Tweede impuls voor tegengaan van negatieve sociale effecten van corona

22-09-2021 |  Vanuit de maatregel versneld vernieuwen kennen we dit najaar ruim 2,3 miljoen euro subsidie toe aan organisaties in de stad.

Dit bedrag komt bovenop de 1,4 miljoen die we voor de zomer al verleenden aan eerdere aanvragen.

35 projecten

De projecten zijn gericht op het tegengaan van negatieve sociale effecten van corona en de maatregelen. Ze dragen daarnaast bij aan innovatie en transformatie van de zorg. Van de 46 aanvragen die we ontvingen in deze tweede aanvraagronde, zijn er 35 goedgekeurd. Over een laatste aanvraag moeten we nog besluiten. Als we deze (gedeeltelijk) toekennen, komt het totaalbedrag hoger uit.

De aanvragers werken samen met verschillende partijen in de stad. Ze gaan aan de slag met onderwerpen als:

 • mentale veerkracht
 • sporten en bewegen
 • eenzaamheid
 • activering
 • digitale vaardigheden
 • ondersteuning bij geldvragen.

Een groot deel van de plannen richt zich op het:

 • tegengaan van negatieve sociale effecten van corona en
 • versnellen van de transformatie via vernieuwing.

Ongeveer een kwart richt zich op het direct tegengaan van de negatieve sociale effecten van de coronamaatregelen.

Wat gaan de organisaties met de subsidie doen?

 1. Wij 3.0 – Samen met de Tussenvoorziening gaat Wij 3.0 gasten van de nachtopvang op de Stadsbrug motiveren en begeleiden naar een zinvolle daginvulling. De nachtopvang is een tijdelijke extra locatie vanwege de effecten van de coronamaatregelen. De aanpak leidt tot activering van vrijwel alle gasten. Zo kunnen ze het herstel van de mensen die voor een langere periode gebruik moeten maken van deze noodvoorziening versneld inzetten.
 2. Amerpoort – Amerpoort stimuleert de bewoners bij één van hun woonvoorzieningen om deel te nemen aan activiteiten in de buurt. Zij werken hiervoor samen met DOCK binnen de aanpak ‘Hand in hand’. Medewerkers van DOCK en Amerpoort leren zo van elkaar. Ze begeleiden Utrechters met een (licht) verstandelijke beperking naar een passende activiteit in de buurt. Dat is bijvoorbeeld een koffieochtend in het buurthuis. Zo ontstaat meer verbondenheid tussen verschillende buurtbewoners. Dat draagt ook bij aan het tegengaan van eenzaamheid.
 3. Geluks BV – GeluksCafés is een nieuw concept voor Utrechtse jongeren van 17 tot 24 jaar. Samen met deze jongeren vullen ze het programma voor de bijeenkomsten in. De GeluksBV werkt samen met verschillende partners als Dance Up, Join Us en Buurthuis de Nieuwe Jutter. De GeluksCafés bieden een laagdrempelige, inspirerende leeromgeving voor jongeren om elkaar weer te ontmoeten, gesprekken te voeren, betrokkenheid te ervaren en samen te groeien in veerkracht, verbinding en geluk.
 4. Utrecht op orde – In 6 papiercafés kunnen buurtbewoners straks terecht met vragen over de voor hen vaak onbegrijpelijke papieren en procedures van allerlei instanties en bedrijven. Is er meer hulp nodig? Dan zorgen ze voor een intensievere vorm van passende hulp. Utrecht op Orde werkt hierbij samen met partners uit de alliantie vrijwillige schuldhulpverlening (U Centraal, Humanitas, Leger des Heils, Al Amal) en verschillende buurtnetwerken en bewonersinitiatieven. Vrijwilligers bieden de praktische hulp, begeleid door coördinatoren.
 5. Buurtteam Sociaal – Samen met U Centraal ontwikkelt het Buurtteam een digitale bibliotheek met e-health oplossingen op maat voor hun cliënten. Met deze laagdrempelige voorziening kunnen inwoners makkelijker zelf in actie komen en hun vragen oplossen. Deze ondersteuning bevat verschillende thema’s als wonen, werk, zingeving of geld. Dat gebeurt in de vorm van e-learnings, informatieve websites, filmpjes, ontwikkel- en zelfhulpmodules en cursussen.
 6. De Wilg – De Wilg gaat samen met Utrechters met een licht verstandelijke beperking een bewustwordingscampagne ontwikkelen en uitvoeren. Doel is dat zoveel mogelijk Utrechters weten wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben. Daardoor kunnen Utrechters met en zonder een verstandelijke beperking elkaar beter begrijpen. Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich meer welkom en durven zich laten zien. De Wilg gaat hiervoor ook samenwerken met DOCK, Panel Meetellen, Stut theater en Humanitas DMH.
 7. Sport Utrecht - Een digitaal platform waarop alle sportactiviteiten te vinden zijn en je direct kan inschrijven en betalen. Dat is wat Sport Utrecht wil ontwikkelen samen met de Brede school. Zo kunnen ze met name kinderen en jongeren beter bereiken. Ook kunnen sportcoaches gerichter aan de slag met kwetsbare doelgroepen en hen toeleiden naar passende sportactiviteiten. Aan het platform koppelt de organisatie een monitor met informatie over o.a. deelname en wachttijden.
 8. Axion Continu – Samen met Attifa en De emigratie generatie beschrijven zo’n 20 migrantenouderen op creatieve wijze hun levensverhaal. Daarbij kijken zij terug op de coronatijd. Veel migrantenouderen hebben een bewogen jaar achter de rug. Gemis en gevoelens van eenzaamheid spelen daarin een grote rol. De ouderen gaan hun ervaringen en belevenissen van de afgelopen periode met elkaar delen, ordenen en beschrijven. De levensverhalen delen ze op een bijeenkomst met familie, mantelzorgers en (buurt)gemeenschap.
 9. Bureau LWPC - Bureau LWPC biedt een overbruggingsprogramma voor studenten met een psychische kwetsbaarheid, die wachten op GGZ zorg: ’De wachtverzachter‘. Ze zijn een nieuwe partner in Utrecht. Zij werken nauw samen met Utrechtse netwerkpartners zoals de studieadviseurs en studentpsychologen, GGZ instellingen, huisartsen en Buurtteams. Bureau LWPC werkt met ervaringsdeskundigen waardoor zij goed aansluiten op de leefwereld van de studenten. Zij willen verergering van de problematiek voorkomen en in sommige gevallen oplossen, waardoor GGZ zorg niet meer nodig is.
