Expertisenetwerk complexe jeugdhulp

Flevoland en Utrecht hebben een bovenregionaal expertisenetwerk voor het organiseren van passende hulp voor jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Het gaat dan om jongeren met (een combinatie van) complexe problemen zoals eetproblemen, suïcidaal gedrag, autisme en agressief gedrag.

Professionals die betrokken zijn bij deze jongeren en gezinnen kunnen bij het expertisenetwerk onder andere terecht voor:

 • financiering van maatwerkoplossingen
 • kennisuitwisseling en kennisontwikkeling

Hiermee versterken we onze inzet voor gezinsgerichte, passende hulp op maat voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Lees meer over wat het expertisenetwerk doet

Waarom een expertisenetwerk?

Jaarlijks komen er via het landelijk Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en VWS ruim 100 situaties in beeld waarin het niet lukt om passende hulp te organiseren. Met grote gevolgen voor deze kinderen en gezinnen. Hierbij speelt bijna altijd een combinatie van problemen. Om deze reden zijn er landelijk 8 gebieden aangewezen met een opdracht om te zorgen dat we ook in deze complexe situaties tijdig zorg op maat bieden. Deze 8 gebieden zijn expertisecentra. We willen de zorg zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen organiseren. Daarom kiezen we in Flevoland en Utrecht niet voor een centrum maar voor netwerken. Dus geen fysieke locatie, maar netwerken, kennis en faciliteiten die professionals helpen om het nog beter te doen voor deze kinderen en gezinnen.

Over het expertisenetwerk Flevoland-Utrecht

Ieder kind in Flevoland en Utrecht groeit zo gezond en veilig mogelijk op. En kan zijn of haar talenten ontwikkelen. Ook kinderen met langlopende en complexe problemen. Bijvoorbeeld een combinatie van hun licht verstandelijke beperking en autisme. We willen dat ook deze kinderen ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt. Met het expertisenetwerk Flevoland-Utrecht maken we meer oplossingen en maatwerk mogelijk. We zorgen dat er tijd is voor samenwerking en leren van complexe, meervoudige vragen. We versterken hiermee wat we in de praktijk al doen.

Een voorbeeld uit de praktijk: de situatie van Amy

Hoe draagt het expertisenetwerk bij om passende hulp te bieden?


Welke hulp biedt het expertisenetwerk?

Financiering van maatwerkoplossingen: Stimuleringsimpuls maatwerk

Het is mogelijk om investeringen voor (maatwerk)oplossingen in complexe situaties (deels) te financieren. Er zijn 2 vormen hiervoor:

 1. Voor oplossingen die nodig zijn in een concrete situatie. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een tiny house in de tuin bij een gezinshuis. Hiervoor is een eenvoudige regeling. Binnen 5 werkdagen is er een besluit. De aanvrager is de partij die de kosten maakt. Deze dient via het regionale expertteam of het expertiseteam van Yeph de aanvraag in. Deze teams zijn namelijk bijna altijd betrokken bij de situaties waarvoor het expertisenetwerk bedoeld is. Een overzicht van de expertteams is te vinden via Coördinatoren expertteams jeugd | VNG. Het expertiseteam van Yeph is te bereiken via info@Yeph.nl en 088 - 547 61 28.
  Vraag Stimuleringsimpuls maatwerk (casuïstiekgebonden) aan
 2. Hiernaast is er een subsidieregeling voor de investeringskosten in ontbrekende oplossingen in het zorglandschap van Flevoland en Utrecht. Bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor kinderen met meer intensieve begeleidingsvragen binnen gezinsvormen en het meer stapsgewijs en beschermd ontwikkelen naar zelfstandigheid. Voor de ontwikkeling hiervan kunnen partijen die gecontracteerd zijn binnen Flevoland – Utrecht voorstellen indienen voor 1 juni of voor 1 oktober 2021.
  Vraag subsidie Expertisenetwerk complexe jeugdhulp - stimuleringsimpuls maatwerk aan

Voorbeeld 1

We hebben de eerste stimuleringsimpuls maatwerk niet-casuïstiekgebonden gegeven aan Yeph. Yeph is het samenwerkingsverband van Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. Met die impuls kunnen zij de huidige jonge kind groepen verkleinen. Ook werkt Yeph een plan uit hoe ze voor meer jonge kinderen met zeer complexe problemen gezinsgerichte oplossingen kunnen creëren.

Voorbeeld 2

In de jeugdregio Zuidoost-Utrecht ondersteunen we een netwerk van pleeg- en gezinshuisouders met de middelen van het expertisenetwerk. De ouders kunnen zo kennis uitwisselen en elkaar ondersteunen met advies en (praktische) hulp. Bijvoorbeeld (onderlinge) logeeropvang. Deze aanpak gaat uit van het in Engeland succesvol gebleken Mocking Bird-concept. Dat is gericht op (onderlinge) steunverlening van pleegouders. Dit zorgt voor minder zogenoemde ‘breakdowns’ bij pleegkinderen, waarbij de pleegzorg voortijdig stopt. De ervaringen met deze aanpak kunnen we weer verder delen en gebruiken binnen de samenwerkend jeugdregio’s in Flevoland en Utrecht. 

Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling

Met actie-onderzoek en monitoring bundelen we de kennis en ervaring die we in de praktijk opdoen in complexe situaties. Via deze site en nieuwsberichten vanuit het expertisenetwerk delen we deze kennis. Daarnaast werken we op de volgende manieren aan kennisontwikkeling en kennisdelen:

 • De Ervaringsacademie

  Jongeren en ouders merken dat professionals niet altijd goed aansluiten bij hun behoefte en ervaring, bijvoorbeeld over hoe het is als er langdurig complexe vragen spelen in je leven. De Ervaringsacademie neemt professionals mee in het perspectief van de jongere en het gezin en slaat een brug tussen hen en professionals. Hiervoor stelt de Ervaringsacademie ervaringskennis beschikbaar, onder andere met trainingen voor professionals over aansluiten bij en samenwerken met jongeren en gezinnen.

 • Werken met de verklarende analyse

  Terugkijkend bij complexe situaties blijkt er niet altijd een goed beeld te zijn van wat er werkelijk aan de hand is en wat de samenhang is tussen de verschillende vragen. Het helpt om samen met de jongere en met (pleeg)ouders een zogenaamde verklarende analyse te maken. Zo komt u samen tot een perspectief en hierbij passende oplossingen. Hoe dit werkt, ziet u op hartvoordejeugd.online. Vanaf het najaar zetten professionals en organisaties in Flevoland samen met de Flevoacademie en Accare een traject in waarbij gedragswetenschappers van jeugdhulporganisaties in Flevoland verder worden toegerust, ook in hoe zij collega’s kunnen trainen in deze manier van werken. Intervisie en coaching ‘on the job’ en op afstand zijn belangrijke onderdelen van dit traject.

 • Versterken leren complexe casuïstiek

  De ervaringen en leerinzichten vanuit de casuïstiek willen we beter benutten: hoe voorkomen we dat hulpvragen complex(er) worden of dat mensen vastlopen in het zorgsysteem?  De basis voor dit leren van casuïstiek ligt in de regio’s. Met een bovenregionaal netwerk van de expertteams versterken we dit leren. In dit netwerk gaat het om zowel laagdrempelig met elkaar meedenken in casuïstiek als om hoe beter tot maatwerk te komen. Op basis van de regionale monitoring van complexe casuïstiek worden analyses gemaakt die inzicht geven over eventuele knelpunten in manieren van werken en het zorglandschap. Deze inzichten worden periodiek gedeeld met zowel de praktijk als inkopers, beleidsmakers en bestuurders.

Hulp en contact Jeugd en gezin

Telefoon

14 030

E-mail

jeugd@utrecht.nl