Kinderopvang

Onder kinderopvang valt dagopvang 0-4 jaar (kinderdagverblijf), buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders).

Inspectie kinderopvang

Als ondernemer in de kinderopvang (ook als gastouder) kunt u jaarlijks een bezoek verwachten van een toezichthouder van de Inspectie Kinderopvang.

Lees meer over de inspectie kinderopvang

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang starten? Dan moet u veel regelen. Uw kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvangvoorziening moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Daarnaast bent u verplicht om uw kinderopvang aan te melden bij de gemeente. Wij registreren u vervolgens in het Landelijk Register Kinderopvang.

Lees meer over het starten van een kinderopvang

Passende kinderopvang

Met passende kinderopvang in Utrecht zetten we ons in voor gelijke kansen en streven we naar passende opvang voor elk kind tussen 0 en 12 jaar. Voorschoolse educatie (VE), kinderopvang plus en buitenschoolse opvang plus (BSO plus) leveren hierin een belangrijke bijdrage. Deze voorzieningen bieden jonge kinderen voorbereiding op de basisschool. Passende kinderopvang biedt kinderen met een zorgvraag en/of kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op, bijvoorbeeld, het gebied van taal, een plek waar ze de tijd en aandacht krijgen om zich te ontwikkelen en mogelijke achterstanden te verkleinen.
Het aanbod van voorschoolse educatie, kinderopvang plus en BSO plus bestaat uit:

  • Voorschoolse educatie (VE): peuteropvang die ook voorschoolse educatie biedt. Jonge kinderen die extra stimulans nodig hebben in hun (taal-)ontwikkeling krijgen bij het consultatiebureau een indicatie. Hiermee kunnen ze 16 uur per week naar de voorschool. Zo kan het kind zich ontwikkelen in een veilige, stimulerende omgeving met andere leeftijdgenootjes. Kinderen zonder indicatie kunnen twee dagdelen per week naar de voorschool. De uitvoering van VE doet Kind & Co Ludens, Gro-up en Blos.

    Meer informatie over het aanbod, de kosten en contactgegevens voor hulp bij het aanmelden.
  • Kinderopvang plus is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar met een zorgvraag die geen passende plek hebben binnen de reguliere kinderopvang of voorschool. Kinderopvang plus wordt in Utrecht aangeboden door Vriendjes. BSO plus is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een zorgvraag. De kinderen gaan naar een aparte groep binnen de reguliere BSO of naar de reguliere groep met extra ondersteuning. BSO plus wordt in Utrecht georganiseerd door Vriendjes, Kind & Co Ludens, Partou, Gro-Up en De Jonge Ontdekker.

In de ‘nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024’ staan de ambities en strategie van gemeente Utrecht voor komende jaren. 

Lees de nota van uitgangspunten 

Indicatie

Kinderen met een indicatie komen in aanmerking voor passende kinderopvang.

  • Voorschoolse educatie: de Jeugdgezondheidszorg Utrecht kan kinderen van 2,5 tot 4 jaar met (risico op) een taalachterstand een indicatie geven voor Voorschoolse educatie. Een kind met een indicatie noemen we een doelgroeppeuter.
  • Kinderopvang- en BSO-plus: voorafgaand aan plaatsing op de plusgroep of het bieden van ondersteuning vindt een indicatie-moment plaats door de jeugdgezondheidszorg of het buurtteam. In de intake wordt gezamenlijk een afweging gemaakt waarom een kind niet terecht kan binnen de reguliere groep of waarom de ondersteuning niet binnen het reguliere aanbod kan plaatsvinden.

Ook kinderen zonder indicatie kunnen soms terecht op de voorschool. Is er een wachtlijst? Dan gaan doelgroeppeuters voor. De activiteiten op de opvang zijn vooral goed voor de doelgroeppeuters, maar streven is om te mengen met de groep met niet-doelgroeppeuters.

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 26 70

E-mail

secretariaatonderwijs@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling Onderwijs
Postbus 16200
3500 CE Utrecht