icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Kinderopvang

Onder kinderopvang valt dagopvang 0-4 jaar (kinderdagverblijf), buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders).

Inspectie kinderopvang

Als ondernemer in de kinderopvang (ook als gastouder) kunt u jaarlijks een bezoek verwachten van een toezichthouder van de Inspectie Kinderopvang.

Lees meer over de inspectie kinderopvang

Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang starten? Dan moet u veel regelen. Uw kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvangvoorziening moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Daarnaast bent u verplicht om uw kinderopvang aan te melden bij de gemeente. Wij registreren u vervolgens in het Landelijk Register Kinderopvang.

Lees meer over het starten van een kinderopvang

Passende kinderopvang

Met passende kinderopvang zetten we ons in voor gelijke kansen. Voorschoolse educatie (VE), kinderopvang-plus en buitenschoolse opvang-plus (BSO-plus) bereiden jonge kinderen voor op de basisschool. Zo leveren ze een belangrijke bijdrage. Passende kinderopvang stimuleert kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van taal, ontwikkeling of zorg. Zo halen ze hun achterstand in. Het aanbod voorschoolse educatie en kinderopvang- en BSO-plus bestaat uit: 

  • peuteropvang: opvang voor alle Utrechtse kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 
  • voorschoolse educatie (VE): opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die de taal nog niet (goed genoeg) kennen. 
  • kinderopvang-plus, pilotgroep Vriendjes kinderopvang in Overvecht: voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 5 jaar die op dit moment geen passende plek hebben binnen de reguliere kinderopvang of voorschool. In 2022 en 2023 kijken we of uitbreiding naar andere wijken mogelijk is. 
  • buitenschoolse opvang-plus (BSO-plus): BSO voor kinderen van 4 tot 13 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Dat gebeurt binnen de gewone kinderopvang. Lees meer over BSO-plus bij deze organisaties voor kinderopvang: Vriendjes, Kind en Co Ludens, Partou, Gro-Up. 

Voor ieder kind een passende plek 

Elk kind heeft recht op een eerlijke start op de basisschool. Daarom bieden we kinderen een basis van 2 dagdelen voorschool. Daar spelen en leren kinderen samen. Wij zetten ons extra in op de groep kinderen die op dit moment niet naar een voorschool of kinderopvang gaat. Hierdoor krijgen zoveel mogelijk kinderen een basis ter voorbereiding op de basisschool. Daarnaast krijgen kinderen die dit het meest nodig hebben 16 uur voorschool. En kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen zoveel mogelijk terecht bij een kinderopvang, voorschool of BSO. 

In de ‘nota van uitgangspunten Passende Kinderopvang Utrecht vanaf 2024’ staan de ambities en strategie van gemeente Utrecht voor komende jaren. 

Lees de nota van uitgangspunten 

Indicatie

Kinderen met een indicatie komen in aanmerking voor passende kinderopvang.

  • Voorschoolse educatie: de Jeugdgezondheidszorg Utrecht kan kinderen van 2,5 tot 4 jaar met (risico op) een taalachterstand een indicatie geven voor Voorschoolse educatie. Een kind met een indicatie noemen we een doelgroeppeuter.
  • Kinderopvang- en BSO-plus: voorafgaand aan plaatsing op de plusgroep of het bieden van ondersteuning vindt een indicatie-moment plaats door de jeugdgezondheidszorg of het buurtteam. In de intake wordt gezamenlijk een afweging gemaakt waarom een kind niet terecht kan binnen de reguliere groep of waarom de ondersteuning niet binnen het reguliere aanbod kan plaatsvinden.

Ook kinderen zonder indicatie kunnen soms terecht op de voorschool. Is er een wachtlijst? Dan gaan doelgroeppeuters voor. De activiteiten op de opvang zijn vooral goed voor de doelgroeppeuters, maar streven is om te mengen met de groep met niet-doelgroeppeuters.

Hulp en contact Kinderopvang

Telefoon

030 - 286 26 70

E-mail

secretariaatonderwijs@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling Onderwijs
Postbus 16200
3500 CE Utrecht