Uitleg bijzondere bijstand woninginrichting en verhuiskosten

Inwoners kunnen mogelijk bijzondere bijstand krijgen voor de inrichting van hun woning, of voor de kosten van een noodzakelijke verhuizing. Het kan ook zijn dat een inwoner bijzondere bijstand krijgt voor een combinatie van de kosten voor woninginrichting en verhuiskosten. Bent u vrijwilliger of zorgverlener in het sociaal domein? En helpt u een inwoner met het doen van een aanvraag? Op deze pagina leest u waar de gemeente op toetst bij een aanvraag.

Bijzondere bijstand aanvragen kan op www.utrecht.nl/bijzonderebijstand. Het recht op bijzondere bijstand toetsen we aan de Participatiewet en de Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht RBBU.

Bijzondere bijstand voor woninginrichting

Een inwoner kan mogelijk bijzondere bijstand krijgen voor de inrichting van een woning. Dit is als een inwoner (weer) in een eigen huis gaat wonen en door een bijzondere situatie geen eigen inboedel heeft. En de inwoner kan dit niet uit eigen inkomen of vermogen betalen. Het gaat om een geldbedrag voor de inrichting, stoffering (vloer en gordijnen), verf en behang van de woning.

Waar toetsen wij op?

Wij kijken of de aanvraag voldoet aan de criteria van de bijzondere bijstand (artikel 35 PW).

 • Zijn de kosten noodzakelijk? Met andere woorden: is de verhuizing noodzakelijk en heeft de inwoner geen woninginrichting?
 • Is sprake van een bijzondere situatie? In onze richtlijn staan doelgroepen. Dit zijn bijvoorbeeld: daklozen, statushouders, bewoners van de vrouwenopvang.
 • Heeft de inwoner een laag inkomen en te weinig vermogen om zelf de kosten te betalen?
  • Voor het inkomen gaan we uit van een draagkrachtberekening.
  • Bij het bepalen van het vermogen van de inwoner kijken we naar het saldo op de rekening dat hoger is dan 1 x de bijstandsnorm. Het saldo tot 1 x de bijstandsnorm zien we als inkomen om vaste lasten te betalen. Het vermogen hierboven moet gebruikt worden voor de woninginrichting. De overige kosten komen voor bijzondere bijstand in aanmerking.

Draagkrachtberekening

Bij de bijzondere bijstand gaan we uit van een draagkrachtberekening. De volledige draagkrachtberekening is te vinden in onze richtlijn artikel 12 RBBU. Grofweg gaat het om de volgende berekening.

 • Tot de bijstandsnorm vergoeden wij 100% van de noodzakelijke kosten.
 • Bij een inkomen tussen de 101% en 110% bijstandsnorm betaalt de inwoner 5% van de draagkrachtruimte zelf. Wij brengen dit bedrag in mindering op de vergoeding voor woninginrichting.
 • Bij een inkomen tussen de 111% en 200% bijstandsnorm betaalt de inwoner 30% van de draagkrachtruimte zelf. Wij brengen dit bedrag in mindering op de vergoeding voor woninginrichting.
 • Boven de 200% komt de inwoner niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.

De draagkrachtruimte is het inkomen boven de bijstandsnorm minus bepaalde noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage thuiszorg en aflossing van schulden. De precieze kosten staan in het artikel in de richtlijn vermeld.

Hoogte bijzondere bijstand

Als een aanvraag voldoet aan de criteria, stellen we de hoogte vast van de bijzondere bijstand. Daarbij houden we rekening met het volgende.

 • De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van de gezinssituatie en is een gift (geen lening).
 • Wij doen een draagkrachtberekening. Als er draagkrachtruimte is, brengen we dit bedrag in mindering op de vergoeding voor woninginrichting.
 • Wij toetsen of de inwoner de afgelopen 10 jaar niet eerder een bedrag voor woninginrichting heeft ontvangen. Het eerder ontvangen bedrag brengen we in mindering op de vergoeding voor woninginrichting.
 • Als iemand langere tijd in een opvang of begeleid wonen verbleef en een inkomen had, was het mogelijk te sparen voor de kosten van de woninginrichting. Hier houden we rekening mee bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding.

Bijzondere bijstand voor verhuiskosten

Inwoners in Utrecht kunnen ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor kosten door een noodzakelijke verhuizing die niet voorzien is. De verhuiskosten waarvoor de inwoner bijzondere bijstand kan krijgen zijn:

 1. de eerste inschrijving bij woningnet
 2. administratiekosten van de woningcorporatie
 3. de waarborgsom (als leenbijstand)
 4. de huur van een bus voor de verhuizing indien noodzakelijk
 5. dubbele huur
 6. materiaalkosten (verf, kwasten etc.) van witten, schilderen en behangen van de nieuwe woning (max. € 200). Als een inwoner ook bijzondere bijstand voor woninginrichting krijgt, moeten hieruit ook de materiaalkosten voor witten, schilderen en behangen betaald worden.

Is de verhuizing binnen Utrecht, dan vergoeden wij de kosten 1 tot en met 6. Wij vergoeden de kosten 1 tot en met 4 als iemand uit Utrecht vertrekt naar een andere gemeente. En wij vergoeden de kosten 5 en 6 als iemand naar Utrecht toe verhuist. De kosten die wij niet vergoeden, betaalt de andere gemeente.

Waar toetsen wij op?

De gemeente Utrecht beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria van de bijzondere bijstand (artikel 35 PW en artikel 15 RBBU).

 • Zijn de kosten noodzakelijk? Met andere woorden, is de verhuizing noodzakelijk? Denk bijvoorbeeld aan verhuizing om medische -, of veiligheidsredenen. Als de verhuizing is omdat de inwoner niet tevreden is met de huidige woning, zien wij dit niet als noodzakelijk.
 • Is de verhuizing onvoorzien? Was de inwoner niet in staat om zich hier op voor te bereiden door te sparen?
 • Is de situatie ontstaan door een bijzondere situatie? Bijvoorbeeld een inwoner heeft een ongeluk gehad en kan daardoor niet meer in het oude huis wonen.
 • Heeft de inwoner een laag inkomen en te weinig vermogen om zelf de kosten te betalen? Hier gelden dezelfde draagkrachtregels en dezelfde vermogensgrens als voor woninginrichting.

Vragen?

Twijfelt u over het doen van een aanvraag of het beoordelen van de situatie? Neem dan contact met ons op. Laat weten wat er speelt. Wij proberen mee te denken. U kunt een mail sturen naar: financieleregelingen@utrecht.nl.

Alternatieven voor bijzondere bijstand

Als een inwoner niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, kan een fonds mogelijk bijspringen. Deze websites helpen bij het vinden van het juiste fonds:

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie