Ontwikkeling expertisenetwerken Flevoland – Utrecht gestart

Samen hebben de provincies Flevoland en Utrecht de opdracht gekregen om een expertisecentrum in te richten voor meervoudige, complexe situaties van jongeren. De expertisecentra moeten consultatie en advies gaan bieden, hulp organiseren en bijdragen aan kennisontwikkeling voor complexe jeugdhulp.

In 5 bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen en professionals is een plan van aanpak voor de ontwikkeling gemaakt. De kern hiervan: we versterken onze inzet in complexe casuïstiek, we zorgen dat we breed en meer gestructureerd leren hoe we juist voorkomen dat we vastlopen en stimuleren maatwerkoplossingen, ook binnen verblijf. We kiezen in de uitwerking voor een netwerkvorm zodat we zo dicht mogelijk bij kinderen en gezinnen blijven werken. Om juist in de praktijk breed te leren, willen we dat dit netwerk is van ervaringsdeskundigen en professionals. Begin 2021, na de uitwerking van de onderzoeksvragen uit het plan van aanpak, starten de expertisenetwerken.

Aanleiding

Bij de behandeling van de begroting 2020 in de Tweede Kamer is een door GroenLinks ingediend amendement overgenomen. Hierin is vastgelegd dat er verspreid door het land een aantal faciliteiten komt waarbij de juiste expertise voor complexe jeugdhulp vanuit verschillende disciplines onder één dak aanwezig is. In de uitwerking van het amendement staat dat het expertisecentrum drie functies heeft als het gaat om complexe, meervoudige casuïstiek namelijk consultatie en advies, het organiseren van hulp en kennisontwikkeling. Landelijk zijn er acht gebieden gevormd die invulling moeten geven aan deze opdracht, waarbij één gemeente een coördinerende rol heeft. De provincies Flevoland en Utrecht vormen samen één van de acht gebieden, waarbij Utrecht coördinerend is. Voor 1 oktober jl. moesten de acht gebieden een plan van aanpak klaar hebben voor de ontwikkeling van hun expertisecentrum.

Ontwikkeling met ervaringsdeskundigen en professionals

In zowel Flevoland als Utrecht is al veel georganiseerd om in complexe situaties tot maatwerk en doorbraken te komen. Om te voorkomen dat we de praktijk voor kinderen, gezinnen en professionals ingewikkelder maken, wilden we geen nieuwe ‘laag’ organiseren. Wat dan wel? We zijn hiervoor gestart met wat de leidende principes zijn die ons verbinden in hoe we (willen) werken. Vervolgens hebben we vanuit de praktijk in de zes betrokken jeugdregio’s in drie bijeenkomsten een eerste analyse gemaakt: in welke situaties lukt het nu onvoldoende om tijdig tot passende zorg op maat te komen? De bespreking hiervan met ervaringsdeskundige jongeren, ouders en een brede groep professionalsop 31 augustus jl. maakte duidelijk dat deze analyse verdieping vraagt om te komen tot inzet die helpend is in de praktijk. En dat je om het beter te doen, de betrokkenheid nodig hebt van een breed netwerk. Juist door samen met ervaringsdeskundige jongeren, ouders, lokale teams, SAVE en professionals vanuit de aanvullende zorg te leren van complexe situaties kun je het vastlopen voorkomen. De oproep van deelnemers was om als netwerk eigenaar te zijn van de analyse, de ontwikkeling en uitvoering van het plan.

Inzet op 3 ontwikkellijnen

Op basis van de bijeenkomsten worden er nu 3 ontwikkellijnen voor de expertisenetwerken Flevoland-Utrecht uitgewerkt, namelijk:

  1. Voorkomen vastlopen casuïstiek met als basis het analyseren en leren van complexe situaties om tot de juiste inzet te komen;
  2. Terugbrengen uitstroomknelpunten verblijf en organiseren maatwerk binnen verblijf;
  3. Organiseren dat expertteams/Yeph flexibel expertise kunnen inschakelen voor consultatie, advies en hulp.

Deze uitwerking gebeurt door kleinere groepen. In de eerste helft december is er weer een brede bijeenkomst waarin de uitwerking besproken wordt. Het voorstel voor de inzet en werking van de expertisenetwerken Flevoland – Utrecht wordt vervolgens in januari door professionals toegelicht aan wethouders en bestuurders van betrokken zorgorganisaties. De verwachting is dat kort hierna de expertisenetwerken van start kunnen.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl 

Telefoon

14 030