Vraag en antwoord Meedoen naar Vermogen

Inleiding

Bent u een zorgaanbieder en hebt u een overeenkomst met de gemeente? Dan vindt u hieronder veelgestelde vragen over administratieve zaken rondom toewijzing van aanvullende zorg, declaraties van zorgkosten, de eigen bijdrage en monitoringsinformatie. Dit gaat niet over prestatieveld 6 van de WMO waar levering van individuele voorzieningen onder vallen, zoals hulp in de huishouding, aanpassingen in huis en vervoersmiddelen.

Hebt u andere vragen over administratieve zaken rondom toekenning en financiering van aanvullende zorg? Of wilt u aanvullende informatie naar aanleiding van de vragen? Mail dan naar Backofficezorg@utrecht.nl.


Inkoop aanvullende zorg Wmo 2018 en verder

Op weg naar een passend zorglandschap ontwikkelen en vernieuwen we stapsgewijs. Hiertoe doorlopen we een meerjarig, interactief proces in samenwerking met de buurtteamorganisatie(s), zorgaanbieders, huisartsen, cliënten en overige partners in het veld. We streven naar laagdrempelige, nabije, tijdige en efficiënte zorg op maat (zowel basis- als aanvullende zorg) voor de Utrechters die dat nodig hebben. Zorg die aansluit bij de mogelijkheden en de behoeften van de cliënt zelf. Met de inkoop en contractering van de aanvullende zorg Wmo volgen en versterken we deze gewenste ontwikkelingen. Op onze site vindt u verdere informatie over onze uitgangspunten.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een toereikend aanbod van hulp en ondersteuning op basis van de Wmo. Hiertoe hebben we ruim 90 aanbieders gecontracteerd, deze zijn bekend bij het Buurtteam en de Regionale toegang.

Voor de inkoop van aanvullende zorg in 2018 maken we gebruik van de verlengingsoptie in de bestaande contracten.

 

Voor de inkoop van aanvullende zorg in 2018 maken we gebruik van de verlengingsoptie in de bestaande contracten. Binnen de stapsgewijze vernieuwing en ontwikkeling van het Utrechtse zorglandschap past onze ambitie om op termijn nieuwe aanbieders toe te laten. Het laatste nieuws over ontwikkelingen vindt u op onze site. Op Tenderned worden alle aanbestedingen aangekondigd en kunt u met de attenderingsservice via e-mail op de hoogte blijven van interessante aanbestedingen.

U kunt uw vraag stellen per e-mail via inkoopaanvullendezorg@utrecht.nl. Uw vraag kan (geanonimiseerd) worden opgenomen in deze lijst van veelgestelde vragen.

Bovenstaande vragen en antwoorden hebben allemaal betrekking op de aanvullende zorg Wmo en niet op het voormalige prestatieveld 6 van de Wmo.
Informatie over de aanbesteding van deze producten door de gemeente Utrecht vindt u op de volgende pagina's:

Toegang tot aanvullende zorg Wmo

Algemene voorzieningen, zoals de buurtteams, zijn voor iedereen toegankelijk. Het grootste gedeelte van de hulpvragen en de ambulante ondersteuning wordt gedaan door 1 van de 18 buurtteams in de stad. Soms is er aanvullend meer nodig dan het buurtteam kan bieden. Hiervoor hebben we binnen de gemeente Utrecht een aanbod aan aanvullende zorg. Voor aanvullende zorg binnen de Wmo is een zorgtoewijzing nodig. Binnen Utrecht zijn er 3 toegangen voor de aanvullende zorg:

  • De buurtteams voor de maatwerkvoorzieningen die onder de gemeenteverantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht vallen. Hierbij gaat het om de zorgcategorieën Ambulante individuele ondersteuning, Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding en Kortdurend verblijf).
  • De Regionale Toegang voor de maatwerkvoorzieningen die onder de centrumgemeenteverantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht vallen. Hierbij gaat het om voorzieningen in het kader van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen.
  • Het Wmo-loket voor de enkelvoudige individuele voorzieningen. Denk hierbij aan woningaanpassingen, een pas voor de regiotaxi en hulp bij de huishouding.

Wanneer deze partijen Zorg in Natura toewijzen, kunnen zij alleen verwijzen naar aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft

Cliënten kunnen met hun hulpvraag terecht bij het buurteam en de Regionale Toegang. Het buurtteam/Regionale Toegang onderzoekt, samen met de klant, of aanvullende zorg noodzakelijk is, of dat de hulpvraag door een algemene voorziening (bijv. basiszorg door de buurtteams) opgepakt kan worden. Als blijkt dat een maatwerkvoorziening nodig is, kan de cliënt deze verzilveren in Zorg in Natura of meteen PGB. Het PGB is een volwaardig alternatief voor zorg in natura. Als de cliënt de voorkeur geeft aan een PGB, kan hij/zij via de medewerker van het buurtteam/Regionale Toegang een aanvraagformulier ontvangen.

