Opvang en beschermd wonen

Utrecht heeft samen met andere regiogemeenten een toekomstplan gemaakt om beschermd wonen en daklozenopvang te verbeteren. Er komen nieuwe voorzieningen voor daklozen. Ook hebben we een speciaal team dat daklozen ondersteunt. Verder werken we in de regio samen aan een aanpak om verward gedrag te voorkomen en op tijd te signaleren.

Regionaal plan maatschappelijk opvang en beschermd wonen

16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben een regionaal plan ontwikkeld voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen. We willen dat mensen zoveel mogelijk ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in plaats van ‘wonen in een instelling’.
Meer over het regionaal plan voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen

Toekomst van de daklozenopvang

Iedereen die in de stad of de regio Utrecht woont, moet een dak boven het hoofd hebben en een normaal leven kunnen leiden. Dat houdt in dat inwoners een woning hebben, werk en sociale contacten in hun eigen wijk. Door problemen tijdig te signaleren, willen we voorkomen dat mensen dakloos raken. Voor hulp kan men terecht bij het buurtteam. Als iemand toch dakloos raakt, kan men terecht bij Stadsteam BackUp en bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. Daarbij hebben we aandacht voor de verschillen tussen mensen: wat iemand kan en wil staat voorop. En we hebben oog voor de omgeving: we willen een prettige wijk voor iedereen. Hoe we dat bereiken leest u in de notitie 'Toekomst van de daklozenopvang'
Toekomst van de daklozenopvang in Utrecht (pdf, 160 kB)

Herstart, inloopvoorziening voor daklozen

We willen dat inwoners in Utrecht of de regio die dakloos zijn geworden op een duidelijke plek in de stad terecht kunnen voor hulp. Herstart zit aan de Nieuwegracht 92. Daar is een inloop, hulpverlening door Stadsteam Herstel, medische zorg, activiteitenaanbod en eerste opvang. Hier kunnen mensen zich melden die op zoek zijn naar een slaapplaats.
De slaapplaatsen in Herstart zijn bedoeld om kort, een aantal nachten, te verblijven. De hulpverleners proberen de dakloze mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar een passende vervolgplek.

Meer over Herstart inloopvoorziening daklozen

24 uurs opvang en kleinschalige opvanglocaties

We werken toe naar een opvang die ook overdag beschikbaar is voor aanwezige gasten. Hierdoor kunnen zij terecht op een vaste (tijdelijke) plek. Zij hoeven overdag niet meer de straat op en zijn in de avond zeker van een slaapplaats. In november 2019 is de Sleep inn verbouwd en momenteel is deze locatie als pilot beschikbaar. In het najaar van 2020 wordt deze locatie omgevormd tot 24-uursopvang.

Vanuit de opvang is er hulpverlening en kunnen de gasten van het activiteitenaanbod gebruikmaken in Utrecht. In de opvang krijgen gasten bij voorkeur een eigen kamer, maar er zullen ook kamers met meerdere bedden blijven bestaan. Doordat mensen een vaste plek hebben, ontstaat de benodigde rust en structuur in het leven om te werken aan herstel en is het niet langer nodig om op straat te hangen of op zoek te moeten naar andere plekken om te verblijven.

Het verblijf in de opvang is altijd tijdelijk. In principe maximaal 3 maanden, maar met de huidige wachttijden voor vervolgopvang kan dit ook langer zijn. Het is de bedoeling dat iemand zo snel mogelijk doorstroomt naar een eigen woonplek of een beschermde woonvorm.

In de toekomst komen er kleinschalige opvanglocaties in wijken en regiogemeenten om relatief zelfredzame daklozen op te vangen. Meer informatie hierover staat op deze pagina bij project 8 van de voorbeeldprojecten.

Stadsteam Back Up

Stadsteam Back Up helpt en ondersteunt alle mensen uit Utrecht en de U16 regio die dakloos zijn. Zij gaan actief op zoek naar dakloze mensen in Utrecht en helpen hen met de eerste opvang en het regelen van praktische zaken als nachtopvang, dagopvang, medische hulp, eten, een briefadres en geldzaken (basiszorg daklozen). Mensen die dakloos zijn, kunnen bij Stadsteam Back Up terecht voor hulp en advies over wonen, zorg, schulden en inkomen.
Meer over Stadsteam Back Up

Living Lab ‘Eerst een (t)huis’

Het Rijk heeft Utrecht als centrumgemeente €22,4 miljoen toegekend om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Samen met regiogemeenten, aanbieders, woningcorporaties en kennisinstituten gaat Utrecht aan de slag om te zorgen voor minimaal 200 'Eerst een Thuis-woonplekken'. Het plan ‘Living Lab, Eerst een Thuis’ geeft mensen die dakloos dreigen te raken of dakloos zijn een stabiele woonplek. Dit is een eerste stap in het werken aan een nieuwe start.

Lees meer over het plan ‘Living Lab, Eerst een Thuis’

Aanpak zorg voor mensen met verward gedrag

De Utrechtse regiogemeenten, partners, ervaringsdeskundigen en cliënten werken samen aan een aanpak ‘zorg voor mensen met verward gedrag’. Doel van het project is verward gedrag voorkomen en vroegtijdig signaleren en integrale zorg voor mensen met verward gedrag.

Lees meer over de aanpak zorg voor mensen met verward gedrag

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (de Wvggz) van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen met verplichte geestelijke gezondheidszorg. De Wvggz komt in de plaats van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

Meer over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Inschrijven nieuwsbrief Thuis in de wijk

Meer lezen over maatschappelijke opvang en beschermd wonen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief Thuis in de wijk

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030