 10. Sunshine Society – Het project ‘Post!’ is in 2021 bekroond met de Richard Hooglandprijs. Ouderen in oudereninstellingen kregen een filmpje waarin een persoonlijk lied wordt gezongen. Daarnaast kreeg de oudere bijbehorende brievenbuspost. Sunshine society gaat nu in Utrecht thuiswonende (dementerende) en vaak eenzame ouderen verrassen met zo’n filmpje en bijbehorende brief of kaart. Ze werken onder andere samen met Oog voor Utrecht. Ouderen kunnen het filmpje vaker afspelen. Zo zorgt het voor terugkerende momenten van vreugde.
 11. U Centraal Steunpunt Mantelzorg – Een aansprekende website voor jonge mantelzorgers: een  ‘Young carers hub’. Dat ontwikkelt het steunpunt mantelzorg samen met jonge mantelzorgers. Doel is een beter bereik en meer bewustwording bij jonge mantelzorgers, nuttige en noodzakelijke informatievoorziening en meer onderling contact en uitwisseling van ervaringen.
 12. Zin in Utrecht -  In samenwerking met de POH GGZ ontwikkelt Zin in Utrecht een training levensvaardigheden & levenskunst voor jonge mensen van 20 tot 30 jaar. Zo ondersteunen zij jongeren bij het ontwikkelen van geestelijke weerbaarheid op existentiële thema’s als eenzaamheid, onzekerheid en machteloosheid. Thema’s die bij het leven horen en waar jonge mensen mee kunnen worstelen, zeker in deze tijd van coronamaatregelen. Bij de trainingen zijn ook ervaringsdeskundige vrijwilligers betrokken.
 13. DOCK – BuurtMaaltijden biedt vrijwilligersplekken en gezonde maaltijden op de locatie van Enik Recovery College in Overvecht. Zo kan de doelgroep op een toegankelijke manier kennismaken met de activiteiten van Lister. DOCK brengt deze activiteit onder de aandacht bij kwetsbare wijkbewoners. Ze werft ook vrijwilligers voor het bereiden van de maaltijden. Deze samenwerking is belangrijk om eenzaamheid in Utrecht te verminderen en stimuleert inclusie. De organisaties werken vanuit hun eigen expertise en kunnen veel van elkaar leren.
 14. DOCK - De Weggeefbus is een rijdend buurthuis en staat op wisselende plekken in de wijk Overvecht om in contact te komen met bewoners. Koffie, thee en weggevertjes (mondkapjes, schoolspullen, voeding en hygiëneproducten) helpen bewoners die in armoede leven. Daarnaast helpt het om met bewoners in gesprek te komen en zo nodig naar de juiste hulp toe te leiden. DOCK werkt hierbij o.a. samen met het Buurtteam, JoU, de armoedecoalitie en Mitros.
 15. U Centraal – Namens de vrijwilligersacademie heeft U Centraal een aanvraag ingediend voor cursussen Mental Health First Aid (MHFA). Power by peers geeft deze cursus, met ervaringsdeskundigen, aan vrijwilligers die werken in zorg en welzijn. De vrijwilligers leren psychische problematiek herkennen, signaleren en er respectvol mee omgaan. Dit draagt bij aan vroegsignalering en voorkomt verergering van problematiek, door een tijdige verwijzing naar passende hulp als dat nodig is.
 16. Utrechtse Uitdaging – Het initiatief ‘koks koken voor Utrecht’ is in coronatijd ontstaan en gaat nu door als ‘koks koken tegen eenzaamheid’. Wekelijks brengt een vaste vrijwilliger een gezonde maaltijd thuis bij eenzame ouderen en jongeren. Daarnaast is er maandelijks een diner in een restaurant of buurthuis in de wijk met alle deelnemers en vrijwilligers. Dan krijgen mensen ook informatie over activiteiten en initiatieven in hun buurt of in de stad. De organisatie werkt met verschillende partners samen, zoals DOCK, buurtteam, Vecht en IJssel (ouderenzorg) en Oog voor Utrecht.
 17. King Arthur Groep – Samen met sportvereniging Hercules en U Centraal biedt King Arthur Groep mantelzorgers van dementerende ouderen wekelijks een sport- en beweegactiviteit. Doel is de vitaliteit van mantelzorgers te vergroten en overbelasting te voorkomen. Het is daarnaast een laagdrempelige manier om in contact te komen met mantelzorgers en hen te informeren over de verschillende mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning.
 18. Humanitas DMH -  Humanitas DMH vergroot expertise over een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit doen ze via trainingen en workshops aan organisaties in de sociale basis. Hierdoor krijgen professionals en vrijwilligers van bijvoorbeeld DOCK, Dwarsverband, Sport Utrecht en de informele zorg een antenne voor LVB. Zo kunnen ze hun communicatie aanpassen en voelen Utrechters met een LVB zich welkom. Dit kan uitval en een zwaardere zorgvraag voorkomen en maakt de sociale basis toegankelijker voor mensen met een LVB.
