1,4 miljoen voor tegengaan negatieve sociale effecten van corona

26-05-2021

Vanuit de maatregel versneld vernieuwen is onlangs 1,4 miljoen euro aan subsidieaanvragen verleend. Via die maatregel nodigen we onze partners uit om een aanvraag te doen gericht op innovatie en transformatie van de zorg en het tegengaan van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen. Wij hebben in de eerste tranche 34 aanvragen ontvangen en beoordeeld. 14 van deze aanvragen zijn goedgekeurd.

De aanvragers werken samen met diverse partijen in de stad en gaan aan de slag met onderwerpen als: de verbinding tussen onderwijs en (vrijwillige) zorg/ondersteuning, activering, transformatie van de jeugdhulp en het versterken van digitale vaardigheden.

Bijna de helft van de plannen richt zich zowel op het tegengaan van negatieve sociale effecten van corona als op het versnellen van de transformatie via vernieuwing. De andere helft richt zich nadrukkelijk op het leveren van extra reguliere inzet vanwege de effecten van corona. Hieronder zie je een overzicht van alle organisaties en wat ze met de subsidie gaan doen.

Subsidie aanvragen

Er is budget over voor een tweede tranche van de subsidie Versneld vernieuwen. Daarvoor kunt u tot en met 28 juni een aanvraag doen.

