Inspectie kinderopvang

De afdeling Inspectie kinderopvang houdt toezicht op alle soorten kinderopvang in onze stad. Zij treedt handhavend op als in een kinderopvangvoorziening niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen.

Wettelijke taken Inspectie kinderopvang

Registratie

Een vande taken van de Inspectie kinderopvang is het op tijd behandelen van nieuwe aanvragen voor het beginnen van kinderopvang en registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (het LRK). De Inspectie kinderopvang houdt het LRK juist en actueel.

Toezicht

Een andere taakvan de inspectie is ook het uitvoeren van onderzoeken naar de kwaliteit van de kinderopvang per opvanglocatie.

Handhaving

Tot slot treedt de Inspectie kinderopvang handhavend op als de wettelijke kwaliteitseisen niet of onvoldoende worden nageleefd.

Inspectieonderzoek

Tijdens een inspectieonderzoek beoordeelt de toezichthouder de documenten en de praktijk door middel van observaties op de groepen. Daarnaast gaat de toezichthouder in gesprek met de medewerkers en/of de eindverantwoordelijke van de locatie.

Soorten onderzoek

  • Onderzoek voor registratie
  • Onderzoek na registratie
  • Jaarlijks onderzoek
  • Incidenteel onderzoek
  • Nader onderzoek

Inspectierapport

De toezichthouder maakt van elk inspectieonderzoek een inspectierapport. Na het ontvangen van het voorlopige rapport kan de houder van de kinderopvangvoorziening in gesprek gaan over de inhoud hiervan en kan schriftelijk reageren op het rapport. Daarna stelt de toezichthouder het rapport definitief vast en publiceert het in het LRK.

Voorbeeld inspectierapport

Legitimatie toezichthouder

Iedere toezichthouder moet zich kunnen legitimeren. Bij bezoek kunt u dus altijd naar een legitimatiebewijs vragen. Hebt u twijfels? Bel dan met de backoffice kinderopvang op 030 - 286 32 27. Zij vertellen u of de toezichthouder bij ons bekend is. 

Handhaving kinderopvang

Blijkt uit een inspectieonderzoek dat de kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen? Dan wordt het advies gegeven om handhavend op te treden. Bij de handhaving handelt de Inspectie kinderopvang volgens de Beleidsregels toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang.

Maatregelen

  • Aanwijzing
  • Last onder dwangsom
  • Opleggen van een bestuurlijke boete
  • Exploitatieverbod
  • Verwijdering uit het LRK

Bent u het niet eens met ons handhavingsbesluit? In het besluit staan de bezwaar- en beroepsmogelijkheden.

Bevel

In uitzonderlijke situaties geeft de toezichthouder een bevel. Er is dan geen sprake meer van verantwoorde kinderopvang. Er worden per direct maatregelen getroffen of een locatie mag dan bijvoorbeeld tijdelijk geen kinderen opvangen totdat de overtredingen zijn hersteld.

Wijzigingen in het LRK

Wilt u een wijziging doorgeven zoals bijvoorbeeld het correspondentieadres, een sluiting, het aantal kindplaatsen, een verhuizing of een houderwijziging? Geef dit direct aan ons door.
Geef wijziging door

Stappen proces in stroomschema

De stappen van het proces van inspectiebezoek tot het opleveren van het rapport staan in een overzichtelijk stroomschema. Wilt u dit schema ontvangen? Stuur dan een e-mail naar toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl.

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 32 27

E-mail

toezichtkinderopvang.vg@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling Toezicht en handhaving inspectie kinderopvang
Postbus 16200
3500 CE Utrecht