Wmo-beleid: ‘Meedoen naar vermogen’

Uitgangspunt van het Utrechtse Wmo-beleid is ‘meedoen naar vermogen’. Hiermee bedoelen we 2 dingen. Ten eerste dat inwoners meedoen aan de samenleving. Dat wil zeggen dat zij een opleiding volgen of werken, sociale contacten onderhouden, als vrijwilliger actief zijn, et cetera. Ten tweede dat inwoners hun best doen om zoveel mogelijk zelf hun problemen de baas te worden. In ons Wmo-beleid doen we een beroep op de ‘eigen kracht’ van mensen en op de kracht van hun sociale netwerk - met de kanttekening dat we altijd ondersteuning zullen bieden aan mensen, die er zelf niet uitkomen.

‘Wat kunt u er zelf aan doen?’

Dit uitgangspunt betekent een grote verandering in de uitvoering van hulp en ondersteuning. Hulpverleners doen minder. Zij benaderen cliënten met de vraag: ‘Wat kun u er zelf aan doen? Cliënten doen méér. Ze proberen een probleem eerst zelf op te lossen of hulp te vragen bij iemand uit hun omgeving. We werken al enkele jaren hard aan het realiseren van deze verandering. We gaan daar mee door.

Meedoen naar vermogen: wie en wat?

Met Meedoen naar vermogen richten we ons op Utrechters die zichzelf niet redden in de samenleving. Het gaat om mensen die kampen met problemen op het gebied van financiën (schulden), fysieke of psychische gezondheid, verslaving, werkloosheid, eenzaamheid, taal en wonen. Bij veel mensen gaat het om een combinatie van meer problemen.

Wat we willen bereiken vloeit voort uit het voorafgaande: dat problemen zoveel mogelijk verholpen worden, zodat mensen (weer) volwaardig kunnen meedoen. Primair streven we ernaar dat mensen betaald werk gaan of blijven doen. Of dat zij – als betaald werk niet lukt of aan de orde is (bij ouderen) – een andere zinvolle dagbesteding hebben.

Meedoen naar vermogen: hoe?

  • We gaan uit van de eigen kracht van Utrechters en van gezond verstand. We zoeken  naar eenvoudige oplossingen, met hulp van het netwerk van de cliënt.
  •  Professionele hulpverleners zijn makkelijk en snel bereikbaar; er zijn geen drempels. Zij komen in actie als een bewoner zich meldt. Maar zij gaan er ook op af, als zij signalen van anderen krijgen. Zo voorkomen we dat problemen onnodig groter worden.
  • We werken zoveel mogelijk volgens ‘1 klant - 1 plan - 1 contactpersoon’.
  • We verbinden het professionele ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk met de inzet van vrijwilligers, buurtbewoners en mantelzorgers.
  • We bieden ondersteuning in groepsvorm, waar dit mogelijk is. En individuele ondersteuning, waar het nodig is.
  • De Utrechtse buurtteams leveren basiszorg. Het streven is dat de buurtteams 85 % van de Wmo-hulpvragen zelf behandelen. Alleen als het echt nodig is, wordt aanvullende zorg ingeschakeld.

Meedoen naar vermogen: met wie samen?

De gemeente Utrecht heeft de regie van Meedoen naar Vermogen en stelt het beleid vast. Dit doen we in goede samenwerking met veel organisaties: zorg- en welzijnsinstellingen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, reïntegratiebedrijven, woningcorporaties, ondernemers en professionals in het maatschappelijk werkveld. We zijn in gesprek met belangenorganisaties van inwoners en cliënten. En we stemmen ons beleid af met gemeenten in de Utrechtse regio, andere grote steden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Persoonsgegevens en privacy

Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld; dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving. Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en privacy. U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy.

Hulp en contact meedoen naar vermogen

Telefoon

14 030