 19. Stut Theater -  Deze aanvraag gaat over het contextprogramma dat aanvullend is op de voorstelling ‘Van heel dichtbij’. Voor en na de voorstelling gaat het publiek in gesprek met spelers en bezoekers over de thema’s uit de voorstelling. Het gaat over eenzaamheid, angst voor afwijzing en troost. Door het gesprek over deze thema’s tussen niet-kwetsbare en kwetsbare bewoners bereikt de organisatie meer impact met de voorstelling. Tegelijkertijd ontstaat meer verbinding tussen Utrechters door ervaringen te delen. Stut Theater werkt samen met het netwerk tegen eenzaamheid (Utrecht omarmt) en de Nieuwe Jutter.
 20. Welzijn Saffier - Deze organisatie helpt (oudere) kwetsbare inwoners, die door de coronamaatregelen stress en eenzaamheid ervaren. Ze helpen ze met het terugvinden van het eigen ritme. Hierbij werken zij met creatieve werkvormen. Ze werken samen met DOCK, Buurtteam, huisartsen en het Nizu. Zij kunnen die inwoners uit Hoograven en Lunetten verwijzen naar deze activiteit.
 21. Humanitas DMH – Humanitas DMH richt zich op een groep jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in Kanaleneiland, waarvoor een uitzichtloos bestaan dreigt. Dit doen ze samen met het Ontwikkelcentrum Utrecht en Wijkcoöperatie Krachtstation. Hun leven is in de coronatijd verder onder druk komen te staan. Daardoor is de urgentie om iets te doen toegenomen. De organisaties experimenteren met een ander zorgaanbod om deze jongeren perspectief te geven op een normaal leven. De aanvragers werken ook samen met onder andere Buurtteam, JoU en DOCK.
 22. DOCK - NIZU, U Centraal, DOCK en het Buurtteam willen bij zo veel mogelijk oudere Utrechters eenzaamheid tegengaan en hen ondersteunen. Doel is dat zij zich weer verbonden voelen met de maatschappij. Samen organiseren zij ‘wijkproeverijen’. Ouderen kunnen daar komen voor ontmoeting, (re)creatie en een (voor)proefje van activiteiten in de wijk. Daarnaast breiden de organisaties het aantal structurele ontmoetingsgroepen voor ouderen in de stad uit.
 23. Taal doet meer – Het stadsnetwerk gelijke kansen jeugd wil de samenwerking tussen scholen en buitenschoolse partners in de sociale basis versterken. In 4 wijken gaat het stadsnetwerk via buurtnetwerken en ambassadeurs interne begeleiders op scholen leren om met een informele en sociale bril te kijken naar leerlingen. Op die manier kunnen scholen meer gebruik maken van de sociale basis om de school heen. Bijvoorbeeld door ouders en kinderen te koppelen aan vrijwillige inzet (maatje) of activiteiten van DOCK of Sport Utrecht. Het vroegtijdig inzetten van informele ondersteuning vermindert de druk op inzet van zwaardere vormen van zorg.
 24. DOCK – Met de ‘Beweegvriendelijke Wijk’ werken DOCK, Sport Utrecht, Kracht van Zuilen, Buurtteam Sociaal, huisartsen en andere partijen in Noordoost en Noordwest samen aan een extra impuls voor ontmoeten en bewegen in de wijk. Zij willen een cultuur neerzetten waarin het makkelijker wordt voor inwoners om mee te doen en aandacht voor fit blijven normaal is. Daarbij werken zij aan meer bekendheid van de activiteiten en (betere) samenwerking in de programmering van activiteiten.
 25. JoU - Stichting JoU aan een soepele overgang van basisschool naar middelbare school. Dit doen ze samen met met de Brede school Hoograven, DOCK en Lokalis. Daarvoor nemen zij jonge tieners bij de hand en begeleiden hen samen met school op weg naar puberteit en volwassenheid. Zij betrekken ouders bij deze aanpak. De tienerwerkers spelen in op thema’s die belangrijk zijn voor de jongeren. Zij zetten daarvoor verschillende activiteiten, trainingen en huis- of klasgesprekken in.  
 26. Lister - De coronacrisis laat zien wat echt van belang is in het leven: betekenisvol contact met anderen. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn deze contacten niet altijd vanzelfsprekend. In Leidsche Rijn en de wijk West gaan Lister, DOCK, Buurtteam en Nizu samenwerken en samen leren wat hulp vanuit de sociale basis kan betekenen voor cliënten van Lister. Bijvoorbeeld deelnemen aan activiteiten in het buurthuis of het koppelen aan een maatje om samen boodschappen mee te doen. Zij passen het geleerde daarna ook in de rest van de stad toe.
 27. Utrecht Natuurlijk – In Overvecht gaat Utrecht Natuurlijk het mogelijk maken dat ook mensen die meer begeleiding nodig hebben vrijwilligerswerk doen. Deze kwetsbare groep kan door het vrijwilligerswerk dan mogelijk een stap zetten naar re-integratie richting werk of opleiding. De organisatie werkt samen met verschillende zorgorganisaties, Wij 3.0 en het Buurtteam.
