijven. De hulpverleners proberen de dakloze mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar een passende vervolgplek.

Meer over Herstart inloopvoorziening daklozen

24 uurs opvang en kleinschalige opvanglocaties

We werken toe naar een opvang die ook overdag beschikbaar is voor aanwezige gasten. Hierdoor kunnen zij terecht op een vaste (tijdelijke) plek. Zij hoeven overdag niet meer de straat op en zijn in de avond zeker van een slaapplaats. Op dit moment biedt de Sleep Inn nachtopvang aan daklozen in Utrecht. Deze locatie zal per 1 januari 2020 omgevormd worden naar een opvang waar gasten ook overdag kunnen verblijven. Vanaf september 2019 gaan we experimenteren met een kleine groep gasten die al 24 uur mag verblijven. Op die manier kunnen we alvast ervaringen op doen in de praktijk. De NOiZ biedt ook nachtopvang aan daklozen in Utrecht. We vormen de NOiZ ook per 1 januari 2020 om naar 24-uursopvang. Dat betekent dat de gasten ook in de NOiZ overdag kunnen verblijven.

Vanuit de opvang is er hulpverlening en kunnen de gasten van het activiteitenaanbod gebruikmaken in Utrecht. In de opvang krijgen gasten bij voorkeur een eigen kamer, maar er zullen ook kamers met meerdere bedden blijven bestaan. Doordat mensen een vaste plek hebben, ontstaat de benodigde rust en structuur in het leven om te werken aan herstel en is het niet langer nodig om op straat te hangen of op zoek te moeten naar andere plekken om te verblijven.

Het verblijf in de opvang is altijd tijdelijk. In principe maximaal 3 maanden, maar met de huidige wachttijden voor vervolgopvang kan dit ook langer zijn. Het is de bedoeling dat iemand zo snel mogelijk doorstroomt naar een eigen woonplek of een beschermde woonvorm.

In de toekomst komen er kleinschalige opvanglocaties in wijken en regiogemeenten om relatief zelfredzame daklozen op te vangen. Meer informatie hierover staat op deze pagina bij project 8 van de 10 voorbeeldprojecten.

Stadsteam Herstel

Stadsteam Herstel is een team van professionals van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding van daklozen. Zij zoeken actief contact met dakloze mensen, helpen bij het organiseren van praktische zaken en begeleiden hen naar de juiste hulp en ondersteuning.

Meer over Stadsteam Herstel

Aanpak zorg voor mensen met verward gedrag

De Utrechtse regiogemeenten, partners, ervaringsdeskundigen en cliënten werken samen aan een aanpak ‘zorg voor mensen met verward gedrag’. Doel van het project is verward gedrag voorkomen en vroegtijdig signaleren en integrale zorg voor mensen met verward gedrag.

Lees meer over de aanpak zorg voor mensen met verward gedrag

Visie

We willen dat iedereen die in de stad of de regio Utrecht woont een dak boven het hoofd heeft en een normaal leven kan leiden.

Lees meer over de visie van de gemeente

Tijdelijk extra plaatsen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en nazorg

De rekenkamer Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar de daklozenopvang. Zij hebben aangegeven dat de visie de goede kant op gaat maar dat er nog wel onderdelen zijn in de praktijk die we kunnen verbeteren. Dat zien we zelf ook en in het plan van aanpak daklozenopvang staat wat wij allemaal doen en nog gaan doen. Nu moeten mensen die dakloos zijn bijvoorbeeld langer dan wij willen wachten op een woning met begeleiding.

Belangrijk is de ambitie van het college om meer betaalbare woningen te realiseren. Door meer betaalbare woningen kunnen mensen die nu ingeschreven staan bij een woningcorporatie sneller een woning vinden. Daarnaast kunnen mensen die in een woning van een instelling wonen en daar begeleiding krijgen sneller uitstromen naar een eigen woning en zijn er sneller woningen en begeleiding beschikbaar voor de mensen die in de nachtopvang verblijven. Het realiseren van extra betaalbare woningen kost tijd.

Daarom creëren we tijdelijk extra plaatsen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Ook gaan we de nazorg aan daklozen wanneer zij weer zelfstandig wonen verbeteren zodat zij hopelijk niet terugvallen in dakloosheid.

Inschrijven nieuwsbrief Thuis in de wijk

Meer lezen over het regionaal plan maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de aanpak zorg voor mensen met verward gedrag?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief Thuis in de wijk

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030