Er zijn 3 voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen, om aanspraak te kunnen maken op een PGB:

  • de bekwaamheid van de aanvrager (is de aanvrager in staat om het PGB te beheren?)
  • de motivering van de aanvrager (heeft de aanvrager zich voldoende georiënteerd op zorg in natura en waarom lijkt deze niet passend?)
  • is de kwaliteit van de met het PGB ingekochte zorg voldoende gewaarborgd?

Meer informatie

Meer informatie voor Utrechtse cliënten die gebruik (wensen te) maken van een PGB is te vinden op de pagina persoonsgebonden budget.

De regelgeving met betrekking tot PGB is te vinden in het financieel besluit Wmo 2016 en de bijbehorende beleidsregels.

De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met de buurtteams veel aandacht voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de pagina persoonsgegevens en privacy leest u meer over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy. 
 

Declareren van aanvullende zorg Wmo (kleine aanbieders)

Voor het geautomatiseerde berichtenverkeer is landelijk de iWmo-standaard ontwikkeld. We kennen binnen het berichtenverkeer iWmo de volgende berichten:

iWmo standaard
Bericht Titel

Wmo301

Toewijzing
Wmo302 Toewijzing retour
Wmo303 Declaratie/factuur
Wmo304 Declaratie/factuur retour
Wmo305 Start hulp/ondersteuning
Wmo306 Start hulp/ondersteuning retour
Wmo307 Stop hulp/ondersteuning
Wmo308 Stop hulp/ondersteuning retour
Wmo315 Verzoek om toewijzing
Wmo316 Verzoek om toewijzing retour

De gemeente Utrecht werkt sinds 2016 met versie 2.0 van de berichtenstandaard iWmo en heeft de mogelijkheid alle bovengenoemde berichten te ontvangen, versturen of te verwerken. Informatieberichten rondom zorg accepteert gemeente Utrecht alleen via deze berichtenstandaard. Dit betekent dat zorgaanbieders alleen via Vecozo met de gemeente kunnen communiceren, wanneer er gegevens over zorg worden uitgewisseld.

Meldingen via pdf-, Word- of Exceldocumenten (bijvoorbeeld facturen, Verzoeken om Toekenning, Meldingen Aanvang Zorg of Meldingen Uit Zorg) verwerken we niet.

Informatie over de invulling van de berichten.

Daarnaast is er ook een app ontwikkeld, waarmee zorgaanbieders gebruik kunnen maken van het berichtenverkeer.

Ga naar de ZilliZ Berichtenapp

 

 

 

 


Om via het iWmo berichtenverkeer te kunnen communiceren, heeft uw instelling allereerst een Algemeen Gegevensbeheer-code (AGB-code) nodig. Veel van onze partners hebben deze code al. Als u al over een code beschikt, vergeet u dan niet een ‘Erkenning Wmo’ toe te voegen. Hebt u nog geen AGB-code? Vraag deze dan aan via Vektis. Houdt u rekening met een doorlooptijd van enkele weken. Op iStandaarden vindt u verdere informatie over de AGB codes.

De volgende stap is om uw instelling bij Vecozo aan te melden als deelnemer voor de digitale gegevensuitwisseling. Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen wij u daarom naar de site van Vecozo.

De medewerkers van de buurtteams en de regionale toegang tot de zorgvormen opvang en beschermd wonen beoordelen of aanvullende zorg noodzakelijk is. Bij opvang en beschermd wonen is de gemeente Utrecht ook verantwoordelijk voor de inwoners van de regiogemeenten waarvoor Utrecht de betreffende taak uitvoert.

Bij een doorverwijzing stuurt de gemeente een toewijzingsbericht naar de zorgaanbieder. Daarnaast ontvangt de inwoner een verwijsbrief. De verwijsbrief dient de inwoner aan u te overleggen, deze bevat de belangrijkste informatie uit het toewijzingsbericht. De inwoner ontvangt ook een kopie van zijn zorgplan, maar beslist zelf om dit wel of niet met u te delen.
 

Inwoners die door het buurtteam of de regionale toegang worden doorverwezen, vallen op het moment van doorverwijzing gegarandeerd onder onze verantwoordelijkheid. Als een cliënt verhuist buiten de grenzen van Utrecht, dan vervalt tevens de verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht voor de door u te leveren zorg. U dient dan contact op te nemen met de nieuwe gemeente waar de cliënt zich heeft ingeschreven. Dit geldt ook voor cliënten die verhuizen naar de gemeente Utrecht.

De declaratieberichten komen via Vecozo bij de gemeente Utrecht terecht. Wij hebben de mogelijkheid om deze berichten te ontvangen en te verwerken in onze financiële administratie.