 28. Abrona - Samen met Handje helpen gaat Abrona de mogelijkheden van informele zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking onderzoeken en vergroten. Abrona koppelt 15 cliënten die zij begeleiden in de thuissituatie aan een vrijwilliger van Handje Helpen. Cliënt en vrijwilliger gaan dan bijvoorbeeld 1 keer in de week samen koffie drinken of naar de bibliotheek. De werkwijze die Abrona en Handje Helpen zo in de praktijk ontwikkelen, beschrijven zij in de vorm van een overdraagbare methodiek.
 29. JoU – Het jongerenwerk gaat 3 middagen per week in 3 buurten in Overvecht sport- en spel activiteiten aanbieden. Dat doen zij in samenwerking met sportaanbieders, zelforganisaties en jonge rolmodellen. Het gaat om die gebieden waar van generatie op generatie problematisch contact ontstaat en problematiek overgedragen wordt. Deze kinderen hebben vaak geen zinvolle dagbesteding. ‘Iets te doen’ en het aanleren van vreedzaam gedrag in de buitenruimte zijn eerste stappen voor een veilige basishouding en daarmee voor positieve verandering van gedrag.
 30. Al Amal – Samen met Sport Utrecht gaat Al Amal in 3 wijken wandelgroepen starten voor (migranten)vrouwen met vrijwillige 'wandelmaatjes’. Dit combineren zij met voorlichting over gezond leven en bewegen. Dit draagt bij aan een gezonde leefstijl. Dat is  juist in deze tijd extra belangrijk. De vrouwen breiden daarnaast hun netwerk uit.
 31. Lister – Enik (onderdeel van Lister) en Altrecht slaan de handen ineen om jongvolwassenen met psychische problematiek mentale en sociale ondersteuning te bieden. Het gaat om jongeren die in begeleiding zijn bij Altrecht en door de coronacrisis extra ondersteuning kunnen gebruiken. Doel is om de zelfredzaamheid te vergroten en eenzaamheid tegen te gaan. Dat doen de partijen in de vorm van een terugkerend ervaringscafé. Tijdens de bijeenkomsten staat steeds een thema centraal. Dat thema sluit dan aan bij de behoeften. Doordat de organisaties werken met ervaringsdeskundigen sluit de ondersteuning goed aan bij de leefwereld van de jongvolwassenen.
 32. Leger des Heils/sportcoalitie – Het Leger des Heils gaat sporten en bewegen toegankelijk maken voor kwetsbare Utrechters. Dit doen ze met partners als de Tussenvoorziening, Sport Utrecht, Lister, Buurtteams, sportaanbieders en onderwijs. Dit sportprogramma richt zich op alle kwetsbare inwoners in Leidsche Rijn en Vleuten - de Meern. Ze richten zich specifiek op jongeren (16+), gezinnen en eenzame ouderen. Deelnemers kunnen 2 keer per week meedoen met een sport- of beweegactiviteit. Daarbij spelen zij in op de vraag van bewoners wat betreft het soort sport wat wordt aangeboden. Bij de activiteiten zijn ervaringsdeskundigen betrokken.
 33. Leger des Heils – In Overvecht breidt het Leger des Heils het activerend aanbod uit voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen. Mede door de coronamaatregelen is meer behoefte bij buurtbewoners aan activiteiten. Leger des Heils organiseert wekelijks bewegingsactiviteiten, mindfulness en tuinactiviteiten gericht op ontmoeting en bewustwording van een gezonde leefstijl en omgaan met elkaar. Bij de uitvoering zetten zij ook vrijwilligers in.
 34. Danspaleis – Het Danspaleis wil eenzame zelfstandig wonende ouderen ontmoetings- en beweegmiddagen (Balkon Danspaleizen) en Muzieksalons aanbieden. Muziek en dansen zijn een fantastische manier om in contact te komen met ouderen en hen met elkaar in contact te brengen. Het is eindelijk weer iets leuks na deze tijd vol beperkingen: waar het Danspaleis komt, is het een feestje. Ze werken samen met Lunetten Wil Wel, DOCK en de alliantie senior vriendelijk Overvecht. De activiteiten zijn vooral in Lunetten, Zuidwest, Overvecht en Leidsche Rijn.
 35. De Tussenvoorziening – De partners binnen de armoedecoalitie werken samen om mensen met een kleine beurs digitaal mee te laten doen aan de samenleving. Zo doorbreken ze hun isolement, kunnen ze praktische zaken digitaal regelen en ontvangen ze hybride ondersteuning. Deelnemers krijgen via een fonds de beschikking over een goede pc, ontwikkelen hun digitale vaardigheden met een training van Digiwijs en oefenen verder met een digimaatje en digigroepen. De cliënten van Moviera, de Boka en PkV die online extra kwetsbaar zijn krijgen een SafetyNed training.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030