Vraag subsidie aan

Toegekende aanvragen

 • DOCK
  Een extra inzet om kwetsbare kinderen in Overvecht, Zuid West en Leidsche Rijn fijne zomeractiviteiten te bieden, na het afgelopen lastige schooljaar. Daar zetten DOCK, Sport Utrecht, ZIMIHC en de Brede School Utrecht zich samen voor in. Hierbij geven ze veel aandacht aan goede communicatie en aansluiting van de diverse partners op zowel het informeren als begeleiden van kinderen en ouders.
 • GeluksBV
  De Digitale Buddies van de GeluksBV gaan samen met partners als de Bibliotheek Utrecht en het ROC Midden Nederland aan de slag om zoveel mogelijk ouderen en niet-digitaal vaardigen een kans te bieden ook ‘digitaal mee te doen’. Daarbij zetten ze stagiaires van het ROC in. Deze werkwijze is eerder met succes gebruikt en wordt nu uitgebreid met een ‘train-de-trainer’ module.
 • Handjehelpen
  Handjehelpen geeft, in samenwerking met KOOS Utrecht en Spoor030 een impuls aan de samenwerking tussen de sociale basis en de aanvullende zorg jeugd. Zij doen dat door gezinnen te ondersteunen, waarbij problematiek door corona verergerd is. Dat doen ze zo laagdrempelig mogelijk, met inzet van vrijwilligers en maatjes. Deze vrijwillige inzet kan een mooie aanvulling zijn op de basishulp/specialistische hulp en heeft als doel dat gezinnen weer (sneller) op eigen kracht verder kunnen. Hiermee draagt de inzet bij aan het verlichten van de druk op jeugdhulpprofessionals en de beweging naar voren.
 • On The Move Sportvrienden
  Samen met jongeren wil On The Move op zoek naar een plek waar zij veel verschillende activiteiten kunnen uitvoeren, méér dan ze nu al doet. Het gaat om kwetsbare jongeren die niet goed kunnen aansluiten bij bestaand aanbod. De jongeren hebben een belangrijk aandeel in het bedenken en uitwerken van de activiteiten en worden daarbij ondersteund door On The Move. Voor dit project werkt On The Move samen met SportUtrecht, Spoor030 en anderen.
 • Stichting Abrona
  Stichting Abrona en Enik Recovery college slaan de handen ineen met als doel het versterken en vergroten van het sociale netwerk en de mentale veerkracht van inwoners met een licht verstandelijke beperking. De coronamaatregelen hebben voor deze groep grote gevolgen gehad: verminderd sociaal contact en het wegvallen van dagelijkse structuur. De aanvragers willen, in nauwe samenwerking met de doelgroep, een leeromgeving en ontmoetingsplaats gebaseerd op peer support ontwikkelen.
 • Buurtteamorganisatie Sociaal
  Buurtteamorganisatie Sociaal, Lokalis, U Centraal, Werk en Inkomen en Volksgezondheid gaan samen aan de slag om goed in te spelen op de stress die optreedt bij schulden. Daartoe trainen zij al hun medewerkers via een gezamenlijk ontwikkeld aanbod en nemen dit op in hun werkwijze. Onder andere via een train-de-trainer opleiding zorgen zij voor een langdurig effect van de inzet. De verwachting is dat inwoners die hulp vragen bij de aanpak van hun schulden zo meer rust ervaren en ruimte krijgen om hun gedrag duurzaam te veranderen.
 • Buurtteamorganisatie Sociaal
  Voortbouwend op de succesvolle pilot ‘wijkwerkwinkel’ gaan de buurtteams Jeugd en gezin, buurtteams Sociaal, DOCK Utrecht en de Vrijwilligerscentrale verder samenwerken om er voor te zorgen dat ze bijdragen aan optimale bereik- en beschikbaarheid van hun mensen. Zo is er ruimte om de verwachte toestroom van mensen op te vangen en ook snel bij te staan waar nodig. Hierin werken ze samen met ervaringsdeskundigen en bewoners.
 • Buurtteamorganisatie Sociaal
  U Centraal, het NIZU en Buurtteamorganisatie Sociaal zetten zich samen in om kwetsbare bewoners zo te ondersteunen en begeleiden dat ze zoveel mogelijk zelfstandig en mentaal en fysiek gezond kunnen leven. Om dat goed te doen willen ze onder andere meer ‘Digicoaches’ in huis hebben: medewerkers die de nodige vaardigheden hebben om ook digitale gesprekken goed te voeren. Verder willen ze dezelfde instrumenten en werkwijze gaan gebruiken om bewoners beter van dienst te zijn en beter samen te kunnen werken.
 • Jongerenwerk Utrecht
  Onder de titel ‘tienerwerk op de basisschool’ gaan de Brede School Overvecht, DOCK en JoU intensief samenwerken om een groep jonge tieners te ondersteunen op al hun leefgebieden: op school, op straat en thuis. Zo organiseren medewerkers van DOCK en JoU activiteiten in de pauzes en na schooltijd, in overleg met de kinderen zelf. Ook zien zij kansen om ín de school bij te dragen, bijvoorbeeld in lessen over burgerschap en de voorbereiding bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
 • Stichting Power By Peers
  De mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen versterken, dát is de inzet van het project van Power By Peers, Sport Utrecht en JoU. Gezamenlijk hebben zij goed zicht op jongeren die dit nodig hebben. Samen met de doelgroep en ervaringsdeskundigen geven ze verder inhoud aan de benodigde activiteiten. Ze bouwen hierbij voort op een rijke ervaring met vergelijkbare acties.
 • Stichting Specifieke Jeugdprojecten
  PPI (onderdeel van Stichting Specifieke Jeugdprojecten) richt zich in hun aanvraag op het versterken van de doorgaande lijn tussen Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Doel van de aanvraag is om kinderen voor wie deze overgang lastig is o.a. door de schoolsluitingen tijdens de lockdown, te ondersteunen om deze stap succesvol te zetten. De groepsgerichte methodiek van PPI wordt al toegepast in het VO en wordt door deze aanvraag in aangepaste versie beschikbaar voor kinderen in de bovenbouw van het PO.
 • Stichting Specifieke Jeugdprojecten
  Het project Pretty Woman biedt onder andere seksuele voorlichting op VO scholen. Dat was het afgelopen jaar niet mogelijk en dat gaan ze het komende jaar inhalen. Tegelijkertijd werken zij aan een efficiëntere werkwijze, zorgen ze dat ze nog beter bereikbaar zijn en verbeteren ze de kwaliteit van de voorlichting. Ze werken hierin samen met de GGD regio Utrecht en VO scholen.
 • U Centraal
  Het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) gaat haar activiteiten uitbreiden en de rol en positie van vrijwillige inzet verder versterken. In dit netwerk werken veel partijen samen. Het gaat onder meer om U Centraal, Al Amal en Taal Doet Meer. Samen richten ze zich in het komende half jaar op meer wijkgerichte samenwerking in de sociale basis, het ondersteunen van buurtinitiatieven, het betrekken van het bedrijfsleven bij ‘social return on investment’ en het uitbreiden van goede onderlinge communicatie.
 • Taal Doet Meer
  Het Stadsnetwerk Gelijke Kansen – een verband van verschillende vrijwilligersorganisaties, onderwijs, bibliotheek en anderen – gaat aan de slag voor en met kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die flink last hebben ondervonden van de coronamaatregelen. Ze zullen hen zoveel mogelijk de hard nodige extra ondersteuning geven om stagnatie en achterstanden in leren en ontwikkeling te overwinnen.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030