Wanneer wij uw declaratiebericht hebben ontvangen en beoordeeld, sturen wij een retourbericht (Wmo304). Een goedkeurend retourbericht betekent dat wij uw bericht inhoudelijk hebben beoordeeld en dat uitbetaling volgt. Een afkeurend retourbericht betekent dat wij het declaratiebericht niet behandeling zullen nemen. Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn. Wij geven u via de mail hierop een toelichting, zodat u de declaratie kunt corrigeren.

De gemeente Utrecht accepteert vanaf 2016 informatieberichten rondom zorg alleen via de berichtenstandaard iWmo. Dit betekent dat u alleen via Vecozo met de gemeente kunt communiceren, wanneer u gegevens over zorg met ons uitwisselt. Meldingen via pdf-, Word- of Exceldocumenten (bijvoorbeeld facturen, Verzoeken om toekenning, Meldingen aanvang zorg of Meldingen uit zorg) worden niet verwerkt.

De mail waarin het verplichtings- of bestellingsnummer wordt vermeld, geeft feitelijk alleen aan dat er een budget voor u is klaargezet. U hoeft dit nummer niet te vermelden in het Wmo303-declaratiebericht.

Iedere toewijzing naar aanvullende zorg door de gemeente krijgt een uniek nummer, het zogenaamde beschikkingsnummer. Dit nummer wordt zowel in het toewijzingsbericht als in de verwijsbrief vermeld. Met dit nummer kunnen de zorgtoewijzing en –declaratie met elkaar vergeleken worden. U moet dit nummer daarom vermelden in uw declaratie.

Alle cliënten hebben een beschikkingsnummer, behalve de +/- 25 overgangscliënten met een intramurale indicatie bij kleine aanbieders. Hiervoor kunnen deze aanbieders beschikkingsnummer 777777777 hanteren.

De gemeentecode van de gemeente Utrecht is 344.

Wijzigingen in de administratieve gegevens (bijv. AGB-code, adres, bankrekeningnummer) kunt u doorgeven via backofficezorg@utrecht.nl. Wanneer uw rekeningnummer wijzigt, dient u een scan van een bankafschrift mee te sturen zodat wij de tenaamstelling kunnen verifiëren.

Voor maatwerkvoorzieningen in de definitie van de WMO 2015 wordt aan de cliënt een eigen bijdrage gevraagd. Met uitzondering van de opvang berekent en in het CAK de bijdragen. Om dit te kunnen doen hebben zij informatie nodig van de zorgaanbieders of gemeente.

Ambulante begeleiding en kortdurend verblijf
De eigen bijdrage over de geleverde zorg levert u zelf aan bij het CAK.

Dagbegeleiding 67+
Voor de eigen bijdrage dagbegeleiding 67+ (inclusief eventueel vervoer dagbegeleiding) hoeft u niets aan te leveren bij het CAK. Deze geeft de gemeente Utrecht door aan CAK, op basis van de start- en stopberichten. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op een vast bedrag per maand, ongeacht de aanwezige dagdelen. Dit vaste bedrag is bepaald op gemiddeld 5 dagdelen per week met een no-show van 25%.

Wanneer een cliënt langer dan 6 weken afwezig is, verzoeken wij u dit door te geven bij de gemeente Utrecht (backofficezorg via mSafe) daarmee gaat de cliënt niet definitief uit zorg maar kunnen wij wel de Eigen Bijdrage stopzetten.

Arbeidsmatige activering
De cliënten met een toewijzing Arbeidsmatige Activering hoeven in 2016 geen eigen bijdrage te betalen. U hoeft dus geen informatie over deze klanten door te geven aan het CAK.

Beschermd wonen
De eigen bijdrage voor de intramurale zorg geeft de gemeente Utrecht door aan CAK, op basis van de start- en stopberichten. 
Voor de extramurale begeleiding (op basis van toewijzing door RT 15A02 en 15A08) dient u dit zelf te doen omdat dit geleverde uren betreft. De code hiervoor is opgenomen in de bijgevoegde productcodelijst.
De gegevens die nodig zijn  voor de berekening van de lage eigen bijdrage voor het Volledig Pakket Thuis kan in de WMO niet meer aan het CAK worden doorgegeven. Deze zorg zal u eveneens op basis van de geleverde uren begeleiding en persoonlijke verzorging aan het CAK moeten doorgegeven.

Opvang
Indien u opvang levert, berekent en int u zelf de eigen bijdrage.

 

In de leveringsafspraken Aanvullende zorg Wmo is in het hoofdstuk ‘Monitoren en (bij)sturen’ aangegeven welke monitorings- en verantwoordingsinformatie wij van u willen ontvangen en met welke frequentie. De gemeente genereert een deel van die informatie uit het berichtenverkeer (iWmo-standaard) in aansluiting op de landelijke dataset/monitor sociaal domein. Daarnaast vragen wij periodiek aanvullende informatie over bijvoorbeeld klachten, kwaliteit en werkwijze. Deze wordt benut voor de kwartaal gesprekken.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030